Дв2006бр87зкЗакон за изменение и допълнение на закона за уреждане на колективните трудови спорове

от Тефтера
Направо към: навигация, търсене

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА УРЕЖДАНЕ НА КОЛЕКТИВНИТЕ ТРУДОВИ СПОРОВЕ (ОБН., ДВ, БР. 21 ОТ 1990 Г.)

Обн. ДВ. бр.87 от 27 Октмври 2006г.

§ 1. В чл. 14 се правят следните изменения и допълнения: 1. В ал. 1: а) създава се нова т. 1: "1. живота и здравето на гражданите, нуждаещи се от спешна или неотложна медицинска помощ, или постъпили за болнично лечение;" б) досегашната т. 1 става т. 2 и се изменя така: "2. производството, разпределението, преноса и доставката на газ, електрическа и топлинна енергия, задоволителното комунално-битово и транспортно обслужване на населението и за спиране на радио- и телевизионните излъчвания и гласовите телефонни услуги;" в) досегашните т. 2 и 3 стават съответно т. 3 и 4. 2. Алинея 3 се изменя така: "(3) Когато страните не постигнат споразумение по ал. 1, всяка от тях може да поиска от Националния институт за помирение и арбитраж въпросът да бъде решен от едноличен арбитър или арбитражна комисия. В срок три работни дни от получаването на искането директорът на института определя едноличен арбитър или арбитражна комисия, съставена от арбитри, включени в списъка по чл. 4а, ал. 7, т. 5. В 7-дневен срок от определянето му арбитражният орган разглежда и решава спора по реда на чл. 6."

§ 2. В чл. 16 се правят следните изменения: 1. Точка 4 се отменя. 2. В т. 6 думите "народната отбрана" се заменят с "отбраната".

§ 3. В чл. 22 се правят следните изменения: 1. В ал. 1 думите "0,20 до 1 лв." се заменят с "50 до 200 лв.". 2. В ал. 2 думите "председателя на изпълнителния комитет на общинския народен съвет по местоизвършване на нарушението" се заменят с "ръководителя на съответния контролен орган според ведомствената принадлежност на актосъставителя".


Законът е приет от 40-то Народно събрание на 12 октомври 2006 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.