Дв2006бр87нр112

от Тефтера
Направо към: навигация, търсене

НАРЕДБА № 112 ОТ 13 ОКТОМВРИ 2006 Г. ЗА СПЕЦИФИЧНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА ФУМИГАЦИЯ И ОБЕЗЗАРАЗЯВАНЕ НА ПЛОЩИ, ПОМЕЩЕНИЯ И РАСТИТЕЛНА ПРОДУКЦИЯ СРЕЩУ ВРЕДИТЕЛИ Издадена от Министерство на земеделието и горите Обн. ДВ. бр.87 от 27 Октмври 2006г. Раздел I. Общи положения Чл. 1. С тази наредба се уреждат специфичните изисквания при извършване на фумигация и обеззаразяване на площи, помещения и растителна продукция срещу вредители по растенията и растителните продукти.


[Препратки от актове] Чл. 2. (1) Фумигация и обеззаразяване се извършва на:

1. силозно-складови стопанства за съхраняване на растителни и животински продукти и суровини и прилежащите им площи;

2. производствени помещения на мелничната и фуражна промишленост и други преработвателни предприятия и прилежащите им площи;

3. растения, растителни продукти и материали срещу карантинни и икономически важни вредители;

4. кораби, шлепове, баржи, железопътни вагони, контейнери, камери и празни помещения;

5. култивационни съоръжения за производство на зеленчуци, цветя и гъби;

6. открити площи срещу почвени вредители;

7. посевен и посадъчен материал;

8. дървен материал и дървен опаковъчен материал;

9. дрехи и платове на склад, книжни архиви, зоологични и ентомологични колекции, музейни експонати и сгради с висока художествена стойност.

(2) Фумигацията и обеззаразяването по ал. 1 се извършват с цел опазване на растенията и растителните продукти от вредители и/или ограничаване разпространението на карантинни вредители.


Раздел II. Специфични изисквания Чл. 3. Дейностите по чл. 2, ал. 1 се извършват от лица, които притежават разрешение от генералния директор на Национална служба за растителна защита (НСРЗ).


Чл. 4. Обучението за придобиване на правоспособност за извършване на дейностите по чл. 2, ал. 1 е не по-малко от 60 учебни часа и се провежда във висше училище или научноизследователски институт по програма, утвърдена от генералния директор на НСРЗ.


Раздел III. Изисквания при извършване на фумигация, обеззаразяване на площи, помещения и растителни продукти срещу вредители [Препратки от актове] Чл. 5. (1) Фумигация, обеззаразяване на площи и растителни продукти срещу вредители се извършват само с продукти за растителна защита, разрешени със заповед на министъра на земеделието и горите по реда на глава II, раздел IV от ЗЗР.

(2) Лицата, които извършват дейностите по чл. 2, ал. 1, съставят протокол по образец съгласно приложението в три еднообразни екземпляра по един за съставителя, заявителя и регионалната служба за растителна защита (РСРЗ), който съдържа данни относно лицето, извършило обработката, вида и дозата на използвания продукт за растителна защита и мерките за безопасност.

(3) При извършването на фумигация и обеззаразяване на площи и растителни продукти срещу вредители се спазват изискванията на Закона за безопасни и здравословни условия на труд (ДВ, бр. 124 от 1997 г.), Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и препарати (ДВ, бр. 10 от 2000 г.) и подзаконовите нормативни актове за осигуряване на здраве и безопасност при работа.


Чл. 6. (1) При извършване на дейността по чл. 2, ал. 1 лицата обозначават третираните обекти с табели , предупреждаващи, че обектът е обработен със силно отровни вещества.

(2) Табелите по ал. 1 се отстраняват след изтичане на карантинния срок или дегазация на обекта.


Чл. 7. Контролът при извършване на дейността по чл. 2, ал. 1 се упражнява от НСРЗ по реда на Наредбата за контрол върху предлагането на пазара и употребата на продукти за растителна защита (ДВ, бр. 81 от 2006 г.).


Допълнителни разпоредби § 1. По смисъла на тази наредба "фумигация" е метод за унищожаване на вредители, основан на използване на газове, в херметично затворени пространства.


Заключителни разпоредби § 2. Наредбата се издава на основание чл. 23, ал. 6 от Закона за защита на растенията.


Приложение към чл. 5, ал. 2 [Препратки от актове] Приложение към чл. 5, ал. 2

ПРОТОКОЛ № за извършена обработка

Днес ... ... ... ... . г.

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... (име, презиме, фамилия) ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... (фирма; длъжност на лицето, извършило обработката) извърших ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... (фумигация; обеззаразяване на площи, помещения; растителна продукция) в ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... (вид и адрес на обекта)

 	с 	кг/л

на .. кв. м/куб. м ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

 	(наименование 	(коли-
 	на ПРЗ 	чество)
 	доза/концент- 	 
 	рация) 	 
 	  	 

по заявка на ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... (име, презиме, фамилия и адрес на заявителя) Указание за мерки за защита в обработвания обект: ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...


Извършил обработката: Заявител: (подпис) (подпис)