Дв2006бр87нр133

от Тефтера
Направо към: навигация, търсене

НАРЕДБА № 133 ОТ 6 ОКТОМВРИ 2006 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ ТИПА НА НОВИ МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА ПО ОТНОШЕНИЕ НА ТЯХНОТО ПОВТОРНО ИЗПОЛЗВАНЕ, РЕЦИКЛИРАНЕ И ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ В сила от 01.01.2007 г. Издадена от Министерство на транспорта Обн. ДВ. бр.87 от 27 Октмври 2006г. Глава първа. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Препратки от актове Чл. 1. С тази наредба се определят: 1. условията и редът за ЕО одобряване типа на нови моторни превозни средства (ПС) по отношение на тяхното повторно използване, рециклиране и оползотворяване; 2. изискванията към компонентите и материалите на ПС, за да могат да бъдат повторно използвани, рециклирани и оползотворени в посочените минимални проценти съгласно приложение № 1; 3. условията и редът за предварителна оценка на производителя.

Чл. 2. (1) Наредбата се прилага за ПС от категории М и N@####33554432#1@, определени в @#2135468706#2122400516#2166598#0#приложение № 1, част А@ на Наредба № 60 за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета (ДВ, бр. 59 от 2003 г.), както и за нови или повторно използвани компоненти на тези ПС. (2) Наредбата не се прилага за: 1. превозни средства със специално предназначение, определени в т. 5 на приложение № 1, част А на Наредба № 60 за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета; 2. за ПС от категория N, произведени на няколко етапа, при условие че базовото ПС отговаря на изискванията на наредбата; 3. превозни средства, произведени в малки серии, по смисъла на § 1, т. 21 от Наредба № 60 за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета.

Глава втора. ОДОБРЯВАНЕ ТИПА НА ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА ПО ОТНОШЕНИЕ НА ТЯХНОТО ПОВТОРНО ИЗПОЛЗВАНЕ, РЕЦИКЛИРАНЕ И ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ Раздел I. Заявление за одобряване на типа Чл. 3. Типът на ПС по отношение на тяхното повторно използване, рециклиране и оползотворяване се одобрява по реда на глава втора, раздел II или III от Наредба № 60 за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета и в съответствие с изискванията на тази наредба.

Препратки от актове Чл. 4. (1) За ЕО одобряване типа на ПС по отношение на тяхното повторно използване, рециклиране и оползотворяване производителят подава заявление до изпълнителния директор на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" (ИА "АА") в съответствие с чл. 3, ал. 2 от Наредба № 60 за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета. (2) Към заявлението по ал. 1 производителят прилага: 1. попълнен списък с данни в три екземпляра по образец съгласно приложение № 2 с приложено към него съдържание; всички схеми и/или чертежи се представят в подходящ мащаб, достатъчно подробни, във формат А4 или в папка с формат А4; снимките, когато има такива, трябва да показват съответните части с достатъчни и ясно различими подробности; 2. подробна техническа информация, необходима за извършването на изчисленията и проверките, посочени в приложение № 1, отнасящи се до естеството на материалите, използвани при производството на ПС и неговите компоненти; в случаите, когато се установи, че тази информация е защитена от правата за интелектуална собственост или представлява специфично "ноу-хау" на производителя или неговите доставчици, производителят или неговите доставчици предоставят достатъчно информация, която да позволи изчисленията да бъдат извършени правилно; 3. сертификат за съответствие с изискванията на приложение № 3; 4. документ за платена държавна такса.

Раздел II. Одобряване на типа Препратки от актове Чл. 5. (1) Изпълнителният директор на ИА "АА" издава ЕО сертификат за одобряване типа на ПС по отношение на тяхното повторно използване, рециклиране и оползотворяване, когато: 1. превозното средство отговаря на изискванията на наредбата; 2. е изпълнена процедурата по глава втора от Наредба № 60 за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета; 3. е представен валиден сертификат за съответствие с изискванията на приложение № 3. (2) ЕО сертификатът за одобряване типа на ПС по отношение на тяхното повторно използване, рециклиране и оползотворяване се издава по образец съгласно приложение № 4. (3) Сертификатът за съответствие с изискванията на приложение № 3 се издава по образец съгласно приложение № 5.

Чл. 6. (1) Изпълнителният директор на ИА "АА" отказва издаване на ЕО сертификата за одобряване типа на ПС по отношение на тяхното повторно използване, рециклиране и оползотворяване на основания, свързани с повторното използване, рециклиране и оползотворяване на компонентите и материалите на тези ПС, когато: 1. превозното средство не отговаря на изискванията на наредбата; 2. сертификатът за съответствие с изискванията на приложение № 3 е невалиден. (2) Отказът да се издаде ЕО сертификат за одобряване типа на ПС по отношение на тяхното повторно използване, рециклиране и оползотворяване се мотивира писмено и подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Глава трета. ПРЕДВАРИТЕЛНА ОЦЕНКА НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ Препратки от актове Чл. 7. (1) Предварителната оценка се извършва от акредитирани органи за сертификация, които отговарят на общите изисквания на БДС EN 45012:2000 за органите по оценяване и сертификация/регистрация на системи по качеството, по отношение на прилаганите от производителя системи за управление. (2) След извършване на предварителната оценка акредитираните органи по ал. 1 издават на производителя "Сертификат за съответствие с изискванията на приложение № 3". (3) Сертификатът за съответствие с изискванията по приложение № 3 включва приложимата документация и описва технологията, която се използва от производителя. (4) Валидността на сертификата за съответствие с изискванията на приложение № 3 е не по-малко от две години от датата на издаването преди извършване на нови проверки.

Препратки от актове Чл. 8. (1) Превозните средства подлежат на предварителна оценка, за да се докаже, че производителят прилага изискванията по приложение № 3 за правилно управление на възможността за тяхното повторно използване, рециклиране и оползотворяване. (2) Предварителната оценка на производителя трябва да докаже, че използваните материали за производството на ПС отговарят на разпоредбите по чл. 6 от Наредбата за изискванията за третиране на отпадъците от моторни превозни средства (ДВ, бр. 104 от 2004 г.).

Чл. 9. (1) За целите на чл. 8 производителят предоставя технология с подробно описание на начините, по които се извършва разглобяването, повторното използване на компоненти, рециклирането и оползотворяването на материалите. (2) Технологията се съобразява с практически доказани технологии, съществуващи или в процес на разработване по времето, когато се кандидатства за одобряване типа на ПС.

Чл. 10. Производителят информира органа, издал сертификата за съответствие с изискванията на приложение № 3, за всяко съществено изменение, което може да повлияе на обстоятелствата, на основание на които той е бил издаден. След консултации с производителя органът, издал сертификата за съответствие с изискванията по приложение № 3, решава дали са необходими нови проверки.

Чл. 11. В края на срока за валидност на сертификата за съответствие с изискванията по приложение № 5 органът по чл. 7 издава нов сертификат за съответствие с изискванията по приложение № 3 или продължава валидността на предишния за още две години. Нов сертификат за съответствие с изискванията по приложение № 3 се издава в случаите, когато са били извършени съществени изменения.

Допълнителни разпоредби § 1. По смисъла на наредбата: 1. "Превозно средство" е моторно превозно средство. 2. "Компонент" е всяка част или съвкупност от части, монтирани на ПС по време на неговото производство. Това включва също компоненти и отделни технически възли, както са определени в § 1, т. 12 и 13 от Наредба № 60 за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета. 3. "Тип превозно средство" е типът на ПС, както е определен в т. 1 и 3, част Б, приложение № 1 на Наредба № 60 за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета. 4. "Излязло от употреба превозно средство" е ПС, както е определено в § 1, т. 1 от Наредбата за изискванията за третиране на отпадъците от моторни превозни средства. 5. "Референтно превозно средство" е версия на тип ПС, изпълняваща изискванията, посочени в приложение № 1. Версията се определя от ИА "АА" след консултации с производителя от гледна точка на възможността за повторно използване, рециклиране и оползотворяване на части на ПС. 6. "Превозно средство, произведено на няколко етапа" е ПС, произведено в резултат на производствен процес, включващ няколко етапа. 7. "Базово превозно средство" е ПС, както е определено в § 1, т. 7 от Наредба № 60 за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета и се използва в началния етап на многоетапния производствен процес. 8. "Многоетапно производство" е процесът, при който дадено ПС се произвежда на няколко етапа чрез добавяне на компоненти към базово превозно средство или чрез изменение на тези компоненти. 9. "Повторно използване" е повторното използване, както е определено в § 1, т. 21 от Наредбата за изискванията за третиране на отпадъците от моторни превозни средства. 10. "Рециклиране" е рециклиране, както е определено в § 1, т. 9 от Закона за управление на отпадъците. 11. "Оползотворяване на енергия" е използването на горими отпадъци като средство за получаване на енергия чрез директното им изгаряне със или без други отпадъци, при което се оползотворява топлината. 12. "Оползотворяване" е оползотворяването, както е определено в § 1, т. 17 от Закона за управление на отпадъците. 13. "Възможно повторно използване" е възможността за повторно използване на компоненти от излязло от употреба превозно средство. 14. "Възможно рециклиране" е възможността за рециклиране на компоненти или материали от излязло от употреба превозно средство. 15. "Възможно оползотворяване" е възможността за оползотворяване на компоненти или материали на излязло от употреба превозно средство. 16. "Коефициент на рециклиране на ПС (Rcyc)" е процентът от масата на ново ПС, която може да се използва повторно или да се рециклира. 17. "Коефициент на оползотворяване на ПС (Rcov)" е процентът от масата на ново ПС, която може да се използва повторно или да се оползотвори. 18. "Технология" е широкомащабен план, включващ координирани действия и технически мерки, които се предприемат по отношение на разкомплектуването, шредирането или други такива процеси, както и по отношение на рециклирането и оползотворяването на материали, с оглед осигуряване на условия за постигане на планираните коефициенти на рециклиране и оползотворяване по време на развойната фаза от производството на ПС. 19. "Маса" е масата на ПС в готовност за движение, както е определена в т. 2.6 от приложение № 2 на Наредба № 60 за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета, без масата на водача, която се приема за 75 kg.

Преходни и Заключителни разпоредби § 2. Наредбата се издава на основание чл. 138, ал. 4 от Закона за движението по пътищата и въвежда изискванията на Директива 2005/64/ЕС.

§ 3. От 15 декември 2008 г. изпълнителният директор на ИА "АА" отказва издаването на ЕО сертификат за одобряване типа на ново ПС, когато то не отговаря на изискванията по тази наредба.

§ 4. (1) От 15 юли 2010 г. сертификатите за съответствие с одобрен тип, които придружават новите ПС, се считат невалидни за целите на регистрацията и на чл. 51 на Наредба № 60 за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета, когато тези ПС не отговарят на изискванията на наредбата. (2) Разпоредбите по ал. 1 не се прилагат за нови ПС по чл. 52 от Наредба № 60 за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета.

§ 5. Наредбата влиза в сила на 1 януари 2007 г.

Препратки от актове Приложение № 1 към чл. 1, т. 2 Изисквания към превозните средства 1. Превозните средства от категории М и N@####33554432#1@ се конструират по начин, който позволява да подлежат на повторно използване и/или: 1.1. рециклиране до минимум 85 % от тяхната обща маса, и 1.2. оползотворяване до минимум 95 % от тяхната обща маса, като процедурите за доказване на конкретно постигнатите нива на повторно използване, рециклиране и оползотворяване са посочени в приложението. 2. Компонентите, които не могат да се използват повторно за целите на изчисляването на коефициентите на рециклиране и оползотворяване и не се допуска да бъдат използвани повторно за производството на нови превозни средства, попадащи в обхвата на Наредба № 60 за одобряване типа на нови превозни средства и техните ремаркета, са:

а) всички въздушни възглавници, включително амортисьори, пиротехнически механизми, електронни управляващи устройства и сензори; в случаите, когато въздушната възглавница е вградена в кормилното управление, самото кормилно управление;

б) автоматичните и механичните обезопасителни колани, включително устройства за регулиране на обезопасителния колан по височина, устройства за закрепване на обезопасителните коланите, устройства за предварително обтягане на обезопасителните коланите, пиротехнически механизми; в) седалки (само в случаите, когато закрепващите устройства на обезопасителните колани и/или въздушните възглавници са вградени в седалката); г) комплекти за блокиране на кормилното управление, действащи върху кормилната колона; д) имобилайзери, включително предаватели и електронни управляващи устройства; е) системи за управление на емисиите на отработените газове (каталитични конвертери, филтри за прахови частици); ж) шумозаглушители на изпускателната уредба. 3. За целите на одобряване типа на ПС производителят предоставя попълнен информационен формуляр, подготвен в съответствие с приложение А към БДС ISO 22628:2006. Той трябва да съдържа списък на използваните материали. Към формуляра се представя и списък на компонентите, получени след разглобяването на ПС и посочени от производителя за етапа на разглобяване, както и процесът, който производителят препоръчва за тяхното обработване. 4. За целите на прилагането на т. 1 и 3 производителят трябва да докаже на ИА "АА", че референтните ПС отговарят на изискванията. Използва се методът за изчисление, описан в приложение В към БДС ISO 22628:2006. Производителят трябва да може да докаже, че всяка една от версиите в типа ПС отговаря на изискванията на наредбата. 5. За целите на избора на референтните ПС трябва да бъдат взети под внимание следните критерии: а) типът на каросерията; б) възможните нива на обзавеждане (кожен салон, вградена радиоуредба, климатик, алуминиеви джанти и други); в) достъпното допълнително оборудване (кожен салон, вградена радиоуредба, климатик, алуминиеви джанти и други), което може да бъде монтирано с гаранцията на производителя. 6. В случай че ИА "АА" и производителят не успеят заедно да установят най-проблемната версия в рамките на един тип ПС от гледна точка на възможността за повторно използване, рециклиране и оползотворяване, се избира едно референтно ПС в рамките на: а) всеки "тип каросерия", така както е определен в т. 1 на част В от приложение № 1 към Наредба № 60 за одобряване типа на нови моторни превозни средства за ПС от категория М1; б) всеки "тип каросерия", например фургон, шаси - кабина, бордови автомобил и други за ПС от категория N. 7. За целите на изчисленията гумите се приемат за рециклируеми. 8. Масите се представят в килограми (kg) с един знак след десетичната запетая. Коефициентите се изчисляват в проценти с един знак след десетичната запетая, като се извършват следните закръглявания: а) ако цифрата след десетичната запетая е между 0 и 4, закръгляването се извършва надолу; б) ако цифрата след десетичната запетая е между 5 и 9, закръгляването се извършва нагоре. 9. С цел проверка на изчисленията, посочени в това приложение, ИА "АА" проверява доколко данните от информационния формуляр по т. 3 съответстват на предоставената от производителя технология, приложена към сертификата за съответствие с изискванията по приложение № 5. 10. С цел проверка на материалите и масите на компонентите производителят представя ПС и компоненти, които ИА "АА" счита за необходими.

Препратки от актове Приложение № 2 към чл. 4, ал. 2, т. 1 Списък с данни за ЕО одобряване типа на превозно средство в съответствие с приложение № 2 към Наредба № 60 за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета(1) (Приложение № 1 от Директива на Съвета 70/156/ЕИО) (1), по отношение на тяхното повторно използване, рециклиране и оползотворяване

 0.  ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ 
 0.1.  Марка (търговско наименование на произво- 
   дителя): ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 
 0.2.  Тип: ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 
 0.2.0.1.  Шаси: ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . 
 0.2.1.  Търговско наименование(-я) (когато има): ... ... ... ... ... 
 0.3.  Начини за идентификация на типа, когато се 
   маркира на превозното средство (b): ... ... ... ... ... ... ... . 
 0.3.1.  Местоположение на тази маркировка: ... ... ... ... ... ... .. 
 0.4.  Категория на превозното средство (c): ... ... ... ... ... ... .. 
 0.5.  Наименование и адрес на производителя: ... ... ... ... ... 
 0.8.  Адрес(-и) на монтажния(-те) завод(-и): ... ... ... ... ... ... . 
 1.  ОБЩИ КОНСТРУКТИВНИ ХАРАКТЕРИС- 
   ТИКИ НА ПРЕВОЗНОТО СРЕДСТВО 
 1.1.  Снимки и/или чертежи на представено за одоб- 
   ряване превозно средство (образец): ... ... ... ... ... ... ... . 
 1.2.  Схема с всички размери на цялото превозно сред- 
   ство: ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 
 1.3.  Брой на осите и колелата: ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 
 1.3.1.  Брой и местоположение на осите със сдвоени 
   колела: ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 
 1.3.3.  Задвижващи оси (брой, местоположение, свързване помежду им): ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 
 1.7.  Кабина на водача (изнесена напред или нор- 
   мална)(z): ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 
 3.  ДВИГАТЕЛ (q) (В случай на превозно средство, което може да се задвижва или с бензин, или с дизелово гориво и др., или също от комбинация с друго гориво, точките трябва да бъдат повторени)(+) 
 3.1.  Производител: 
 3.2.  Двигател с вътрешно горене 
 3.2.1.  Специфична информация за двигателя 
 3.2.1.1.  Принцип на работа: принудително запалване/ 
   запалване чрез сгъстяване, четиритактов/дву- 
   тактов(1) 
 3.2.1.2.  Брой и разположение на цилиндрите: ... ... ... ... ... ... ... 
 3.2.1.3.  Обем на двигателя (s): ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. cm3 
 3.2.2.  Гориво: дизелово гориво/бензин/ВНГ (втечнен 
   нефтен газ)/природен газ/етанол(1): 
 4.  ТРАНСМИСИЯ (v) 
 4.2.  Тип (механична, хидравлична, електрическа 
   и т.н.): ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 
 4.5.  Предавателна кутия 
 4.5.1.  Тип (ръчно/автоматично/безстепенно измене- 
   ние (БИ)(1) 
 4.9.  Блокаж на диференциала: да/не/по избор(1) 
 9.  КАРОСЕРИЯ 
 9.1.  Тип на каросерията: ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . 
 9.3.1.  Конфигурация на вратите и брой на вратите: 
 9.10.3.  Седалки 
 9.10.3.1.  Брой: ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 
 15.  ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ПОВТОРНО ИЗПОЛЗВА- 
   НЕ, РЕЦИКЛИРАНЕ И ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ 
 15.1.  Версия, към която принадлежи референтното 
   превозно средство: ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 
 15.2.  Маса на референтното превозно средство с ка- 
   росерията или маса на шасито с кабина, без каросерията и/или теглително-прикачното устройство, ако производителят не монтира каросерия и/или теглително-прикачно устройство (включително течности, инструменти, резервно колело, ако са монтирани) без водача: ... ... ... ... ... ... ... 
 15.3.  Маса на материалите на референтното превоз- 
   но средство 
 15.3.1.  Маса на материалите, отчетена на етапа преди 
   третирането (# #): ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . 
 15.3.2.  Маса на материалите, отчетена на етапа на раз- 
   глобяване (# #): ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . 
 15.3.3.  Маса на разглежданите като рециклируеми ма- 
   териали, отчетена на етапа на третиране на неметалните отпадъци (# #): ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 
 15.3.4.  Маса на материалите, които дават възможност 
   за възстановяване на енергията, отчетена на етапа на третиране на неметалните отпадъци (# #): ... ... ... ... ... 
 15.3.5.  Списък на материалите (# #): ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 
 15.3.6.  Обща маса на материалите с възможно пов- 
   торно използване и/или рециклиране: ... ... ... ... ... ... .. 
 15.3.7.  Обща маса на материалите с възможно пов- 
   торно използване и/или оползотворяване: ... ... ... ... ... 
 15.4.  Коефициенти 
 15.4.1.  Коефициент на рециклиране Rcyc (%): ... ... ... ... ... ... . 
 15.4.2.  Коефициент на оползотворяване Rcov (%): ... ... ... ... .. 
 _________________________ 
 (1) Забележките са описани в приложение № 2 на Наредба № 60 за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета (Приложение № 1 от Директива на Съвета 70/156/ЕИО); забележките, които не са приложими, са пропуснати. 
  

Препратки от актове Приложение № 3 към чл. 4, ал. 2, т. 3 Предварителна оценка на производителя Проверки, които трябва да бъдат извършени от органите за сертификация по чл. 7, ал. 1 1. Органът за сертификация по чл. 7, ал. 1 трябва да се увери, че производителят е предприел необходимите мерки, за да: а) получи необходимата информация по цялата верига за снабдяване, по-специално за естеството и масата на всички материали, използвани при конструирането на ПС, за да извърши изчисленията, които се изискват съгласно разпоредбите на наредбата; б) има на разположение всички останали данни за ПС, които се изискват в процеса на изчисленията, като обема на течностите и т.н.; в) провери по подходящ начин информацията, получена от доставчиците; г) контролира списъка на материалите; д) може да изчислява коефициентите на рециклиране и оползотворяване в съответствие с БДС ISO 22628:2006; е) отбележи пластмасовите и еластичните компоненти и материали в съответствие с чл. 7 от Наредбата за изискванията за третиране на отпадъците от моторни превозни средства; ж) провери, че при конструирането на нови ПС не са били използвани повторно компонентите, посочени в приложение № 1, т. 2. 2. Производителят предоставя на органа за сертификация по чл. 7, ал. 1 необходимите документи, удостоверяващи изпълнението на изискванията по т. 1. От особена важност е рециклирането и оползотворяването на материалите да са документирани точно.

Препратки от актове Приложение № 4 към чл. 5, ал. 2 ОБРАЗЕЦ

 максимален формат: А4 (210 x 297 mm) 
  
 ЕО сертификат за одобряване на типа 
  
   Печат на ИА "АА" 
  
 Информация, отнасяща се до: 
 - ЕО одобряване на типа(1) 
 - изменение на ЕО одобрен тип(1) 
 - отказ за ЕО одобряване на типа(1) 
 съгласно Наредба № 133 от 2006 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства по отношение на тяхното повторно използване, рециклиране и оползотворяване (Директива 2005/64/ЕО) 
 EО номер на одобряването на типа: ... ... ... ... ... ... ... ... 
 Основание за изменението: ... ... ... ... ... ... ... ... 
      
   РАЗДЕЛ I   
      
 0.1.  Марка (търговско име на произво-   
   дителя):  ... ... ... ... ... ... ... ... 
 0.2.  Тип:   
 0.2.1.  Търговско наименование(-я)(2):  ... ... ... ... ... ... ... ... 
 0.3.  Начини за идентификация на типа,   
   когато се маркира на превозното   
   средство:  ... ... ... ... ... ... ... ... 
 0.3.1.  Местоположение на тази маркировка:  ... ... ... ... ... ... ... ... 
 0.4.  Категория на превозното средство(3):  ... ... ... ... ... ... ... ... 
 0.5.  Наименование и адрес на произво-   
   дителя:  ... ... ... ... ... ... ... ... 
 0.8.  Адрес(-и) на монтажния(-те)   
   завод(-и):  ... ... ... ... ... ... ... ... 
 [...]     
      
   РАЗДЕЛ II   
      
 1.  Допълнителна информация:  ... ... ... ... ... ... ... ... 
   Коефициент(-и) на рециклиране на   
   референтното(-ите) превозно(-и)   
   средство(-а):  ... ... ... ... ... ... ... ... 
   Коефициент(-и) на оползотворяване   
   на референтното(-ите) превозно(-и)   
   средство(-а):  ... ... ... ... ... ... ... ... 
 2.  Техническа служба, отговорна за   
   провеждането на изпитванията:  ... ... ... ... ... ... ... ... 
 3.  Дата на протокола от изпитванията:  ... ... ... ... ... ... ... ... 
 4.  Номер на протокола от изпитванията:  ... ... ... ... ... ... ... ... 
 5.  Бележки (когато има):  ... ... ... ... ... ... ... ... 
 6.  Приложения: индекс на информаци-   
   онното досие и информационно   
   досие   
 7.  Превозното средство отговаря/   
   не отговаря на техническите   
   изисквания на наредбата(1):  ... ... ... ... ... ... ... ... 
  
 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . 
 (Място) (Подпис) (Дата) 
  
 Приложения: Информационно досие. 
 _________________________ 
 (1) Ненужното се зачертава. 
 (2) Ако няма такова по време на процедурата за издаване на ЕО одобрение на типа, тази точка се попълва най-късно на етапа на пускане на превозното средство на пазара. 
 (3) Така както е определена в част А на приложение № 1 от Наредба № 60 за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета (част А на Приложение II от Директива 70/156/ЕИО). 
  

Препратки от актове Приложение № 5 към чл. 5, ал. 3 Образец на сертификат за съответствие с приложение № 5


 СЕРТИФИКАТ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ 
  
 С ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 КЪМ НАРЕДБА № 133 ЗА ОДОБРЯВАНЕ ТИПА НА НОВИ МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА ПО ОТНОШЕНИЕ НА ТЯХНОТО ПОВТОРНО ИЗПОЛЗВАНЕ, РЕЦИКЛИРАНЕ И ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ 
 (ПРИЛОЖЕНИЕ IV ОТ ДИРЕКТИВА 2005/64/ЕО) 
  
 № [ ... ... ... номер на сертификата] 
 [... ... ... ... ... наименование на органа 
 за сертификация] 
  
 Удостоверява, че 
 (Производител): ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 
 (Адрес на производителя): ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 
 отговаря на разпоредбите на приложение № 5 към Наредба № 133 за одобряване типа на нови моторни превозни средства по отношение на тяхното повторно използване, рециклиране и оползотворяване (Приложение IV от Директива 2005/64/ЕО). 
 Извършени са проверки на: 
  
 от (наименование и адрес на органа за сертификация): 
  
 Номер на доклада: 
  
 Сертификатът е валиден до [... ...дата] 
 Съставен в [... ... място] 
 на [... ... ... дата] 
 [... ... ... ... .. подпис] 
  
 Приложения: Описание на технологията, предоставена от производителя за повторно използване, рециклиране и оползотворяване.