Дв2006бр87нр41

от Тефтера
Направо към: навигация, търсене

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 41 ОТ 2001 Г. ЗА ДОСТЪП И ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЖЕЛЕЗОПЪТНАТА ИНФРАСТРУКТУРА (ОБН., ДВ, БР. 64 ОТ 2001 Г.)

Издадена от Министерство на транспорта

Обн. ДВ. бр.87 от 27 Октмври 2006г.

§ 1. В чл. 1 ал. 2 се отменя.

§ 2. В чл. 2 думите "магистралните и регионалните железни" се заменят с "железните" и думите след "съоръжения" се заменят със "съгласно § 1, т. 1 от допълнителните разпоредби от Закона за железопътния транспорт".

§ 3. В чл. 3 се правят следните изменения и допълнения: 1. Досегашният текст става ал. 1, като думата "управител" се заличава и думите след "достъп" се заменят с "до инфраструктурата по реда, предвиден в Закона за железопътния транспорт (ЗЖТ) и в тази наредба, в качеството си на управител на железопътната инфраструктура".

2. Създават се ал. 2 - 5: 
"(2) Всеки друг управител на железопътна инфраструктура спазва изискванията на тази наредба при предоставянето на достъп до обекти на железопътна инфраструктура на железопътни превозвачи. 
(3) Управителят на инфраструктурата е длъжен да пази търговската тайна по отношение на информацията, която е получил при търговски и други взаимоотношения във връзка с прилагане на тази наредба. 
(4) Разпределянето на капацитета на железопътната инфраструктура се извършва от съответния управител на инфраструктурата. 
(5) Управителят на инфраструктурата ежегодно изготвя бизнес план за дейността си, в това число и мерки за подобряване на финансовото си състояние."

§ 4. В чл. 4 се правят следните изменения и допълнения: 1. В ал. 1 думите "сертификат за безопасност" се заменят с "документ по чл. 31, ал. 1 ЗЖТ". 2. В ал. 2 думите "на превозвача да извършва" се заменят с "на достъп на превозвача до инфраструктурата - да извършва" и думите след "пътници" се заменят с "и/или товари".

Препратки от актове § 5. В чл. 5 се правят следните изменения и допълнения: 1. Досегашният текст става ал. 1. 2. (В сила от 01.01.2007 г.) Създават се ал. 2 - 4: "(2) Управителите на железопътни инфраструктури си взаимодействат, когато железопътни превози и другите транспортни услуги се осъществяват при пресичане на повече от една мрежа за постигане на ефективност и конкурентоспособност.

(3) С цел постигане на ефективност при използването и разпределянето на капацитета на трансевропейската железопътна система и конкурентоспособност на железопътния транспорт, особено по отношение на железопътен превоз на товари в международно съобщение, управителите могат да създават съвместни организации. 
(4) Дейностите по ал. 3 и 4 се съобразяват с изискванията на Европейския съюз относно достъпа до железопътна инфраструктура и събирането на такси за използването й."

2 редакции на елемента § 6. В чл. 6 думите "за използване" се заменят с "до и използването", а изречение второ се заличава.

Препратки от актове § 7. В чл. 7 се правят следните изменения и допълнения: 1. Алинея 1 се изменя така: "(1) Железопътните превозвачи използват железопътната инфраструктура срещу заплащане на таксата по чл. 35 ЗЖТ на цената на услугите за обслужване и поддръжка и на цената на допълнителните и съпътстващите услуги, ако бъдат предоставени по силата на договора с НК "ЖИ". Услугите, които се предоставят на железопътните превозвачи, са посочени в приложение."

2. (В сила от 01.01.2007 г.) Създават се ал. 10 - 15:

"(10) Ежегодно до 30 юни НК "ЖИ" предоставя на Изпълнителна агенция "Железопътна администрация" информация за фактически извършените разходи за текущо поддържане на железопътната инфраструктура за предходната година и определя необходимото ниво на размера на инфраструктурни такси за следващата година съгласно изискванията, процедурите и правилата на тази наредба. В необходимото ниво на таксите могат да бъдат включени и надбавки, компенсации и/или отстъпки, произтичащи от реализацията на инфраструктурни проекти, от трафика за движение и от изискванията на транспортния пазар, диференцирано за части от железопътната инфраструктура, които се обявяват публично.

(11) Заплащането на услугите за обслужване и поддръжка, както и на допълнителни и съпътстващи услуги не се включва в размера на инфраструктурните такси. 
(12) Управителят на инфраструктурата на всяко тримесечие представя на ИА "ЖА" анализ на използването на капацитета, реализираните приходи от инфраструктурни такси и от допълнителни и съпътстващи услуги, показатели за използването на инфраструктурата, влиянието на произшествията върху използването на капацитета и мерки за възстановяване на устойчивостта и за подобряване на инфраструктурата. 
(13) Въз основа на информацията по ал. 10 изпълнителният директор на Изпълнителна агенция "Железопътна администрация" при необходимост изготвя предложение за промяна на размера на инфраструктурните такси. 
(14) Национална компания "Железопътна инфраструктура" спира да събира частта от инфраструктурната такса, изчислена с оглед ползване на инфраструктурата при недостиг на капацитета - ако има предвидена такава част, за участъци с наситена инфраструктура, когато не е изготвила план за усилване на капацитета или когато компанията не изпълнява плана за усилване на капацитета. С разрешение на ИА "ЖА" компанията може да продължи да събира частта от инфраструктурната такса, ако планът за усилване на капацитета не може да бъде изпълнен по независещи от нея причини или предвидените действия не са стопански или финансово осъществими. 
(15) Промяната в размера на инфраструктурните такси се обявява публично 3 месеца преди влизането й в сила."

§ 8. Член 8 се изменя така: "Чл. 8. Националната компания "Железопътна инфраструктура", след консултации със заинтересованите страни изготвя ежегодно доклад за фактическото състояние на железопътната инфраструктура, който съдържа задължително:

1. параметрите на железопътната инфраструктура, предназначена за ползване от железопътни превозвачи и условията за достъп до нея.

2. принципите на таксуване и тарифи, включително информация за таксите и тарифите, прилагащи се за предоставяните услуги по достъпа, в това число услугите за обслужване и поддръжка, допълнителните и съпътстващите услуги. 3. използваните процедури за инфраструктурно таксуване, включително добавки, компенсации и отстъпки, както и информация за очаквани промени на таксите. 4. принципите и критериите за разпределяне на капацитета, включващи параметрите на капацитета на инфраструктурата, предназначена за ползване от железопътни превозвачи, както и ограниченията по отношение на използването му, включително изискванията за очаквани загуби на капацитет за поддържане. 5. процедурите и крайните срокове във връзка с процеса на разпределяне на капацитета."

§ 9. В чл. 9 се правят следните изменения и допълнения: 1. Алинея 1 се изменя така: "(1) Докладът за фактическото състояние на инфраструктурата се издава 4 месеца преди крайния срок за подаване на заявки за инфраструктурен капацитет."

2. В ал. 2 думите "за състоянието на мрежата" се заменя с "по ал. 1".

3. Алинея 3 се изменя така: "(3) Докладът за фактическото състояние на инфраструктурата се предоставя срещу заплащане стойността на направените разходи за издаването му."

§ 10. В чл. 10 се правят следните допълнения: 1. Досегашният текст става ал. 1, като след думата "Графикът" в скоби се добавя думата "разписанието". 2. Създава се ал. 2: "(2) Генералният директор на НК "ЖИ" утвърждава графика за движение на влаковете най-малко 15 дни преди датата на влизането му в сила в съответствие с чл. 11, ал. 2."

§ 11. В чл. 11 се правят следните изменения и допълнения: 1. В ал. 2 думите "последната събота на месец май" се заменят с "втората събота на декември". 2. Създават се ал. 3 - 5:

"(3) В случай че, управителите на инфраструктурата се договорят и за други дати, те уведомяват Европейската комисия за това.

(4) Преди да започнат консултации по изготвянето на графика за движението, управителите на инфраструктурата се договарят кои международни влакови маршрути да бъдат включени в графика. (5) Не по-късно от 11 месеца преди влизане в сила на графика за движението, управителите на инфраструктурата осигуряват предварително установените международни маршрути."

§ 12. В чл. 12, ал. 2 думите "международните железопътни групировки, в които участват български железопътни превозвачи" се заменят с думите "чуждестранни железопътни превозвачи и международни групировки от железопътни превозвачи".

§ 13. В чл. 13 се правят следните изменения и допълнения: 1. Досегашният текст става ал. 1. 2. Създава се ал. 2: "(2) Не по-късно от 4 месеца след крайния срок за представяне на заявки от железопътните превозвачи и международните групировки от железопътни превозвачи, управителят на инфраструктурата изготвя проектографик."

§ 14. В чл. 14, ал. 2 изречение първо се изменя така: "(2) Управителят на инфраструктурата запазва резерв от капацитета за извършване на строителни или ремонтни работи по инфраструктурата, като адекватно отчита влиянието върху кандидатите."

§ 15. В чл. 15 се създават ал. 3 и 4: "(3) Заявки за предоставяне на капацитет, свързани с допълнителен обем на превози, се приемат и удовлетворяват в оперативен порядък. (4) Национална компания "Железопътна инфраструктура" оценява необходимостта от резервен капацитет и информира превозвачите за възможността за използването му при удовлетворяване на оперативните заявки за превози."

§ 16. В чл. 17, ал. 2 накрая се добавят думите "въз основа на обявена ценова листа".

§ 17. В чл. 19 след думата "консултации" се добавя "и координация".

§ 18. В чл. 20 се правят следните изменения: 1. В ал. 1 думите "провеждане на консултациите с кандидатите" се заменят с "осъществяване на координация на исканията" и думата "цялостни" се заменя с "цялостно".

2. В ал. 3 думите "съгласно чл. 7" се заличават.

Препратки от актове § 19. В чл. 29 се правят следните изменения и допълнения: 1. Досегашният текст става ал. 1.

2. Създават се ал. 2 и 3.

"(2) При осъществяване на дейността по ал. 1 Изпълнителна агенция "Железопътна администрация" може да изисква информация от управителя на инфраструктурата, кандидатите, подали заявление за предоставяне на капацитет и други заинтересовани лица, която трябва да й бъде предоставяна незабавно. (3) (В сила от 01.01.2007 г.) Изпълнителна агенция "Железопътна администрация" обменя информация с железопътните администрации на страните - членки на Европейския съюз, относно своята работа с цел координиране на решения и подобряване на работата."

§ 20. Член 30 се изменя така: "Чл. 30. (1) Изпълнителният директор на Изпълнителна агенция "Железопътна администрация" се произнася с мотивирано решение по жалбата по чл. 29, ал. 1 в срок до два месеца от постъпването й, като дава съответните разпореждания за отстраняване на нередностите. (2) Решенията по ал. 1 могат да се обжалват по реда на Административнопроцесуалния кодекс."

§ 21. В § 1 се правят следните изменения и допълнения: 1. Точка 5 се изменя така: "5. "Трасе" е договореният и определен с графика за движение на влаковете капацитет от железопътната инфраструктура, предоставен за преминаване на влак в определен период от време, по определен маршрут, от една гара до друга гара, в съответствие с договорените параметри." 2. Създават се т. 7 - 12: "7. "Кандидат" е едно от следните лица, имащи право да подават заявка за капацитет:

а) лицензиран български железопътен превозвач;

б) чуждестранен железопътен превозвач, лицензиран в държава - членка на Европейския съюз, и от друга държава - страна по Споразумението за Европейско икономическо пространство; в) международна групировка от железопътни превозвачи, лицензирани в държава-членка на Европейския съюз, и от друга държава - страна по Споразумението за Европейско икономическо пространство, които осигуряват такава възможност. 8. "Координация" е процес, посредством който разпределящият капацитета и кандидатите се опитват да намерят решение на конфликтни заявки за капацитет.

9. "Рамково споразумение" е споразумение, обвързващо страните относно определените в него права и задължения на кандидата и на разпределящия капацитета при удовлетворяване на заявките. 
10. "Мрежа" е цялата железопътна инфраструктура, управлявана от управител на железопътната инфраструктура.

11. "Доклад за фактическото състояние на инфраструктурата" е документ, в който са определени детайлно основните правила, крайните срокове, процедури и критерии, касаещи разпределянето на капацитет. Той съдържа също така и друга информация, каквато е необходима за подготовка на заявките за предоставяне на капацитет от железопътната инфраструктура. 12. "Заинтересовани лица" са лицата, които са подали заявка за капацитет на железопътната инфраструктура, както и други лица, на които графикът за движение на влаковете може да влияе относно тяхната възможност да извършват железопътни услуги през периода на действие на графика."

§ 22. В § 3 от преходните и заключителните разпоредби думите "които се прилагат от 1 януари 2007 г." се заменят с думите "които влизат в сила от датата на влизане в сила на Договора за присъединяване на Република България към Европейския съюз".

§ 23. Създават се § 5 и 6: "§ 5. С тази наредба се въвеждат изискванията на Директива 2001/14/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2001 г. за разпределяне капацитета на железопътната инфраструктура и събиране на такси за ползване на железопътната инфраструктура, изменена с Директива 2004/49/ЕС относно безопасността на железопътния транспорт в Общността. § 6. Изпълнителният директор на Изпълнителна агенция "Железопътна администрация" изпраща на Европейската комисия информация за нормативните актове, включително и за техните изменения и допълнения, въвеждащи изискванията на Директива 2001/14/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2001 г. за разпределяне капацитета на железопътната инфраструктура и събиране на такси за ползване на железопътната инфраструктура."

Препратки от актове § 24. (В сила от 01.01.2007 г.) Приложението към чл. 7, ал. 1 и чл. 17, ал. 2 се изменя така: "Приложение към чл. 7, ал. 1 и чл. 17, ал. 2 Услуги, които се предоставят на железопътните превозвачи I. Услуги, включващи се в достъпа до железопътната инфраструктура: 1. Обработка на заявките за ползване капацитети на инфраструктурата. 2. Право за използване на предоставените капацитети. 3. Използване на железопътните коловози в експлоатационни пунктове.

4. Сигнализация, регулиране, управление на движението, комуникация и предлагане на информация за движението на влаковете.

5. Друга информация, необходима за въвеждането или експлоатацията на обслужването, за което е предоставен съответен капацитет II. Услуги за обслужване и поддръжка: 1. Използване на системите за енергозахранване на ел. тракция, при наличие на такива. 2. Ползване на съоръжения за зареждане с гориво. 3. Използване на сгради и други съоръжения в пътническите гари. 4. Използване на товарно-разтоварни площадки или терминали. 5. Използване на разпределителните гари. 6. Използване на гарите за композиране на влаковете. 7. Използване на коловози за гариране на возила. 8. Използване на съоръжения за поддръжка и други технически съоръжения. III. Допълнителни услуги: 1. Осигуряване на тракционен електрически ток. 2. Предварително затопляне на пътническите вагони. 3. Доставяне на гориво и създаване на условия за маневрена дейност. 4. Изпълнение на договори за превоз на опасни товари, в т. ч. контролни дейности, съдействие при движението на специални влакови композиции. IV. Съпътстващи услуги: 1. Осигуряване на достъп до телекомуникационната мрежа. 2. Предоставяне на допълнителна информация.

3. Осигуряване технически контрол на подвижния състав и други."

Заключителни разпоредби § 25. Разпоредбите по § 5 относно чл. 5, ал. 2 - 4, § 7 относно чл. 7, ал. 10 - 15, § 19 относно чл. 29, ал. 3 и § 24 относно приложението влизат в сила от датата на влизане в сила на Договора за присъединяване на Република България към Европейския съюз.