Дв2006бр87нр5

от Тефтера
Направо към: навигация, търсене

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 5 ОТ 2003 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОТПУСКАНЕ НА ЦЕЛЕВИ ПОМОЩИ ЗА ОТОПЛЕНИЕ (ОБН., ДВ, БР. 53 ОТ 2003 Г.)

В сила от 01.11.2006 г. Издадена от Министерство на труда и социалната политика

Обн. ДВ. бр.87 от 27 Октмври 2006г.

§ 1. В чл. 2, ал. 3 се правят следните изменения: 1. В т. 1 числото "160" се заменя със "175". 2. В т. 2 числото "190" се заменя с "208".

3. В т. 3 числото "150" се заменя със "164".

4. В т. 4 числото "190" се заменя с "208". 5. В т. 5 числото "110" се заменя със "120". 6. В т. 6 числото "120" се заменя със "131". 7. В т. 7 числото "150" се заменя със "164". 8. В т. 8 числото "154" се заменя със "168". 9. В т. 9 числото "140" се заменя със "153". 10. В т. 10 числото "140" се заменя със "153". 11. В т. 11 числото "140" се заменя със "153". 12. В т. 12 числото "210" се заменя с "229". 13. В т. 13 числото "220" се заменя с "240". 14. В т. 14 числото "140" се заменя със "153". 15. В т. 15 числото "170" се заменя със "186". 16. В т. 16 числото "210" се заменя с "229".

§ 2. В чл. 3 се правят следните изменения и допълнения: 1. В ал. 1 думите "и топлоенергия" се заличават. 2. Създава се нова ал. 2: "(2) Месечният размер на целевата помощ за отопление с топлоенергия се определя на база на левовата равностойност на 0,56 мВтч топлоенергия, съобразно пределните цени на топлинната енергия, произвеждана от съответните топлофикационни дружества в началото на отоплителния сезон." 3. Досегашните ал. 2, 3 и 4 стават съответно ал. 3, 4 и 5. 4. В ал. 5 думите "и 3" се заменят с ",3 и 4".

§ 3. В чл. 6 се правят следните изменения и допълнения: 1. В ал. 1 думите "или топлоенергия" се заличават. 2. Създава се нова ал. 2: "(2) Лицата и семействата, които се отопляват с топлоенергия и чийто доход за предходния месец е по-нисък от диференцирания минимален доход за отопление, имат право на целева помощ в размер на действително отчетения разход по средствата за търговско измерване, но не повече от размера, определен в чл. 3, ал. 2." 3. Досегашната ал. 2 става ал. 3. 4. В ал. 3 думите "ал. 3" се заменят с "ал. 4".

Заключителни разпоредби § 4. Наредбата влиза в сила от 1.XI.2006 г.