Дв2006бр87нр77

от Тефтера
Направо към: навигация, търсене

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 77 ОТ 2003 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ ТИПА НА НОВИ МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА ПО ОТНОШЕНИЕ НА ЕМИСИИ НА ВЪГЛЕРОДЕН ДИОКСИД И РАЗХОДА НА ГОРИВО (ОБН., ДВ, БР. 1 ОТ 2004 Г.)

Издадена от Министерство на транспорта

Обн. ДВ. бр.87 от 27 Октмври 2006г.


§ 1. В чл. 1а, т. 2 след думите "на превозни средства" се добавя "от категория".

§ 2. В чл. 3 се правят следните изменения: 1. Алинея 3 се изменя така: "(3) При разширяване обхвата на одобряването за типа ПС в заявлението производителят: 1. посочва номера на предходното типово одобряване; 2. при необходимост прилага копия от типовите одобрявания на ПС със съответните данни, така че да е възможно да се осъществи процедурата на типово одобряване в съответствие с чл. 16 и 16а." 2. досегашните ал. 3 и 4 стават съответно ал. 4 и 5.

§ 3. Член 12 се изменя така: "Чл. 12. Когато тип ПС има едно или няколко разширения на одобрения тип, изпитванията се извършват върху превозното(-ите) средство(-а), описано(-и) в техническото досие, което е било представено, заедно със заявлението, при първото одобряване на типа."

§ 4. В чл. 15а се правят следните изменения и допълнения: 1. В ал. 3, т. 3 думите "се приемат като общи за всички превозни средства от фамилията стойности на одобрение" се заменят със "се приемат като стойности за одобряване на типа, които са общи за всички ПС от фамилията" . 2. в ал. 4, т. 3 и 4 след думите "стойности за одобряване" се добавя "на типа".

§ 5. В чл. 16, ал. 2 думите "стойността за одобрен тип ПС" се заменят със "стойността за одобряване на типа".

§ 6. В чл. 19, ал. 2 думите "наредбите по чл. 138, ал. 4 от Закона за движението по пътищата" се заменят с думите "Наредба № 103 от 2004 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства по отношение на мощността на двигателя (ДВ, бр. 44 от 2004 г.)".

Препратки от актове § 7. (В сила от 01.01.2007 г.) В § 1, т. 2 от допълнителната разпоредба думите "местно лице, който е регистриран по Търговския закон" се заменят с "лице, установено в ЕС".

§ 8. В приложение № 2 се правят следните изменения и допълнения: 1. Точка 4.1.2.1 се изменя така: "4.1.2.1. Обемът се изчислява, когато се използва устройство с променливо разреждане с регулиране на постоянен дебит посредством бленда или тръба на Вентури. По време на изпитването постоянно се отчитат параметрите, показващи обема на потока и се изчислява общият обем." 2. В т. 4.1.2.3 означението "К" се заменя с "К@####33554432#1@". 3. Точка 4.1.3 се изменя така: "4.1.3. Изчисляване на коригираната концентрация на замърсители в камерата за вземане на проби, където: Ci е концентрацията на i-тия замърсител в разредените отработили газове, изразена в ppm или в обемни % и коригирана с концентрацията на i, в разреждащия въздух; Сd - измерената концентрация на i-тия замърсител във въздуха за разреждане, изразена в ppm или в обемни %; Ce - измерената концентрация на i-тия замърсител в разредените отработили газове, изразена в ppm или в обемни %; Коефициентът на разреждане се изчислява, както следва: При бензина и дизеловото гориво виж фигура При втечнени нефтени газове виж фигура При природен газ виж фигура където: C е концентрацията на CO2 в разредените отработили газове, задържани в торбата за взимане на проби, изразена в обемни %; CHC - концентрацията на HC в разредените отработили газове, задържани в торбата за вземане на проби, изразена в ppm въглероден еквивалент; CCO - концентрацията на CO в разредените отработили газове, задържани в торбата за вземане на проби, изразена в ppm." 4. Създава се т. 4.1.4: "4.1.4. ПРИМЕР 4.1.4.1. Изходни данни

 4.1.4.1.1.  Условия на околната среда: 
   Температура на околната среда: 
   23 °C = 296,2 К. 
   Барометрично налягане: 
   PB = 101,33 kPa. 
 4.1.4.1.2.  Стойности, измерени при нормал- 
   но състояние V = 51 961 l 
 4.1.4.1.3.  Указания на анализатора: 
    
 Разредени отработили  Въздух за 
 газове  разреждане 
 HC(1)  92 ppm  3,0 ppm 
 CO  470 ppm  0 ppm 
 CO2  1,6 обемни %  0,03 обемни % 
 (1) В ppm въглероден еквивалент. 
  
 4.1.4.2. Изчисления

4.1.4.2.1. Коефициент на разреждане (DF) виж фигура DF = 8,091. 14.1.4.2.2. Изчисление на коригираните концентрации на замърсители в торбата за вземане на проби: HC, масова емисия: виж фигура CO, масова емисия виж фигура СО, масова емисия виж фигура " 5. Точка 4.2 се изменя така: "4.2. Специални изисквания за моторните превозни средства с двигатели със запалване чрез сгъстяване Измерване на НС (въглеводороди) за двигатели със запалване чрез сгъстяване За да се определят масите на HC в емисиите за двигателите със запалване чрез сгъстяване, се измерва средната концентрация на HC с помощта на формулата: виж фигура където: виж фигура е интегралът от показанията на подгряван пламъчно-йонизационен детектор FID за времето на изпитване (t - t@####33554432#1@); C - концентрацията на HC, измерена в разредените отработили газове, изразена в ppm въглероден еквивалент." 6. Точка 5 се изменя така: "5. Тълкуване на резултатите". 7. В т. 5.2 думите "стойност за типово одобрение на типа" се заменят със "стойност за одобряване на типа". 8. Точка 5.3 се изменя така: "5.3. Ако средноаритметичната стойност продължава да надвишава с повече от 4 % посочената от производителя стойност, се извършва последно изпитване на същото ПС.

Средноаритметичната стойност от трите изпитвания се приема като стойност за одобряване на типа ПС."

Препратки от актове § 9. (В сила от 01.01.2007 г.) Приложение № 3 се изменя така: "ОБРАЗЕЦ

 (максимален формат: А4 (210 x 297 mm) 
 ЕО СЕРТИФИКАТ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ТИПА 
  
   Печат на ИА "АА" 
 Информация, отнасяща се до: 
 - одобряване на типа(1) 
 - изменение на одобряването на типа(1) 
 - отнемане на одобряването на типа(1) 
 - отказ за одобряване на типа(1) 
 за тип превозно средство/компонент/отделен технически възел(1) съгласно Наредба № 77 от 2003 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства по отношение на емисии на въглероден диоксид и разхода на гориво (Директива 80/1268/ЕИО, последно изменена с Директива 93/116/ЕО) 
 Номер на одобряването на типа:  ... ... 
 Основание за изменението:  ... ... 
 Раздел I   
 0.1.  Марка (търговско наименование на   
   производителя):  ... ... 
 0.2.  Тип и общо търговско (-и)   
   описание (-я):  ... ... 
 0.3.  Начини за идентификация на типа,   
   когато се маркира на превозното   
   средство/компонента/ отделния тех-   
   нически възел(1) (2):  ... ... 
 0.3.1.  Местоположение на тази марки-   
   ровка:  ... ... 
 0.4.  Категория на превозното средство(3):  ... ... 
 0.5.  Наименование и адрес на произво-   
   дителя:  ... ... 
 0.6.  В случай на компоненти и отделни   
   технически възли, местоположение   
   и начин на поставяне на ЕО марки-   
   ровката за одобряване на типа:  ... ... 
 0.7.  Адрес(-и) на монтажния (-те)   
   завод (-и):  ... ... 
 Раздел II 
 1.  Допълнителна информация (къде-   
   то е приложимо):  ... ... 
   съгласно допълнението  ... ... 
 2.  Техническа служба, която отговаря   
   за извършване на изпитванията:  ... ... 
 3.  Дата на протокола от изпитване:  ... ... 
 4.  Номер на протокола от изпитване:  ... ... 
 5.  Забележки (когато има): съгласно   
   допълнението  ... ... 
 6.  Място:  ... ... 
 7.  Дата:  ... ... 
 8.  Подпис:  ... ... 
 9.  Прилага се номерът на техническото   
   досие, представено на ИА "АА", което   
   може да се получи при поискване.   
  
 Допълнение 
 към ЕО сертификат за одобряване на типа 
 № ... ... .., 
 относно одобряването на тип превозно средство(6) в съответствие с Наредба № 77 от 2003 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства по отношение на емисии на въглероден диоксид и разхода на гориво (СО2 и разход на гориво) (Директива 80/1268/ЕИО, последно 
 изменена с Директива 2004/3/ЕО) 
  
 1.  Допълнителна информация:   
 1.1.  Маса на превозното средство по   
   време на движение:  ... ... 
 1.2.  Максимална маса:  ... ... 
 1.3.  Тип на каросерията:  ... ... 
 1.3.1.  за категория M1: "седан", "хетч-   
   бек", "комби", "купе", "кабриолет",   
   "универсален лек автомобил" (1)  ... ... 
 1.3.2.  за категория N1: "товарен автомо-   
   бил", "лекотоварен автомобил"   
 1.4.  Задвижващи колела: предни, задни,   
   4 x 4(1)   
 1.5.  Двигател:  ... ... 
 1.5.1.  Обем на двигателя:  ... ... 
 1.5.2.  Горивна уредба: карбуратор/   
   впръскване на гориво(1)   
 1.5.3.  Гориво, препоръчано от произво-   
   дителя:  ... ... 
 1.5.4.  Максимална мощност:  ... ... kW 
     ... .при 
     ...min-1 
 1.5.5.  Устройство за принудително пълнене:  ...да/не(1) 
 1.5.6.  Запалителна система: чрез сгъстя-   
   ване (дизелова)/конвенционално   
   или електронно запалване(1)   
 1.6.  Трансмисия:  ... ... 
 1.6.1.  Тип предавателна кутия: ръчно/   
   автоматично(1) изменение   
 1.6.2.  Брой предавки на предавателната   
   кутия:  ... ... 
 1.6.3.  Общи предавателни числа (включително окръжността на търкаляне на гумите при натоварване): скорости по път при 1000 min-1 в km/h:   
   1-ва предавка:... ...  4-та предавка:... ... 
   2-ра предавка:... ...  5-а предавка:... ... 
   3-та предавка:... ...  Повишаващо 
     предавателно 
     число: ... ... 
 1.6.4.  Предавателно число на главното   
   предаване:  ... ... 
 1.6.5.  Гуми:   
   Тип:... ... ... ...  Размери:... ... ... ... ... 
   Дължина на окръжността на търка-   
   ляне на гумите при натоварване:   
 1.7.  Стойности за одобряване на типа (4)   
 1.7.1.  Маса на CO2 в емисиите:  ... g/km 
 1.7.1.1.  Маса на CO2 в емисиите (градски   
   условия):  ... g/km 
 1.7.1.2.  Маса на CO2 в емисиите (извън-   
   градски условия):  ... g/km 
 1.7.1.3.  Маса на CO2 в емисиите (комби-   
   нирано):  ... g/km 
 1.7.2.  Разход на гориво:   
 1.7.2.1.  Разход на гориво (градски   
   условия):  ...l/100 km(5) 
 1.7.2.2.  Разход на гориво (извънград-   
   ски условия):  ...l/100 km(5) 
 1.7.2.3.  Разход на гориво (комбинирано):  ...l/100 km(5) 
 2. Забележки:

______________________ (1) Излишното се задрасква.

(2) Когато начинът за идентификация на типа съдържа знаци, които не са подходящи за описване на превозното средство, компонента или отделния технически възел, за които се отнася сертификатът за одобряване на типа, такива знаци се представят в документацията чрез символа: "?" (например ABC??123???).

(3) Съгласно определенията, посочени в Закона за движението по пътищата и част А на приложение № 1 от Наредба № 60 за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета (Приложение IIА от Директива 70/156/ЕЕС). (4) Да се повтори за бензин и газово гориво при превозни средства, които могат да се движат и с бензин, и с газово гориво. Превозните средства могат да бъдат зареждани и с бензин, и с газово гориво, но когато системата за бензин е монтирана само за извънредни случаи или за потегляне, при което резервоарът за бензин е с вместимост само 15 l, за целите на изпитването се счита, че тези превозни средства могат да се движат само с газово гориво. (5) При превозни средства, които се захранват с NG, единицата за измерване "l/100 km" се заменя с "m/100 km". (6) За одобрените по реда на чл. 15а ПС в рамките на една фамилия част 2 от това приложение се попълва за всяко ПС от фамилията."

§ 10. В приложение № 4 се правят следните изменения и допълнения: 1. Точка 6.2 се изменя така: "6.2. коефициентът на промяна (ЕС) на емисиите между 0 и "х" км се изчислява, както следва: ЕС = емисии при "х" km/емисии при нула km. Стойността на коефициента може да бъде по-малка от 1". 2. Точка 6.3 се изменя така: "6.3. емисиите на превозните средства при 0 km, които не се подлагат на разработване, се използват при изчисляване на коефициента на промяна (ЕС). В този случай стойностите, които се вземат, са: - стойността при "х" km за първото превозно средство; - стойностите при 0 km, умножени по коефициента на промяна за останалите превозни средства." 3. В т. 8 думата "КП" се заменя с "ЕС".

§ 11. В приложение № 5 се правят следните изменения и допълнения: 1. Точка 3 се изменя така: "3. Редът за извършване на проверка е посочен на фигурата от приложение № 4. Нека L е натуралният логаритъм на стойността на СО2 за одобряването на типа; xi - натуралният логаритъм на измереното количество на i-тото превозно средство от извадката; s - изчислената стойност за стандартното отклонение на продукцията, от която е извадена стойността на натуралния логаритъм на измерените количества; n - обемът на извадката." 2. В т. 5.3 думите "приложение № 1" се заменят с "приложение № 2".

§ 12. В приложение № 6 се правят следните изменения и допълнения: 1. В т. 4. думите "количеството на CO2 на типово одобрено ПС" се заменят със "стойността на СО2 за одобряването на типа". 2. В т. 5 след думите "Статистическият резултат" се добавя "от изпитването", а думата "теста" се заменя с "изпитването". 3. В т. 6 след думите "статистическия резултат" се добавя "от изпитването", а думата "теста" се заменя с "изпитването".

§ 13. Точка 2.2 от част II на приложение № 7 се изменя така: "2.2. Разходът на гориво, изразен в l на 100 km (при бензин, LPG или дизелово гориво) или в m на 100 km (при NG), се изчислява с помощта на следните формули: (*2) а) при ПС с двигатели с принудително запалване, които използват бензин: FC = (0,1154/D) x [(0,866 x THC) x (0,429 x CO) x (0,273 x CO)]; б) при ПС с двигатели с принудително запалване, които използват LPG: FC = (0,1212/0,538) x [(0,825 x THC) + (0,429 x CO) + (0,273 x CO@####33554432#2@)]. Ако съставът на горивото, използвано при изпитването, се различава от състава, който е възприет за изчисляване на нормализирания разход, по искане на производителя може да бъде използван коригиращ коефициент, както следва: FC = (0,1212/0,538) x cf x [(0,825 x THC) + (0,429 x CO) + (0,273 x CO@####33554432#2@)]. Коригиращият коефициент cf се определя, както следва: cf = 0,825 + 0,0693 x nactual, където: nactual е действителното съотношение Н/С на използваното гориво; в) при ПС с двигатели с принудително запалване, които използват NG: FC = (0,1336/0,654) x [(0,749 x THC) +(0,429 x CO) + (0,273 x CO@####33554432#2@)]; г) при ПС с двигатели със запалване чрез сгъстяване: FC = (0,1155/D) x [(0,866 x THC) + (0,429 x CO) + (0,273 x CO)]. Във формулите: FC е разходът на гориво в литри на 100 km (при бензина, LPG или дизеловото гориво) или в m на 100 km (при NG); THC - измерената емисия на всички въглеводороди в g/km; СО - измерената емисия на въглероден оксид в g/km; СО - измерената емисия на въглероден диоксид в g/km; D - плътността на горивото, което се използва за изпитванията при 15 °С."

§ 14. В т. 5 на приложение № 8 думите "нормалната си температура" се заменят с "нормални температурни условия".

Преходни разпоредби § 15. Сертификатите за съответствие с одобрен тип, придружаващи новите МПС, в които стойностите на емисии на въглероден диоксид или разход на гориво не отговарят на изискванията на наредбата, се считат невалидни за целите на регистрацията и пускането им на пазара.

Заключителни разпоредби § 16. Параграфи 7 и 9 влизат в сила от датата на влизане в сила на Договора за присъединяване на Република България към Европейския съюз.