Дв2006бр87нр82

от Тефтера
Направо към: навигация, търсене

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 82 ОТ 2004 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ ТИПА НА НОВИ МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА ПО ОТНОШЕНИЕ НА УСТРОЙСТВАТА ЗА ТЕГЛЕНЕ НА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА (ДВ, БР. 23 ОТ 2004 Г.)

Издадена от Министерство на транспорта

Обн. ДВ. бр.87 от 27 Октмври 2006г.


§ 1. В чл. 4 думата "техническата" се заменя с "техническа".

§ 2. В чл. 6, ал. 1 след думата "съгласно" се добавя "част 1 на".

§ 3. В чл. 8 думите "Закона за административното производство" се заменят с "Административнопроцесуалния кодекс".

§ 4. В чл. 12 думата "наредбата" се заменя с "наредба".

Препратки от актове § 5. В § 1 от допълнителната разпоредба се правят следните изменения: 1. В т. 1 думите "км/ч" се заменят с "km/h". 2. (В сила от 01.01.2007 г.) В т. 2 думите "местно лице, който е регистриран по Търговския закон" се заменят с "лице, установено в Европейския съюз (ЕС)".

§ 6. В заключителните разпоредби § 2 се изменя така: "§ 2. Наредбата се издава на основание чл. 138, ал. 4 от Закона за движението по пътищата и въвежда разпоредбите на Директива 77/389/ЕИО, последно изменена с Директива 96/64/ЕО."

Препратки от актове § 7. (В сила от 01.01.2007 г.) Приложение № 1 се изменя така: "Приложение № 1 към чл. 3, ал. 2 Списък с данни № ... ..

 за целите на ЕО одобряването типа на превозно средство по отношение на устройствата за теглене на моторни превозни средства в съответствие с Наредба № 82 от 2004 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства по отношение на устройствата за теглене на моторни превозни средства (Директива 77/389/ЕИО, последно изменена с Директива 96/64/ЕО) и съгласно приложение № 2 на Наредба № 60 от 2003 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета (Директива 70/156/ЕИО) (*) 
  
 Тази информация се попълва в три екземпляра и включва приложения към нея, когато се изисква. Приложените схеми и чертежи се представят в подходящ мащаб, достатъчно подробни, в размер А4 или в папка с размер А4. Снимките, ако има такива, показват съответните части с достатъчно ясни и различими подробности. 
 За системите, компонентите или отделните технически възли с електронно управление към попълнения списък с данни се прилага информация и за неговото действие. 
 0.  Обща информация  ... ... ... ... ... ... ... ... 
 0.1.  Марка (търговско наименование   
   на производителя):  ... ... ... ... ... ... ... ... 
 0.2.  Тип и общо(и) търговско(и)   
   описание(я):  ... ... ... ... ... ... ... ... 
 0.3.  Начини за идентификация на типа,   
   ако се маркира на превозното   
   средство (b):  ... ... ... ... ... ... ... ... 
 0.3.1.  Местоположение на тази   
   маркировка:  ... ... ... ... ... ... ... ... 
 0.4.  Категория на превозното   
   средство (с):  ... ... ... ... ... ... ... ... 
 0.5.  Наименование и адрес на произво-   
   дителя:  ... ... ... ... ... ... ... ... 
 0.8.  Адрес(и) на монтажния(те)   
   завод(и):  ... ... ... ... ... ... ... ... 
 1.  Общи конструктивни характеристи-   
   ки на превозното средство   
 1.1.  Снимки и/или чертежи на предста-   
   вително превозно средство:  ... ... ... ... ... ... ... ... 
 2.  Маси и размери (е) (в kg и mm)   
   (препратка към чертеж, където е   
   подходящо)   
 2.8.  Технически допустима максимална   
   маса, определена от производителя (у)   
   (максимум и минимум):  ... ... ... ... ... ... ... ... 
 2.11.5.  Превозното средство е/не е (1)   
   подходящо за теглене на товари   
   (чл. 10)   
 12.  Разни   
 12.3.  Устройство(а) за теглене   
 12.3.1.  Отпред: кука/ухо/друго (1)   
 12.3.2.  Отзад: кука/ухо/друго/няма (1)   
 12.3.3.  Чертеж или снимка на шасито/   
   областта на корпуса на превозното   
   средство, показващи мястото, кон-   
   струкцията и монтажа на устройст-   
   вото(ата) за теглене:  ... ... ... ... ... ... ... ... 
 Дата, папка 
 ________________________ 
 (*) Номерацията и забележките в списъка с данни съответстват на използваните в приложение № 2 на Наредба № 60 от 2003 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета (Приложение I на Директива 70/156/ЕИО). Точките, които не се отнасят за целите на тази наредба, са премахнати. 
 (1) Излишното се задрасква" 
  

§ 8. (В сила от 01.01.2007 г.) Приложение № 2 се изменя така: "Приложение № 2 към чл. 5, ал. 2 ОБРАЗЕЦ

 максимален формат: А4 (210 x 297 mm) 
 ЕО сертификат за одобряване на типа 
  
   Печат на ИА "АА" 
  
 Информация, отнасяща се до: 
 - одобряване на типа (1); 
 - изменение на одобряването на типа (1); 
 - отнемане на одобряването на типа (1); 
 - отказ за одобряване на типа (1), 
 на тип превозно средство/компонент/отделен технически възел (1) в съответствие с Наредба № 82 от 2004 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства по отношение на устройствата за теглене на моторни превозни средства (Директива 77/389/ЕИО, последно изменена с Директива 96/64/ЕО) 
 Номер на одобряването на типа: ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 
 Основание за изменението: ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 
  
   РАЗДЕЛ I   
      
 0.1.  Марка (търговско наименование   
   на производителя):  ... ... ... ... ... ... ... ... 
 0.2.  Тип и общо(и) търговско(и)   
   описание(я):  ... ... ... ... ... ... ... ... 
 0.3.  Начини за идентификация на типа,   
   ако се маркира на превозното сред-   
   ство/компонента/отделния техничес-   
   ки възел (1) (2):  ... ... ... ... ... ... ... ... 
 0.4.  Категория на превозното   
   средство (1) (3):  ... ... ... ... ... ... ... ... 
 0.5.  Наименование и адрес на произво-   
   дителя:  ... ... ... ... ... ... ... ... 
 0.7.  В случай на компоненти и отделни   
   технически възли, местоположение   
   и начин на закрепване на ЕО марки-   
   ровката за одобряване на типа:  ... ... ... ... ... ... ... ... 
 0.8.  Адрес(и) на на монтажния(те)   
   завод(и):  ... ... ... ... ... ... ... ... 
 ________________________ 
 (1) Излишното се задрасква. 
 (2) Ако начинът за идентификация на типа съдържа знаци, които не са подходящи за описване на превозното средство, компонента или отделния технически възел, предмет на настоящия сертификат за одобряване на типа, такива знаци се представят в документацията чрез символа "?" (например АВС??123??). 
 (3) Както е определено в част А на приложение № 1 на Наредба № 60 от 2003 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета (Приложение IIА на Директива 70/156/ЕИО). 
      
   РАЗДЕЛ II   
      
 1.  Допълнителна информация (където   
   е подходящо): виж Допълнението  ... ... ... ... ... ... ... ... 
 2.  Техническа служба, отговорна за   
   провеждане на изпитванията:  ... ... ... ... ... ... ... ... 
 3.  Дата на протокола от изпитванията:  ... ... ... ... ... ... ... ... 
 4.  Номер на протокола от изпитванията:  ... ... ... ... ... ... ... ... 
 5.  Забележки (ако има): виж Допъл-   
   нението  ... ... ... ... ... ... ... ... 
 6.  Място:  ... ... ... ... ... ... ... ... 
 7.  Дата:  ... ... ... ... ... ... ... ... 
 8.  Подпис:  ... ... ... ... ... ... ... ... 
 9.  Прилага се номерът на техническото  ... ... ... ... ... ... ... ... 
   досие, представено на ИА "АА", което   
   може да бъде получено при поискване.   
  
 Допълнение 
 към ЕО сертификата за одобряване на типа № ... относно типовото одобрение на превозно средство в съответствие с Наредба № 82 от 2004 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства по отношение на устройствата за теглене на моторни превозни средства (Директива 77/389/ЕИО, последно изменена с Директива 96/64/ЕО) 
  
 1.  Допълнителна информация:  ... ... ... ... ... ... ... ... 
 1.1.  Местоположение:  ... ... ... ... ... ... ... ... 
 1.2.  Метод за закрепване:  ... ... ... ... ... ... ... ... 
 5.  Забележки:  ... ... ... ... ... ... .." 
      

Заключителни разпоредби Препратки от актове § 9. (В сила от 01.01.2007 г.) Навсякъде в наредбата думата "сертификат" се заменя с "ЕО сертификат", думата "сертификатът" се заменя с "ЕО сертификатът" и думите "одобряване на типа" се заменят с "ЕО одобряване на типа".

§ 10. Параграф 5, т. 2 и § 7 - 9 влизат в сила от датата на влизане в сила на договора за присъединяване на Република България към Европейския съюз.