Дв2006бр87нр95

от Тефтера
Направо към: навигация, търсене

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 95 ОТ 2004 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ ТИПА НА ОГЛЕДАЛАТА ЗА ВИЖДАНЕ НАЗАД И ЗА ОДОБРЯВАНЕ ТИПА НА НОВИ МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА ПО ОТНОШЕНИЕ МОНТИРАНЕТО НА ОГЛЕДАЛАТА ЗА ВИЖДАНЕ НАЗАД (ОБН., ДВ, БР. 33 ОТ 2004 Г.)

Издадена от Министерство на транспорта

Обн. ДВ. бр.87 от 27 Октмври 2006г.


§ 1. В чл. 3, ал. 1 след думите "производителят на огледало за виждане назад" се добавя "или неговия упълномощен представител".


[Препратки от актове] § 2. (В сила от 01.01.2007 г.) В чл. 6 ал. 2 се изменя така:

"(2) На огледалата по ал. 1 трябва да бъде нанесена ясно видима и незаличима марката или търговското наименование на лицето, подало заявление за одобряване на типа, така че да има достатъчно място за поставяне на ЕО маркировката за одобряване. Мястото за поставяне на маркировката трябва да е посочено в чертежите по чл. 4, т. 2."


[Препратки от актове] § 3. В чл. 7 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 думите "по тази наредба" се заменят с "по чл. 15".

2. (В сила от 01.01.2007 г.) Създават се ал. 3 и 4:

"(3) Сертификати за одобряване на типа огледало за виждане назад, издадени от компетентни органи на държави - членки на ЕО, запазват действието си на територията на Република България, когато имат нанесен отличителен номер съгласно част 2 на приложение № 5 от Наредба № 60 за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета.

(4) Приложените обяснителни бележки, чертежи, схеми и снимки на огледалото за виждане назад към сертификата по ал. 2 се предоставят на органите за одобрение на типа на другите държави - членки на ЕО, при изрично искане за това."


§ 4. В чл. 8, ал. 2 думите "Закона за административното производство" се заменят с "Административнопроцесуалния кодекс".


§ 5. В чл. 10 ал. 1 се изменя така:

"Чл. 10. (1) За всеки одобрен тип огледало за виждане назад се издава номер на одобряването при спазване на изискванията за образуване на номера съгласно част 1 на приложение № 5 от Наредба № 60 за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета, като за секции 2 и 3 на номера се попълва съответно "71/127" и "88/321"."


[Препратки от актове] § 6. (В сила от 01.01.2007 г.) Член 11 се изменя така:

"Чл. 11. (1) Върху всяко огледало за виждане назад, съответстващо на типа, за който има издаден сертификат по чл. 7, се нанася маркировка за одобряване на типа в съответствие с образеца по приложение № 2.

(2) Маркировката по ал. 1 се състои от:

1. правоъгълник, ограждащ буквите "е", последвани от номер 34;

2. "базов номер на одобряването", предвиден в секция 4 на част 1 на приложение № 5 от Наредба № 60 за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета; базовият номер се състои от номера на сертификата за одобряване типа на компонент съгласно приложение № 1, предшестван от две цифри "02", след които се поставя звездичка;

3. допълнителен символ в близост до правоъгълника по т. 1: "I", "II", "III", "IV" или "V", който съответства на класа тип огледало за виждане назад.

(3) При огледалата за виждане назад от клас I, II и III цифрите по ал. 2, т. 2 могат да бъдат и "01", в случай че изискванията за тези огледала останат непроменени.

(4) Маркировката за одобряване на компонент и допълнителният символ по ал. 2, т. 3 се нанасят на неотделима част от огледалото за виждане назад по такъв начин, че да са неизтриваеми и ясно видими, дори и след като огледалото е монтирано на ПС.

(5) Не се допуска нанасяне на маркировка, която може да предизвика объркване между огледала за виждане назад от одобрен тип и други огледала."


[Препратки от актове] § 7. (В сила от 01.01.2007 г.) В чл. 12 се правят следните изменения и допълнения:

1. Досегашният текст става ал. 1.

2. Създава се ал. 2:

"(2) При необходимост мерките по ал. 1 могат да бъдат предприети и в сътрудничество с компетентните органи на другите държави - членки на Европейския съюз."


[Препратки от актове] § 8. (В сила от 01.01.2007 г.) В глава втора се създава раздел IIа:

"Раздел IIа

Несъответствие на продукцията с одобрения тип

Чл. 12а. (1) Когато конструкцията на огледала за обратно виждане с нанесена маркировка за ЕО одобрение на типа като компонент не съответства на одобрения тип, изпълнителният директор на ИА "АА" отнема сертификата за одобряване на типа, който той е издал.

(2) По смисъла на ал. 1 несъответствие на огледало за обратно виждане с одобрен тип има, когато то не отговаря на техническите изисквания, посочени в приложение № 4.

Чл. 12б. (1) Когато се установи, че определен брой огледала за обратно виждане с нанесена маркировка за одобряване на типа не съответстват на одобрения тип, изпълнителният директор на ИА "АА" предписва предприемането на необходимите мерки за незабавно възстановяване на съответствието на продукцията с одобрения тип.

(2) Когато съответствието с одобрения тип не бъде възстановено, изпълнителният директор на ИА "АА" отнема сертификата за одобряване типа, който той е издал.

Чл. 12в. Когато изпълнителният директор е информиран от компетентен орган на друга държава - член на ЕС, за наличието на несъответствие с одобрен тип на огледало за виждане назад, той предприема мерките по чл. 12б.

Чл. 12г. Когато компетентен орган на друга държава - членка на ЕС, информира ИА "АА", че е налице несъответствие на огледало за виждане назад с одобрен от изпълнителния директор на ИА "АА" тип, изпълнителният директор предприема мерки за проверка на съответствието на продукцията с одобрения тип и информира ЕК."


[Препратки от актове] § 9. (В сила от 01.01.2007 г.) В глава втора се създава раздел IIб:

"Раздел IIб

Пускане на пазара

Чл. 12д. Огледала за обратно виждане с нанесена маркировка за ЕО одобрение на типа се пускат на пазара в съответствие с изискванията по чл. 51, ал. 2 от Наредба № 60 за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета."


§ 10. В чл. 14 думите "са дадени в глава трета, раздел IV от Наредба № 60 за одобряване типа на нови моторни превозни средства по отношение полето на видимост на водача." се заменят със "са посочени в глава трета, раздел II на Наредба № 112 от 2004 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства по отношение на полето на видимост на водача (ДВ, бр. 54 от 2004 г.)".


[Препратки от актове] § 11. (В сила от 01.01.2007 г.) В чл. 20 се създава ал. 3:

"(3) Приложените чертежи и схеми към сертификата по ал. 2 се предоставят на органите за одобрение на типа на другите държави - членки на ЕО, при изрично искане за това."


§ 12. В чл. 23 думите "Закона за административното производство" се заменят с "Административнопроцесуалния кодекс".


§ 13. В чл. 26 думите "зрително поле" се заменят с думите "поле на видимост".


[Препратки от актове] § 14. (В сила от 01.01.2007 г.) Създава се глава четвърта:

"Глава четвърта

ОБМЕН НА ИНФОРМАЦИЯ С КОМПЕТЕНТНИТЕ ОРГАНИ НА ДЪРЖАВИТЕ - ЧЛЕНКИ НА ЕС

Чл. 30. (1) Изпълнителният директор на ИА "АА" в срок един месец изпраща на компетентните органи на другите държави - членки на ЕС, копия от издадените ЕО сертификати за одобряване типа на огледала за обратно виждане като компонент и копия от ЕО сертификатите за отказ за одобряване типа на огледала за обратно виждане като компонент.

(2) За случаите по чл. 12а, чл. 12б, ал. 2 и чл. 12в изпълнителният директор на ИА "АА" уведомява компетентните органи на другите държави - членки на ЕС, и Европейската комисия за причините, довели до отнемане на ЕО сертификата за одобряване на типа."


[Препратки от актове] § 15. В § 1 се правят следните изменения и допълнения:

1. Точка 4 се изменя така:

"4. "Вътрешно огледало за виждане назад" е определеното в т. 3 огледало за виждане назад и което е предназначено за монтиране в отделението за пътници на ПС."

2. Точка 5 се изменя така:

"5. "Външно огледало за виждане назад" е определеното в т. 3 огледало за виждане назад и което е предназначено за монтиране на външната повърхност на ПС."

3. В т. 6 думата "инсталиране" се заменя с "монтиране".

4. В т. 7, буква "б" думите "свързването му с" се заменят със "закрепването му към".

5. В т. 8 след думата "имат" се добавя "една или няколко".

6. (В сила от 01.01.2007 г.) В т. 10 думите "местно лице, който е регистриран по Търговския закон" се заменят с "лице, установено в ЕС".


§ 16. В § 2 след думата "пътищата" се добавя "и въвежда разпоредбите на Директива 71/127/ЕИО, последно изменена от Директива 88/321/ЕИО."


[Препратки от актове] § 17. (В сила от 01.01.2007 г.) Приложение № 1 се изменя така:

"Приложение № 1 към чл. 7, ал. 2

Образец максимален формат А4 (210 x 297 mm)

ЕО сертификат за одобряване типа на огледало за виждане назад като компонент

 	Печат на ИА "АА"

Информация, отнасяща се до: - ЕО одобряване на типа, - изменение на ЕО одобрен тип, - отнемане на ЕО одобрен тип, - отказ за ЕО одобряване на типа, за тип огледало за виждане назад като компонент ЕО номер на одобряване на типа на огледало за виждане назад като компонент:


1. Марка или търговско наименование: ... ... .. 2. Клас (I, II, III, IV, V) (1) ... ... .. 3. Наименование и адрес на произво-

 	дителя: 	... ... ..

4. Наименование и адрес на упълномо-

 	щения представител (където е прило- 	 
 	жимо): 	... ... ..
 	  	 

виж фигура

6. Дата на подаване на заявление за

 	одобряване на типа 	... ... ..

7. Техническа служба, отговорна за

 	изпитванията 	... ... ..

8. Дата и номер на протокола от

 	изпитването 	... ... ..

9. Дата на ЕО одобряване на типа/

 	изменение на ЕО одобрен тип/ отне- 	 
 	мане на ЕО одобрен тип/ отказ за ЕО 	 
 	одобряване на типа (1) 	... ... ..

10. Място: ... ... .. 11. Дата: ... ... .. 12. Следните документи, които имат на-

 	несен номер на одобряване на типа, 	 
 	посочен по-горе, се прилагат към този 	 
 	сертификат (обяснителни бележки, 	 
 	чертежи, схеми и снимки на огледало- 	 
 	то за виждане назад) 	... ... ..
 	Тези документи се предоставят на ор- 	 
 	ганите за одобрение на типа на другите 	 
 	държави - членки на ЕО, при изрично 	 
 	искане за това. 	 

13. Забележки (ако има) и по-специално

 	всякакви ограничения при използване 	 
 	и/или изисквания за монтиране: 	... ... ..
 	  	(Подпис)

___________

(1) Излишното се задрасква."


[Препратки от актове] § 18. (В сила от 01.01.2007 г.) Приложение № 2 се изменя така:

"Приложение № 2 към чл. 11, ал. 2

Образци на маркировки за ЕО одобряване на типа като компонент и на допълнителния символ

1. Образец № 1

виж фигура

Огледалото за виждане назад, на което е нанесена маркировка за ЕО одобряване на типа като компонент, е огледало от клас I (вътрешно огледало за виждане назад), което е одобрено в Република България (е34), под номер 02*35.

2. Образец № 2

виж фигура

Огледалото за виждане назад, на което е нанесена маркировка за ЕО одобряване на типа като компонент, е огледало от клас II (външно огледало за виждане назад), което е одобрено в Холандия (е4), под номер 02*187.

3. Образец № 3

виж фигура

Огледалото за виждане назад, на което е нанесена маркировка за ЕО одобряване на типа като компонент, е огледало от клас V (външно огледало за виждане назад "с близко поле на видимост"), което е одобрено в Гърция (е23), под номер 02*39.

4. Образец № 4

виж фигура

Огледалото за виждане назад, на което е нанесена маркировка за ЕО одобряване на типа като компонент, е огледало от клас IV (външно "широкоъгълно" огледало за виждане назад), което е одобрено в Италия (е3), под номер 02*1248."


§ 19. В приложение № 3 се правят следните изменения и допълнения:

1. В т. 1.5 думите "на дъгата на кръга" се заменят с думите "на дъга от кръга".

2. В т. 1.6 думите "в глава трета, раздел IV от Наредба № 95 от 2004 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства по отношение полето на видимост на водача, издадена съгласно чл. 138, ал. 4 от Закона за движение по пътищата" се заменят с думите "в глава трета, раздел II на Наредба № 112 за одобряване типа на нови моторни превозни средства по отношение на полето на видимост на водача".

3. В т. 2.2.2 думите "вземането на мерките" се заменят с "извършването на проверките".


§ 20. В приложение № 4 се правят следните изменения и допълнения:

1. В т. 1.3 думите "не по-нисък от" се заменят с "не по-малък от".

2. В т. 1.3.1 звездичката под линия се заличава.

3. В т. 1.4 думата "захващане" се заменя със "закрепване".

4. В т. 2.1 думите "да впише" се заменят с "да се впише".

5. Точка 2.2.2 се изменя така:

"2.2.2. Минималните стойности на "a" и "b" са посочени в таблицата:

Класове Категории превозни a b огледала средства, за които са за виждане предназначени огледа- назад лата за виждане назад II M2, M3, N2 и N3 17 20

 	  	---------- 	 
 	  	1 + 1000/r 	 

III M1, N1 и N2 N3 13 7

 	  	----------- 	 
 	  	1 + 1000/r 	 

"

6. Точка 2.3 се изменя така:

"2.3. Външни "широкоъгълни" огледала за виждане назад (клас IV)

Отражателната повърхност да е с обикновен контур и такива размери, които позволяват получаването на полето на видимост, посочено в т. 4.4 на приложение № 7, ако е необходимо, заедно с огледало за виждане назад от клас II."

7. Точка 3.5 се изменя така:

"3.5. При нормални условия на експлоатация отражателната повърхност да запазва характеристиките си, посочени в т. 3.4, въпреки продължително излагане на неблагоприятни атмосферни условия."

8. Точка 4.1.1 се изменя така:

"4.1.1. Не се изисква провеждане на предвиденото в т. 4.2 изпитване на всички външни огледала за виждане назад, на които нито една част не е разположена на разстояние по-малко от 2 m от пътната повърхност, при което и да е положение на регулиране, когато ПС е натоварено до технически допустимата максимална маса. Това изключение се прилага също, когато закрепващите елементи на огледалата за виждане назад (монтажни пластини, държачи, шарнири и др.) са разположени на по-малко от 2 m от пътната повърхност и в границите на най-голямата широчина на външните габарити на ПС. Измерването се прави във вертикално напречно сечение, минаващо през най-ниско закрепените елементи на огледалото за виждане назад или през друга точка, намираща се пред тази равнина, ако тази конфигурация образува по-голяма широчина на външните габарити. В този случай трябва да се приложи описание, уточняващо, че огледалото за виждане назад трябва да бъде монтирано по такъв начин, че местоположението на закрепващите елементи върху ПС да съответства на описаното местоположение.

Когато се прилага това освобождаване, на държача да е отбелязан по неизтриваем начин символът

виж фигура

и това да се посочи в сертификата за одобряване на типа."

9. В т. 4.2.1.1 думите "диаметър от 165 ± 1 mm" се заменят с думите "диаметър 165 ± 1 mm".

10. В т. 4.2.2.2 думата "Позициониране" се заменя с "Разполагане".

11. Точка 4.2.2.2.1 се изменя така:

"4.2.2.2.1. Огледалата за виждане назад се разполагат на стенда срещу махалото така, че осите, които са в хоризонтално и вертикално положение, когато огледалото за обратно виждане е монтирано на ПС съгласно предписаните от заявителя монтажни изисквания, да бъдат в същото положение."

12. В т. 4.2.2.2.3 думите "най-късо" се заменят с думите "най-малко".

13. Точка 4.2.2.6.1 се изменя така:

"4.2.2.6.1. Вътрешни огледала за виждане назад

Изпитване 1: точката на удар е тази, която е определена в т. 4.2.2.3, като ударната глава удря огледалото за виждане назад от страната на отражателната повърхност.

Изпитване 2: ударът е върху ръба на предпазния кожух, така че да образува ъгъл 45° с равнината на отражателната повърхност и да бъде разположен в хоризонталната равнина, преминаваща през центъра на тази повърхност; ударът се извършва от страната на отражателната повърхност."

14. В т. 4.3.2 думите "захващане върху регулировъчния елемент на опората," се заменят със "закрепване на регулировъчния елемент върху опората,".

15. Точка 4.3.3 се изменя така:

"4.3.3. Изпитвателното натоварване е 25 kg и се прилага в продължение на една минута."

16. Точка 5.1 се изменя така:

"5.1. По време на изпитванията, описани в т. 4.2, махалото трябва да продължи движението си след удара по такъв начин, че проекцията на положението, заемано от държача върху равнината на начално отклонение, да образува с вертикалата ъгъл не по-малък от 20°. Точността на измерването на ъгъла е ± 1°."

17. Точка 5.1.2 се изменя така:

"5.1.2. Изисква се ъгълът на връщане на махалото към вертикалата да се намали от 20° на 10° при всички огледала за виждане назад от клас II и при огледалата за виждане назад от клас III, които са подходящи за съвместно монтиране и използване с огледала за виждане назад от клас IV."


§ 21. В приложение № 5 се правят следните изменения и допълнения:

1. В т. 2.3 думите "не по-малък от 19 mm" и "диаметър от 127 mm" се заменят съответно с думите "не по-малък от 19 mm (0, 75 in.)." и "диаметър 127 mm (5 in.)".

2. В т. 3.1 думата "еталонен" се заличава.


[Препратки от актове] § 22. (В сила от 01.01.2007 г.) Приложение № 6 се изменя така:

"Приложение № 6 към чл. 20, ал. 2

Образец максимален формат А4 (210 x 297 mm)

ЕО сертификат за одобряване типа на превозно средство по отношение на монтирането на огледала за виждане назад

за целите на одобряване на типа по Наредба № 60 за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета (Директива 70/156/ЕИО)


 	Печат на ИА "АА"


ЕО номер на одобряване на типа/изменение на одобряването на типа (1)

1. Търговско наименование или тър-

 	говска марка на превозното средство: 	... ... ...

2. Тип превозно средство: ... ... ... 3. Категория на превозното средство

 	(М1, М2, М3, N1 < 2 t, N1, N2, N3) (2) 	... ... ...

3.1. Тип товарен автомобил от категория

 	N3 с: ремарке/полуремарке (2) 	... ... ...

4. Наименование и адрес на произво-

 	дителя: 	... ... ...

5. Наименование и адрес на упълномо-

 	щен представител (ако е приложимо): 	... ... ...

6. Търговско наименование или марка на

 	огледалата за виждане назад и номер на 	 
 	одобряване типа на компонент: 	... ... ...

7. Клас(-ове) на огледала за виждане

 	назад (I, II, III, IV, V) (2) 	... ... ...

9. Изменение на ЕО одобряване типа на

 	превозно средство, обхващащо следни- 	 
 	те типове огледала за виждане назад: 	... ... ...

10. Данни, позволяващи да се определи

 	точката R за мястото на седене на 	 
 	водача: 	... ... ...

11. Максимална и минимална широчина

 	на каросерията, при която за огледа- 	 
 	лото за виждане назад е издадено одоб- 	 
 	рение на типа (в случаи на ПС шаси с 	 
 	кабина, съгласно т. 2.3 от приложе- 	 
 	ние № 7): 	... ... ...

12. Превозното средство е представено за

 	ЕО одобряване на типа: 	... ... ...

13. Техническа служба, отговаряща за про-

 	верка на съответствието при ЕО одобря- 	 
 	ване на типа: 	... ... ...

14. Дата на протокола от изпитване, изда-

 	ден от техническата служба: 	... ... ...

15. Номер на протокола от проверката, из-

 	даден от техническата служба: 	... ... ...

16. ЕО одобряване на типа по отношение

 	на монтирането на огледалата за виж- 	 
 	дане назад се издава / отказва (2) 	... ... ...

17. Изменението на ЕО одобряване на

 	типа по отношение на монтирането 	 
 	на огледала за виждане назад се издава/ 	 
 	отказва (2) 	... ... ...

18. Място: ... ... ... 19. Дата: ... ... ... 20. Подпис: ... ... ... 21. Следните документи, на които е нане-

 	сен номерът на одобряването, се при- 	 
 	лагат към този сертификат: 	 
 	- чертежи, указващи монтажните опо- 	 
 	ри на огледалата за виждане назад, 	 
 	- чертежи и схеми, указващи монтаж- 	 
 	ните положения и структурните харак- 	 
 	теристики на мястото, където са мон- 	 
 	тирани огледалата за виждане назад, 	 
 	- общ изглед отпред, отзад и на отде- 	 
 	лението за пътници, позволяващ да се 	 
 	види къде са поставени огледалата за 	 
 	виждане назад. 	 

______________

(1) Посочва се номерът на изменението на типа.

(2) Излишното се задрасква."


[Препратки от актове] § 23. В приложение № 7 се правят следните изменения и допълнения:

1. В т. 1.2.1 думата "визирано" се заменя с "посочено".

2. В т. 1.2.6 думите "като ПС е в натоварено състояние, съответстващо на технически допустимото максимално натоварване." се заменят с "когато ПС е натоварено до технически допустимата максимална маса."

3. В т. 2.1 думата "кормуване" се заменя с "управление".

4. (В сила от 01.01.2007 г.) Точка 2.3 се изменя така:

"2.3. По време на изпитванията на всяко ПС шаси с кабина минималните и максималните широчини на каросерията да бъдат уточнени от производителя и при необходимост възпроизведени от временни габаритни плоскости. Всички конфигурации на ПС и на огледала за виждане назад, взети под внимание по време на изпитванията, да бъдат указани в ЕО сертификата за одобряване на типа за определения тип ПС в частта им, отнасяща се до монтирането на огледалата за виждане назад (виж приложение № 6)."

5. Точка 2.8 се изменя така:

"2.8. При условията, посочени в т. 2.5, 2.6 и 2.7, огледалата за виждане назад могат да излизат извън допустимите максимални широчини на превозните средства."

6. Точка 4.2 се изменя така:

"4.2. Вътрешно огледало за виждане назад (клас I)

Полето на видимост трябва да е такова, че водачът да може да вижда най-малко 20 m широк, прав хоризонтален участък от пътя, чийто център се намира върху средното вертикално надлъжно сечение на ПС, като при това участъкът, който водачът вижда, започва от точката, намираща се на 60 m зад точките на видимост на водача (фиг. 1), и се простира до хоризонта.

виж фигура

Фиг. 1. Поле на видимост при огледала от клас I."

7. Точка 4.5.1 се изменя така:

"4.5.1. от равнината, успоредна на вертикалното средно надлъжно сечение на ПС, минаваща през точка, разположена на разстояние 0,2 m извън най-крайната дясна точка (за ПС с ляво управление) или от най-крайната лява точка (за ПС с дясно управление) на кабината на ПС."

8. Точка 4.5.2 се изменя така:

"4.5.2. в напречната посока - от успоредна равнина, разположена на 1 m пред равнината по т. 4.5.1;".

9. Точка 4.5.3 се изменя така:

"4.5.3. отзад - от равнината, успоредна на вертикалната равнина, преминаваща през точките на видимост на водача и разположена на разстояние от 1,25 m зад тази равнина;".

10. Точка 4.5.4 се изменя така:

"4.5.4. отпред - от равнината, успоредна на вертикалната равнина, преминаваща през точките на видимост на водача и разположена на разстояние 1 m пред тази равнина. Ако вертикалната напречна равнина, преминаваща през предния ръб на бронята на ПС, е на разстояние, по-малко от 1 m пред вертикалната равнина, преминаваща през точките на видимост на водача, полето на видимост се ограничава до тази равнина."


Преходни и Заключителни разпоредби § 24. Пускането на пазара и регистрацията на превозни средства с валидни сертификати за съответствие с одобрен тип се извършват по реда на чл. 51 от Наредба № 60 за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета.


§ 25. Параграф 2, § 3, т. 2, § 6, § 7, т. 2, § 8, 9, 11, 14, § 15, т. 6, § 17, 18, 22 и § 23, т. 4 влизат в сила от датата на влизане в сила на Договора за присъединяване на Република България към Европейския съюз.