Дв2006бр87ре725

от Тефтера
Направо към: навигация, търсене

РЕШЕНИЕ № 725 ОТ 20 ОКТОМВРИ 2006 Г. ЗА РЕЖИМА НА ВЛИЗАНЕ И ИЗЛИЗАНЕ НА ГРАЖДАНИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ОТ ТЕРИТОРИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

В сила от 27.10.2006 г.

Обн. ДВ. бр.87 от 27 Октмври 2006г.

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

РЕШИ:

1. Гражданите на държавите - членки на Европейския съюз, на държавите - страни по Споразумението за Европейското икономическо пространство, и на Конфедерация Швейцария могат да влизат, пребивават и преминават транзит през територията на Република България и с валидни лични карти за период 90 дни в рамките на 6 месеца считано от датата на първото влизане без каквито и да е други формалности.

2. Министърът на външните работи да уведоми по дипломатически път съответните държави за решението по т. 1.

3. Решението се приема на основание чл. 5, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за чужденците в Република България, приет с Постановление № 87 на Министерския съвет от 2000 г. (обн., ДВ, бр. 43 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 15 и 87 от 2004 г. и бр. 2 от 2006 г.).

4. Решението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".