Дв2006бр87ре727

от Тефтера
Направо към: навигация, търсене

РЕШЕНИЕ № 727 ОТ 20 ОКТОМВРИ 2006 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СПЕЧЕЛИЛИЯ НЕПРИСЪСТВЕН КОНКУРС КАНДИДАТ ЗА КОНЦЕСИОНЕР ЗА ДОБИВ НА ДОЛОМИТИ ЗА МЕТАЛУРГИЯТА - НЕМЕТАЛНИ ПОЛЕЗНИ ИЗКОПАЕМИ - ИНДУСТРИАЛНИ МИНЕРАЛИ - ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА ПО ЧЛ. 2, Т. 2 ОТ ЗАКОНА ЗА ПО...

Обн. ДВ. бр.87 от 27 Октмври 2006г.

На основание чл. 50, т. 2 и чл. 61, ал. 3 от Закона за подземните богатства във връзка с Решение № 108 на Министерския съвет от 2006 г. за предоставяне на концесия за добив на доломити за металургията - неметални полезни изкопаеми - индустриални минерали - подземни богатства по чл. 2, т. 2 от Закона за подземните богатства, от находище "Делян", с. Делян, община Дупница, област Кюстендил, и с. Гълъбник, община Радомир, област Перник,

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

РЕШИ:

1. Определя за концесионер чрез проведен неприсъствен конкурс "Алпине България" - АД, София, и предоставя на концесионера особено право на ползване върху находище "Делян", с. Делян, община Дупница, област Кюстендил, и с. Гълъбник, община Радомир, област Перник, чрез добив на доломити за металургията - неметални полезни изкопаеми - индустриални минерали - подземни богатства по чл. 2, т. 2 от Закона за подземните богатства.

2. Одобрява постигнатите при конкурса условия, както следва:

2.1. Минималното концесионно възнаграждение, определено съгласно т. 8.4 от Решение № 108 на Министерския съвет от 2006 г. в размер 0,16 лв. за 1 тон добити доломити за металургията, но не по-малко от 49 000 лв. годишно.

2.2. Концесионерът се задължава да изпълнява инвестиционна програма за първия 5-годишен период от срока на концесионния договор в размер не по-малък от 13 092 000 лв.

3. Концесионерът се задължава да представи паричната гаранция, определена съгласно т. 7.1 от Решение № 108 на Министерския съвет от 2006 г., в 30-дневен срок от сключването на концесионния договор.

4. Упълномощава министъра на икономиката и енергетиката да сключи концесионния договор с "Алпине България" - АД, София, в едномесечен срок от влизането в сила на настоящото решение при условията на Решение № 108 на Министерския съвет от 2006 г. и параметрите на конкурсното предложение на концесионера, както и да осъществява контрол по изпълнението на договора, да представлява концедента в правоотношенията, възникнали във връзка с изпълнението му, с изключение на случаите по неговото прекратяване, както и да предявява вземанията на концедента по съдебен ред.

5. Освобождава внесените депозити за участие в конкурса на останалите кандидати, взели участие в конкурса - "Кремиковци" - АД, София, "Кремиковци - Рудодобив " - АД, София, "Дам Мад" - ООД, София, "Мес Ко ММ5" - ЕООД, Перник, "Темос - ГМ" - ООД, София, и "Холсим България" - АД, Бели извор, област Враца. Внесеният от "Алпине България" - АД, София, паричен депозит за участие в конкурса се задържа и се прихваща от дължимото концесионно възнаграждение.

6. При отказ на "Алпине България" - АД, София, да сключи концесионен договор сключването му при така определените условия да бъде предложено на следващия в класирането кандидат.

7. В Решение № 108 на Министерския съвет от 2006 г. се създава т. 8.8:

"8.8. Част от дължимото годишно концесионно възнаграждение в размер 30 на сто се внася от концесионера, както следва: 15 на сто по бюджета на община Дупница и 15 на сто по бюджета на община Радомир при условията и в сроковете по т. 8."