Дв2006бр88Закон за свръхзапасите от земеделски и захарни продукти

от Тефтера
Направо към: навигация, търсене

ЗАКОН ЗА СВРЪХЗАПАСИТЕ ОТ ЗЕМЕДЕЛСКИ И ЗАХАРНИ ПРОДУКТИ

В сила от 31.10.2006 г.

Обн. ДВ. бр.88 от 31 Октмври 2006г.

Глава първа.

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Препратки от актове

Чл. 1. (1) С този закон се уреждат: 1. инвентаризацията на запасите от земеделски и захарни продукти; 2. определянето на свръхзапасите от земеделски и захарни продукти; 3. освобождаването от установените свръхзапаси от захарни продукти; 4. заплащането на вноска за установените свръхзапаси от земеделски и захарни продукти. (2) Инвентаризация се извършва на земеделските и захарните продукти, включени в приложение № 1. (3) Министърът на земеделието и горите определя със заповед конкретните земеделски и захарни продукти, които подлежат на инвентаризация по приложение № 1.

Глава втора. ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТТА Препратки от актове Чл. 2. (1) Към министъра на земеделието и горите се създава Комисия по запасите от земеделски и захарни продукти, наричана по-нататък "комисията". (2) Председател на комисията е заместник-министър на земеделието и горите. Комисията включва представители на администрацията на Министерския съвет, на Министерството на земеделието и горите, Министерството на здравеопазването, Министерството на икономиката и енергетиката, Министерството на външните работи, Министерството на финансите, Агенция "Митници", Националната агенция за приходите, Националния статистически институт и на Държавен фонд "Земеделие". (3) Представителите на ведомствата и организациите се предлагат от техните ръководители. (4) Министърът на земеделието и горите определя със заповед състава на комисията и утвърждава правила за нейната работа. (5) Комисията: 1. разглежда и обсъжда информацията от базата данни за земеделските и захарните продукти по чл. 6; 2. изготвя и представя на министъра на земеделието и горите становище за запасите и свръхзапасите от земеделски и захарни продукти; 3. определя критериите за анализ на риска по чл. 6, ал. 5; 4. извършва други дейности, определени с този закон или с акт на министъра на земеделието и горите.

Чл. 3. Министърът на земеделието и горите представя при поискване на Европейската комисия информация за запасите от земеделски и захарни продукти в страната.

Глава трета. ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ НА ЗАПАСИТЕ ОТ ЗЕМЕДЕЛСКИ И ЗАХАРНИ ПРОДУКТИ Препратки от актове Чл. 4. (1) Производителите и търговците на земеделски и захарни продукти, определени със заповедта по чл. 1, ал. 3, подават декларация за състоянието на запасите към 31 декември за 2003, 2004 и 2005 г. по образец съгласно приложение № 2. (2) Производителите и търговците, които са започнали дейността си през 2006 г., подават декларация за състоянието на запасите по образец съгласно приложение № 3. (3) Лицата по ал. 1 и 2 подават декларациите на хартиен и електронен носител до министъра на земеделието и горите чрез областните дирекции "Земеделие и гори" (ОДЗГ) по постоянен адрес на физическото лице, съответно адрес на управление на едноличния търговец или юридическото лице, в едномесечен срок от обнародването на заповедта по чл. 1, ал. 3. (4) В 7-дневен срок от изтичането на срока по ал. 3 директорите на ОДЗГ или определени от тях длъжностни лица изпращат декларациите в Министерството на земеделието и горите.

Препратки от актове Чл. 5. (1) В срока по чл. 4, ал. 4 ведомствата представят в Министерството на земеделието и горите актуална информация относно посочените в заповедта по чл. 1, ал. 3 земеделски и захарни продукти за 2003, 2004 и 2005 г., както следва: 1. Агенция "Митници" - за вноса и износа; 2. Националният статистически институт - за производството, потреблението, вноса и износа. (2) Дирекциите и службите към Министерството на земеделието и горите предоставят на министъра на земеделието и горите в срока по чл. 4, ал. 4 информация за наличието на запаси от посочените в заповедта по чл. 1, ал. 3 земеделски и захарни продукти за 2003, 2004 и 2005 г.

Препратки от актове Чл. 6. (1) В Министерството на земеделието и горите се създава база данни за посочените в заповедта по чл. 1, ал. 3 земеделски и захарни продукти. (2) В базата данни се въвежда информация за деклараторите и декларираните количества земеделски и захарни продукти, както и информацията, предоставена по реда на чл. 5. (3) Базата данни се систематизира по продукти и години и включва: 1. информация за декларираните от всеки декларатор количества;

2. обща информация за произведени, внесени, изнесени и складирани количества от всеки продукт за всяка година. 
(4) Базата данни трябва да позволява автоматично сравнение на декларираните от всеки декларатор количества за съответните години.

(5) Длъжностни лица, определени от министъра на земеделието и горите, извършват анализ на риска въз основа на базата данни по ал. 1 и предлагат на министъра на земеделието и горите списък на производителите и търговците на земеделски и захарни продукти за извършване на проверки.

Препратки от актове Чл. 7. (1) Длъжностни лица, определени от министъра на земеделието и горите, министъра на здравеопазването, министъра на икономиката и енергетиката, директора на Агенция "Митници" и от изпълнителния директор на Националната агенция за приходите, извършват съвместни проверки за съответствието на декларираното от производителите и търговците състояние на запасите и действително притежаваните запаси. Длъжностите лица се определят със заповед на министъра на земеделието и горите, съгласувана с министъра на здравеопазването, министъра на икономиката и енергетиката, директора на Агенция "Митници" и на изпълнителния директор на Националната агенция за приходите. (2) За всяка извършена проверка се съставя протокол, който се подписва от длъжностните лица и от проверяваното лице. Когато проверяваното лице откаже да подпише протокола, това се удостоверява с подписите на длъжностните лица. Протоколът се изпраща на министъра на земеделието и горите, а копие от него се изпраща на проверяваното лице. (3) Резултатите от извършените проверки се обобщават всеки месец в доклад до министъра на земеделието и горите, министъра на здравеопазването, министъра на икономиката и енергетиката, директора на Агенция "Митници" и до изпълнителния директор на Националната агенция за приходите. (4) Длъжностните лица са длъжни да не разгласяват обстоятелства от дейността на проверяваните лица, станали им известни при извършване на проверките.

Препратки от актове Чл. 8. Проверяваните лица са длъжни да оказват съдействие и да осигуряват на проверяващите: 1. достъп до обектите на проверка; 2. информация относно предмета на проверката - декларирания земеделски или захарен продукт; 3. достъп до документите, свързани със субекта, обекта и предмета на проверката, както и копия и извлечения от тях.

Препратки от актове Чл. 9. Когато при проверка се установи, че данните от декларациите са неверни, в базата данни по чл. 6 се вписват установените при проверката количества земеделски или захарни продукти. Установените количества се вписват като допълнителна информация към декларираните от проверения производител или търговец запаси.

Препратки от актове Чл. 10. Министърът на земеделието и горите по предложение на комисията по чл. 2 въз основа на данните от декларациите, включително вписаните по реда на чл. 9 данни, установява с констативен акт под формата на списък осреднен запас за всеки производител и търговец.

Глава четвърта. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СВРЪХЗАПАСИТЕ ОТ ЗЕМЕДЕЛСКИ И ЗАХАРНИ ПРОДУКТИ Препратки от актове Чл. 11. (1) Производителите и търговците по чл. 4 подават декларация за състоянието на запасите към 1 януари 2007 г. по образец съгласно приложение № 4. (2) Производителите и търговците, които са започнали дейността си в периода от влизането в сила на закона до 31 декември 2006 г., подават декларация за състоянието на запасите и извършените придобивни сделки по образец съгласно приложение № 5. (3) Лицата по ал. 1 и 2 подават декларациите на хартиен и електронен носител до министъра на земеделието и горите чрез ОДЗГ по постоянен адрес на физическото лице, съответно адрес на управление на едноличния търговец или юридическото лице, в срок до 28 февруари 2007 г. (4) В 7-дневен срок от изтичането на срока по ал. 3 директорите на ОДЗГ или определени от тях длъжностни лица изпращат декларациите в Министерството на земеделието и горите.

Чл. 12. (1) В срока по чл. 11, ал. 4 ведомствата представят в Министерството на земеделието и горите актуална информация относно посочените в заповедта по чл. 1, ал. 3 земеделски и захарни продукти за 2006 г., както следва: 1. Агенция "Митници" - за вноса и износа; 2. Националният статистически институт - за потреблението, производството, вноса и износа; 3. Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси" - за съхраняваните в държавния резерв количества, които не са военновременен запас; 4. Държавен фонд "Земеделие" - за съхраняваните интервенционни запаси. (2) Дирекциите и службите към Министерството на земеделието и горите в срока по чл. 11, ал. 4 предоставят на министъра на земеделието и горите информация за наличието на посочените в заповедта по чл. 1, ал. 3 земеделски и захарни продукти за 2006 г.

Препратки от актове Чл. 13. (1) Базата данни по чл. 6 се актуализира с данните за 2006 г. (2) Данните по ал. 1 се проверяват по реда на чл. 7 - 9.

Препратки от актове Чл. 14. (1) Количествата земеделски и захарни продукти - предмет на сделка между доставчик - производител или търговец, който е подал декларация по чл. 11, ал. 1, и приобретател - производител или търговец, който е подал декларация по чл. 11, ал. 2, сключена в периода от влизането в сила на закона до 31 декември 2006 г., се смятат за запас на декларатора по чл. 11, ал. 1. (2) Количествата по ал. 1 се вписват служебно към декларираните запаси в базата данни по чл. 6.

Препратки от актове Чл. 15. (1) Министърът на земеделието и горите по предложение на комисията по чл. 2 въз основа на данните от декларациите, включително вписаните по реда на чл. 13, ал. 2 данни, и въз основа на обстоятелствата по чл. 14 установява с констативен акт запасите на производителите и търговците по чл. 11, ал. 1 и 2 към 1 януари 2007 г. (2) Когато установеният към 1 януари 2007 г. запас е по-голям най-малко с 10 на сто от осреднения запас на производителя или търговеца по чл. 10, министърът на земеделието и горите до 31 декември 2007 г. установява с констативен акт размера на притежавания от него свръхзапас, за което го уведомява писмено в 7-дневен срок.

Препратки от актове Чл. 16. (1) Производител и търговец, който притежава свръхзапас, може в 7-дневен срок от получаване на уведомлението по чл. 15, ал. 2 да подаде до министъра на земеделието и горите писмено обяснение за наличието на свръхзапас и за обстоятелствата, довели до формирането на свръхзапас, като посочи: 1. увеличението на производството или на продажбите на местния пазар, съответно на износа, довели до увеличаване на запасите, или 2. увеличението на вноса на сурова захар за рафиниране на съответния производител на захар, извършен въз основа на издадена по реда на чл. 10б, ал. 1 във връзка с чл. 10в, ал. 7 от Закона за подпомагане на земеделските производители лицензия за внос на захар, или 3. увеличението на капацитета за производство в резултат от направени инвестиции, или 4. преобразуване на предприятието чрез вливане или сливане или придобиване на предприятие, или 5. други подобни причини, свързани с дейността на производителя или търговеца. (2) Длъжностни лица, определени от министъра на земеделието и горите, извършват проверки на лицата по ал. 1 във връзка с посочените от тях обстоятелства. За всяка извършена проверка се съставя протокол, който се подписва от длъжностните лица и от проверяваното лице. Когато проверяваното лице откаже да подпише протокола, това се удостоверява с подписите на длъжностните лица. Протоколът се изпраща на министъра на земеделието и горите, а копие от него се изпраща на проверяваното лице. (3) Длъжностните лица са длъжни да не разгласяват обстоятелства от дейността на проверяваните лица, станали им известни при извършване на проверките. (4) Проверяваните лица са длъжни да оказват съдействие на проверяващите съгласно чл. 8.

Чл. 17. Министърът на земеделието и горите по предложение на комисията и въз основа на обстоятелствата по чл. 16 установява с констативен акт окончателния размер на свръхзапаса на производителя и търговеца и го уведомява писмено за това в двумесечен срок от получаване на обяснението по чл. 16, ал. 1.

Глава пета. ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ УСТАНОВЕНИТЕ СВРЪХЗАПАСИ ОТ ЗАХАРНИ ПРОДУКТИ Препратки от актове Чл. 18. (В сила от 01.01.2007 г.) Производителите и търговците, на които са определени свръхзапаси от захарни продукти, са длъжни в срока, определен в акт на Европейската комисия съгласно глава 3 "Земеделие", буква "а", точка 4 от Приложение V към Акта за присъединяване към Договора за присъединяване на Република България към Европейския съюз, да: 1. изнесат извън територията на Европейския съюз еквивалентни на установените свръхзапаси количества захар или изоглюкоза без заплащане на експортни субсидии, или 2. използват еквивалентни на установените свръхзапаси количества захар или изоглюкоза за производство на горива, или 3. денатурират еквивалентни на установените свръхзапаси количества захар или изоглюкоза с цел употребата им за храна на животни.

Препратки от актове Чл. 19. (В сила от 01.01.2007 г.) Изпълнението на задължението по чл. 18 се установява по начина и по реда, определени в акт на Европейската комисия съгласно глава 3 "Земеделие", буква "а", точка 4 от Приложение V към Акта за присъединяване към Договора за присъединяване на Република България към Европейския съюз.

Глава шеста. ВНОСКА ЗА УСТАНОВЕНИТЕ СВРЪХЗАПАСИ Препратки от актове Чл. 20. (1) Производителите и търговците дължат вноска в полза на държавния бюджет за установените свръхзапаси от: 1. земеделски продукти; 2. захарни продукти, от които производителите и търговците не са се освободили по реда на чл. 18. (2) Дължимата вноска за установените свръхзапаси от земеделски продукти се определя, като свръхзапасът се обложи със ставка, равна на стойността, с която ставката на митото за внос на съответния земеделски продукт съгласно Митническата тарифа на Европейския съюз, включително действащите допълнителни мита, надвишава ставката на митото за внос на съответния земеделски продукт съгласно Митническата тарифа на Република България, приложими на 31 декември 2006 г., и увеличена с 20 на сто. (3) Дължимата вноска за установените свръхзапаси от захарни продукти се определя, като размерът на установения свръхзапас, изразен в еквивалент на бяла захар или в сухо вещество, се обложи със ставка 500 евро на тон.

(4) Министърът на земеделието и горите установява с акт за публично вземане размера на дължимата от всеки производител или търговец вноска за установените свръхзапаси и писмено уведомява задълженото лице.

(5) Актът за публично вземане подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Чл. 21. Дължимата вноска се внася от задълженото лице в полза на държавния бюджет в срок до три месеца от уведомяването по чл. 20, ал. 4.

Чл. 22. (1) Вноската за установените свръхзапаси е публично вземане по смисъла на чл. 162, ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. (2) Вноската за установените свръхзапаси се събира от публичните изпълнители при Агенцията за държавни вземания.

Глава седма. АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ Чл. 23. Лице, което не подаде декларация или подаде декларация с невярно съдържание, се наказва с глоба или имуществена санкция: 1. равна на двойния размер на дължимата вноска по чл. 20, ал. 3 в случаите, когато лицето дължи вноска за свръхзапас, или 2. в размер от 1000 до 10 000 лв. в случаите, когато лицето не дължи вноска за свръхзапас.

Чл. 24. (1) Лице, което не изпълни задължение по чл. 8, се наказва с глоба или с имуществена санкция в размер от 100 до 1000 лв. (2) Лице, което повторно не изпълни задължение по чл. 8, се наказва с глоба или с имуществена санкция в размер от 1000 до 10 000 лв.

Чл. 25. (1) Административните нарушения се установяват с актове на длъжностни лица, оправомощени от министъра на земеделието и горите. (2) Наказателните постановления се издават от министъра на земеделието и горите или от оправомощено от него длъжностно лице. (3) Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания.

Допълнителни разпоредби § 1. По смисъла на този закон: 1. "Производител" е всяко лице, което произвежда земеделски и захарни продукти, посочени в приложение № 1. 2. "Търговец" е всяко лице, което извършва покупко-продажба, внос и износ на земеделски и захарни продукти, посочени в приложение № 1. 3. "Захарни продукти" са захар, захарен сироп, изоглюкоза, фруктоза, както и преработените продукти със съдържание на захар или захарен еквивалент повече от 10 на сто. 4. "Захар" е: а) захар от захарно цвекло или захарна тръстика в твърдо състояние по код по Комбинираната номенклатура 1701; б) захарен сироп по кодове по Комбинираната номенклатура 17026095, 17029099 и 21069059; в) инулинов сироп по кодове по Комбинираната номенклатура 17026080 и 17029080. 5. "Изоглюкоза" е продукт по кодове по Комбинираната номенклатура 17023010, 17024010, 17026010, 17029030 и 21069030. 6. "Фруктоза" е химическа чиста фруктоза по код по Комбинираната номенклатура 17025000. 7. "Запас от земеделски продукт" е всяко количество от определен земеделски продукт. 8. "Запас от захарен продукт" е всяко количество захар, изоглюкоза, фруктоза или преработен продукт със съдържание на захар или захарен еквивалент повече от 10 на сто, изразен в еквивалентна бяла захар. 9. "Осреднен запас" е средноаритметичното количество на запасите от земеделски или захарен продукт към 31 декември 2003, 2004 и 2005 г., съответно към 31 март, 30 юни и 31 август 2006 г. 10. "Свръхзапас от земеделски продукт" е количеството от определен земеделски продукт, установено към 1 януари 2007 г., което надвишава най-малко с 10 на сто осреднения запас. 11. "Свръхзапас от захарен продукт" е количеството захар, изоглюкоза, фруктоза или преработен продукт със съдържание на захар или захарен еквивалент повече от 10 на сто, изразен в еквивалентна бяла захар, установено към 1 януари 2007 г., което надвишава най-малко с 10 на сто осреднения запас. 12. "Интервенционен запас" е количеството на изкупените от Държавен фонд "Земеделие" земеделски продукти в резултат на негова намеса на пазара.

§ 2. Констативните актове по чл. 10 и 15 не са административни актове по смисъла на Административнопроцесуалния кодекс. Те нямат самостоятелно правно значение, а имат за цел подготвяне издаването на акта за публично вземане по чл. 20, ал. 4.

Заключителни разпоредби § 3. Изпълнението на закона се възлага на министъра на земеделието и горите.

§ 4. Министърът на земеделието и горите обнародва в "Държавен вестник" заповедта по чл. 1, ал. 3 в срок до 31 октомври 2006 г.

§ 5. (1) Към Министерството на земеделието и горите се създава регистър на производителите. Редът и начинът на създаване и поддържане на регистъра се определят с наредба. (2) Производителите се вписват в регистъра при отчитането на следните критерии: 1. производствен капацитет; 2. произведена продукция през последните 5 години; 3. качество на произведената продукция и възможности за управлението му в съответствие с европейските стандарти; 4. осигуряване безопасността на храните в съответствие с изискванията на Закона за храните; 5. технико-икономически показатели; 6. удовлетворяване на екологичните изисквания. (3) Разпределението на тарифните и производствените квоти става на база на данните в регистъра на производителите.

§ 6. Министърът на земеделието и горите издава инструкции по прилагането на закона.

§ 7. Редът и начинът за участие на длъжностни лица от Националната агенция за приходите в съвместните проверки по чл. 7 се определят със съвместна инструкция на министъра на земеделието и горите и изпълнителния директор на Националната агенция за приходите съгласно чл. 26, ал. 2 от Закона за Националната агенция за приходите.

Препратки от актове § 8. В преходните и заключителните разпоредби на Закона за ветеринарномедицинската дейност (обн., ДВ, бр. 87 от 2005 г.; изм., бр. 30, 31 и 55 от 2006 г.) се правят следните изменения и допълнения: 1. В § 4, ал. 1 думите "1 октомври 2006 г." се заменят с "1 януари 2007 г.". 2. В § 27:

а) в т. 3 думите "членове 56, 61 и 192, които влизат в сила" се заменят с "член 192, който влиза в сила";

б) в т. 4 след числото "54" се добавя "чл. 56", а след числото "60" се добавя "чл. 61, ал. 1".

§ 9. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник", с изключение на: 1. параграф 7, т. 1 и т. 2, буква "а", които влизат в сила от 1 октомври 2006 г.; 2. членове 18 и 19, които влизат в сила от деня на влизането в сила на Договора за присъединяване на Република България към Европейския съюз.


Законът е приет от 40-то Народно събрание на 18 октомври 2006 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Препратки от актове Приложение № 1 към чл. 1, ал. 2 и 3 Глава от

 Митни-  Описание на продуктите 
 ческата   
 тарифа   
 1.  Живи животни 
 2.  Меса и карантии, годни за консумация 
 3.  Риби и ракообразни, мекотели и други водни безгръбначни 
 4.  Мляко и млечни продукти; птичи яйца; естествен мед; продукти от животински произход, годни за консумация, неупоменати, нито включени другаде 
 5.  Други продукти от животински произход, неупоменати, нито включени другаде 
 6.  Живи растения и цветарски продукти 
 7.  Зеленчуци, растения, корени и грудки, годни за консумация 
 8.  Плодове, годни за консумация; цитрусови и пъпешови кори 
 9.  Кафе, чай, мате и подправки 
 10.  Житни растения 
 11.  Мелничарски продукти, малц; скорбяла и нишесте, инулин; пшеничен глутен 
 12.  Маслодайни семена и плодове; разни видове семена, семена за посев и плодове; индустриални или медицински растения; слама и фуражи 
 13.  Естествени лакове, клейове, смоли и други растителни сокове и екстракти 
 14.  Материали за сплитане и други продукти от растителен произход, неупоменати, нито включени другаде 
 15.  Мазнини и масла от животински или растителен произход; продукти от тяхното разпадане; обработени мазнини за хранителни цели; восъци от животински или растителен произход 
 16.  Продукти от месо, риби или ракообразни, мекотели или други водни безгръбначни 
 17.  Захар и захарни изделия 
 18.  Какао и продукти от какао 
 19.  Хранителни продукти, приготвени на базата на житни растения, брашна, скорбяла, нишесте или мляко; тестени сладкарски изделия 
 20.  Хранителни продукти от зеленчуци, плодове или други части от растения 
 21.  Разни видове хранителни продукти 
 22.  Безалкохолни и алкохолни напитки и видове оцет 
 23.  Остатъци и отпадъци от хранителната промишленост; приготвени храни за животни 
 24.  Тютюн и обработени заместители на тютюна 
    

Препратки от актове Приложение № 2 към чл. 4, ал. 1 Декларация

 от 
 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . 
 Трите имена/фирма 
 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . 
 Постоянен адрес/адрес на управление 
 ЕГН ... ... ... ... ... ... ... ... ... или БУЛСТАТ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 
 (за дружество: представлявано от ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 
 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... , 
 Трите имена 
 ЕГН ... ... ... ... ) 
 Код по  Описание  Опис към 31 декември 
 Комби-  на про-   
 нираната  дукта   
 номен-     
 клатура     
     2003 г.  2004 г.  2005 г. 
     тоно-  лево-  тоно-  лево-  тоно-  лево- 
     ве  ве  ве  ве  ве  ве 
                
                
  
 Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс. 
  
 ... ... ... ... ... ... ... ... ...    ... ... ... ... ... ... ... ... ... . 
 дата    подпис/печат 
      

Препратки от актове Приложение № 3 към чл. 4, ал. 2 Декларация

 от 
 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . 
 Трите имена/фирма 
 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . 
 Постоянен адрес/адрес на управление 
 ЕГН ... ... ... ... ... ... ... ... ... или БУЛСТАТ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 
 (за дружество: представлявано от ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 
 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... , 
 Трите имена 
 ЕГН ... ... ... ... ) 
 Правоприемство: (моля посочете дали дружеството, съответно едноличният търговец, е създаден в резултат на преобразуване по смисъла на Търговския закон) 
 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . 
 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . 
 ... ... ... ... ... ... ... 
 Технически капацитет: (моля посочете какви производствени помещения и съоръжения ползвате) 
 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . 
 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . 
 Код по  Описание  Опис 2006 г. 
 Комби-  на про-   
 нираната  дукта   
 номен-     
 клатура     
     към  към  към 
     31 март  30 юни  31 август 
     тоно-  лево-  тоно-  лево-  тоно-  лево- 
     ве  ве  ве  ве  ве  ве 
                
                
  
 Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс. 
  
 ... ... ... ... ... ... ... ... ...    ... ... ... ... ... ... ... ... ... . 
 дата    подпис/печат 
      

Препратки от актове Приложение № 4 към чл. 11, ал. 1 Декларация

 от 
 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . 
 Трите имена/фирма 
 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . 
 Постоянен адрес/адрес на управление 
 ЕГН ... ... ... ... ... ... ... ... ... или БУЛСТАТ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 
 (за дружество: представлявано от ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 
 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... , 
 Трите имена 
 ЕГН ... ... ... ... ) 
 Входящ номер на декларацията по чл. 4, издаден от Министерството 
 на земеделието и горите: 
 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . 
 Код по  Описание  Опис към 
 Комбинира-  на продукта  1 януари 2007 г. 
 ната номен-     
 клатура     
     тонове  левове 
        
        
  
 Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс. 
  
 ... ... ... ... ... ... ... ... ...    ... ... ... ... ... ... ... ... ... . 
 дата    подпис/печат 
      

Препратки от актове Приложение № 5 към чл. 11, ал. 3 Декларация

 от 
 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . 
 Трите имена/фирма 
 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . 
 Постоянен адрес/адрес на управление 
 ЕГН ... ... ... ... ... ... ... ... ... или БУЛСТАТ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 
 (за дружество: представлявано от ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 
 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... , 
 Трите имена 
 ЕГН ... ... ... ... ) 
 Правоприемство: (моля посочете дали дружеството, съответно едноличният търговец, е създаден в резултат на преобразуване по смисъла на Търговския закон) 
 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . 
 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . 
 ... ... ... ... ... ... ... 
 Технически капацитет: (моля посочете какви производствени помещения и съоръжения ползвате) 
 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . 
 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . 
 ... ... ... ... ... ... 
 1. Опис на продуктите: 
 Код по  Описание  Опис към 
 Комбинира-  на продукта  1 януари 2007 г. 
 ната номен-     
 клатура     
     тонове  левове 
        
        
  
 2. Информация за извършените сделки (моля опишете всички сделки, свързани с придобиване на земеделски и захарни продукти, определени в заповедта по чл. 1, ал. 3, независимо от тяхното количество): 
 Продавач  Предмет на  Дата  Коли-  Стой- 
 (доставчик) -  сделката - код  на дого-  чество  ност 
 фирма,  и описание  вора и  (в  (в лв.) 
 ЕГН/БУЛСТАТ/  на земедел-  дата  тонове)   
 единен иден-  ския или  на дос-     
 тификационен  захарния  тавката     
 код  продукт по       
   Комбинираната       
   номенклатура       
          
          
          
          
          
  
 Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс. 
  
 ... ... ... ... ... ... ... ... ...    ... ... ... ... ... ... ... ... ... . 
 дата    подпис/печат