Дв2006бр88Споразумение

от Тефтера
Направо към: навигация, търсене

Споразумение за премахване на визите на гражданите на Република България и Мексиканските съединени щати, притежаващи дипломатически и официални мексикански паспорти и дипломатически и служебни български паспорти, сключено чрез размяна на ноти на 21 април 2006 г.

Обн. ДВ. бр.88 от 31 Октмври 2006г.

До г-н Ивайло Калфин, заместник министър-председател и министър на външните работи на Република България Тлателолко, Ф. Д., 17 април 2006 г. № 2754

Господин Министър, Отчитайки приятелските връзки и доброто разбирателство между Мексиканските съединени щати и Република България, имам честта от името на нашето правителство да предложа на Ваше Превъзходителство да бъде сключено Споразумение за премахване на визите за гражданите на двете страни, притежатели на мексикански дипломатически и официални паспорти и на български дипломатически и служебни паспорти, при следните условия: 1. Гражданите на Република България, притежатели на валидни дипломатически и служебни паспорти, ще могат да пътуват за Мексиканските съединени щати, да преминават и да пребивават на тяхната територия, без да се изисква виза, общо за 90 дни, считано от първоначалното влизане, в рамките на 6 месеца. 2. Гражданите на Мексиканските съединени щати, притежатели на валидни дипломатически и официални паспорти, ще могат да пътуват за Република България, да преминават и да пребивават на нейната територия, без да се изисква виза, общо за 90 дни, считано от първоначалното влизане, в рамките на 6 месеца. 3. За гражданите на двете страни, притежатели на валидни дипломатически, служебни или официални паспорти, които желаят да осъществят престой на територията на другата страна за период над 90 дни, ще се изисква виза съгласно действащото национално законодателство. 4. За гражданите на двете страни, притежатели на валидни дипломатически, служебни или официални паспорти, които ще бъдат назначени в посолството или консулствата на територията на другата страна, не се изисква предварително издаване на виза, но те трябва да бъдат акредитирани в съответствие със законодателството на тази страна в срок от 30 дни, считано от датата на влизането им в страната. Това изискване се отнася и за съпруга/съпругата, и за непълнолетните деца, притежатели на валидни дипломатически, служебни или официални паспорти. 5. Това споразумение не освобождава гражданите на двете страни, притежатели на паспортите, посочени в т. 1 и 2, от тяхното задължение да спазват действащите местни законодателни разпоредби, определящи режима за влизане и престой на чужденци на техните територии. 6. Това споразумение не отнема правото на компетентните власти на всяка една от страните да откажат влизането или да прекратят престоя на своя територия на граждани на другата страна, притежатели на валидни дипломатически, служебни или официални паспорти. 7. Всяка една от страните може да суспендира изцяло или частично прилагането на това споразумение поради причини, свързани с националната сигурност, обществения ред или общественото здраве. За началото и за края на суспендирането незабавно се информира по дипломатически път другата страна, като се посочва датата, от която влиза в сила въпросното суспендиране. 8. Страните ще обменят по дипломатически път образци на валидните паспорти, използвани за целите на това споразумение, най-малко 30 дни преди неговото влизане в сила. В случай на каквито и да било промени в същите или при въвеждане на нови паспорти страните се уведомяват взаимно и предават съответните образци най-малко 30 дни преди датата на тяхното въвеждане. 9. Това споразумение е с неограничен срок, освен ако някоя от страните не го прекрати с писмено уведомление, изпратено на другата страна по дипломатически път 60 дни предварително. 10. От деня на влизане в сила на това споразумение се отменя Споразумението между Мексиканските съединени щати и Народна република България за издаване на дипломатически и официални визи, сключено чрез размяна на ноти в град Мексико на 30 ноември 1978 г. и на 25 януари 1979 г. Ако горепосоченото предложение е приемливо за правителството на Република България, тази нота и нотата отговор на Ваше Превъзходителство, съдържаща съгласието Ви, ще съставляват споразумение между двете правителства, което ще влезе в сила 90 дни след датата на получаване на отговора от Ваше Превъзходителство. Възползвам се от случая да Ви потвърдя, Ваше Превъзходителство, моите най-дълбоки почитания. Луис Ернесто Дербес Баутиста, секретар по външните отношения на Мексиканските съединени щати РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ МИНИСТЕРСТВО НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ До Негово Превъзходителство Луис Ернесто Дербес Баутиста, секретар по външните отношения на Мексиканските съединени щати София, 21 април 2006 г.

Ваше Превъзходителство,

Имам честта да потвърдя получаването на Вашата нота № 2754 от 17 април 2006 г., с която от името на Вашето правителство предлагате да бъде сключено Споразумение за премахване на визите за гражданите на двете държави, притежаващи дипломатически и официални мексикански паспорти и дипломатически и служебни български паспорти, която гласи следното: "Господин Министър, Отчитайки приятелските връзки и доброто разбирателство между Мексиканските съединени щати и Република България, имам честта от името на нашето правителство да предложа на Ваше Превъзходителство да бъде сключено Споразумение за премахване на визите за гражданите на двете страни, притежатели на мексикански дипломатически и официални паспорти и български дипломатически и служебни паспорти, при следните условия: 1. Гражданите на Република България, притежатели на валидни дипломатически и служебни паспорти, ще могат да пътуват за Мексиканските съединени щати, да преминават и да пребивават на тяхната територия, без да се изисква виза, общо за 90 дни, считано от първоначалното влизане, в рамките на 6 месеца. 2. Гражданите на Мексиканските съединени щати, притежатели на валидни дипломатически и официални паспорти, ще могат да пътуват за Република България, да преминават и да пребивават на нейната територия, без да се изисква виза, общо за 90 дни, считано от първоначалното влизане, в рамките на 6 месеца. 3. За гражданите на двете страни, притежатели на валидни дипломатически, служебни или официални паспорти, които желаят да осъществят престой на територията на другата страна за период над 90 дни, ще се изисква виза съгласно действащото национално законодателство. 4. За гражданите на двете страни, притежатели на валидни дипломатически, служебни или официални паспорти, които ще бъдат назначени в посолството или консулствата на територията на другата страна, не се изисква предварително издаване на виза, но те трябва да бъдат акредитирани в съответствие със законодателството на тази страна в срок от 30 дни, считано от датата на влизането им в държавата. Това изискване се отнася и за съпруга/съпругата, и за непълнолетните деца, притежатели на валидни дипломатически, служебни или официални паспорти. 5. Това споразумение не освобождава гражданите на двете страни, притежатели на паспорти, посочени в т. 1 и 2, от тяхното задължение да спазват действащите местни законодателни разпоредби, определящи режима за влизане и престой на чужденци на техните територии. 6. Това споразумение не отнема правото на компетентните власти на всяка една от страните да откажат влизането или да прекратят престоя на своя територия на граждани на другата страна, притежатели на валидни дипломатически, служебни или официални паспорти. 7. Всяка една от страните може да суспендира изцяло или частично прилагането на това споразумение поради причини, свързани с националната сигурност, обществения ред или общественото здраве. За началото и за края на суспендирането незабавно се информира по дипломатически път другата страна, като се посочва датата, от която влиза в сила въпросното суспендиране. 8. Страните ще обменят по дипломатически път образци на валидните паспорти, използвани за целите на това споразумение, най-малко 30 дни преди неговото влизане в сила. В случай на каквито и да било промени в същите или на въвеждане на нови паспорти страните се уведомяват взаимно и предават съответните образци най-малко 30 дни преди датата на тяхното въвеждане. 9. Това споразумение е с неограничен срок, освен ако някоя от страните не го прекрати с писмено уведомление, изпратено на другата страна по дипломатически път 60 дни предварително. 10. От деня на влизане в сила на това споразумение се отменя Споразумението между Мексиканските съединени щати и Народна република България за издаване на дипломатически и официални визи, сключено чрез размяна на ноти в град Мексико на 30 ноември 1978 г. и на 25 януари 1979 г. Ако горепосоченото предложение е приемливо за правителството на Република България, тази нота и нотата отговор на Ваше Превъзходителство, съдържаща съгласието Ви, ще съставляват Споразумение между двете правителства, което ще влезе в сила 90 дни след датата на получаване на отговора от Ваше Превъзходителство. Възползвам се от случая да Ви потвърдя, Ваше Превъзходителство, моите най-дълбоки почитания." Имам честта от името на правителството на Република България да Ви информирам, че правителството на Република България е съгласно с предложението, съдържащо се във Вашата нота, и че Вашата нота, заедно с тази нота отговор съставляват Споразумението за премахване на визовия режим за гражданите на двете държави, притежатели на дипломатически и официални мексикански паспорти и на дипломатически и служебни български паспорти.

Възползвам се от случая да Ви потвърдя, Ваше Превъзходителство, моите най-дълбоки почитания.

Ивайло Калфин, заместник министър-председател и министър на външните работи на Република България