Дв2006бр88по2

от Тефтера
Направо към: навигация, търсене

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 8 ЯНУАРИ 1993 Г. ЗА ОБЛАГАНЕ ВНОСА НА АВТОМОБИЛИ

Обн. ДВ. бр.4 от 15 Януари 1993г., изм. ДВ. бр.90 от 22 Октмври 1993г., изм. ДВ. бр.105 от 23 Декември 1994г., изм. ДВ. бр.55 от 16 Юни 1995г., изм. ДВ. бр.109 от 15 Декември 1995г., изм. ДВ. бр.24 от 19 Март 1996г., изм. ДВ. бр.101 от 26 Ноември 1996г., изм. ДВ. бр.106 от 13 Декември 1996г., изм. ДВ. бр.62 от 5 Август 1997г., изм. ДВ. бр.4 от 12 Януари 2001г., изм. ДВ. бр.46 от 7 Май 2002г., изм. ДВ. бр.11 от 10 Февруари 2004г., изм. ДВ. бр.115 от 30 Декември 2004г., отм. ДВ. бр.88 от 31 Октмври 2006г.

Отменено с § 1, т. 1 на Постановление № 284 от 23 октомври 2006 г. за отменяне на нормативни актове на Министерския съвет - ДВ, бр. 88 от 31 октомври 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.

Препратки от статии МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ П О С Т А Н О В И:

Препратки от практикаПрепратки от статии2 редакции на елемента Чл. 1. (Изм. - ДВ, бр. 105 от 1994 г.) Внасяните автомобили са под митнически контрол до заплащане на дължимите митни сборове.

Препратки от практика3 редакции на елемента Чл. 2. (1) (Изм. - ДВ, бр. 109 от 1995 г.) При внос на автомобили се заплащат вносни мита в размери, определени в Митническата тарифа на Република България. (2) (Отм. - ДВ, бр. 106 от 1996 г.)

Препратки от актовеПрепратки от практикаПрепратки от статии6 редакции на елемента Чл. 3. (1) (Изм. - ДВ, бр. 24 от 1996 г., изм. - ДВ, бр. 46 от 2002 г.) Митническата стойност на новите, както и на отнетите или изоставените в полза на държавата автомобили, се определя по реда на Закона за митниците. (2) (Изм. - ДВ, бр. 55 от 1995 г., изм. - ДВ, бр. 46 от 2002 г.) Митническата стойност на употребяваните автомобили с изключение на тези, посочени в ал. 2а се определя на база мощността на двигателите им, както следва: 1. (изм. - ДВ, бр. 105 от 1994 г., изм. - ДВ, бр. 46 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 11 от 2004 г.) когато мощността е посочена в конски сили, митническата стойност е равна на броя на конските сили, определен по DIN, умножен по 300 лв., или на броя на конските сили по SAE, умножен по 285 лв.; 2. (изм. - ДВ, бр. 105 от 1994 г., изм. - ДВ, бр. 46 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 11 от 2004 г.) когато мощността е посочена в киловати, митническата стойност е равна на броя на киловатите, определен по DIN, умножен по 408 лв., или на броя на киловатите по SAE, умножен по 388 лв. (2а) (Нова - ДВ, бр. 55 от 1995 г., изм. - ДВ, бр. 46 от 2002 г.) Митническата стойност на употребяваните автомобили, които се класират в митническа тарифна позиция 8703, се определя на база мощността на двигателите им, както следва: 1. (изм. - ДВ, бр. 46 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 11 от 2004 г.) когато мощността е посочена в конски сили, митническата стойност е равна на броя на конските сили, определен по DIN, умножен по 180 лв., или на броя на конските сили по SAE, умножен по 171 лв.; 2. (изм. - ДВ, бр. 46 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 11 от 2004 г.) когато мощността е посочена в киловати, митническата стойност е равна на броя на киловатите, определен по DIN, умножен по 245 лв., или на броя на киловатите по SAE, умножен по 233 лв. (3) (Изм. - ДВ, бр. 55 от 1995 г., изм. - ДВ, бр. 46 от 2002 г.) Митническата стойност, изчислена по ал. 2 или ал. 2а, се намалява със степента на износване според продължителността на употреба до датата на преминаване на държавната граница на Република България, както следва: 1. през първата година считано от датата на първоначалната пътна (полицейска) регистрация - не се намалява; 2. през втората година - с 20 на сто; 3. през всяка следваща година до 5-ата включително - с по още 10 на сто, като общото намаление не може да превишава 50 на сто независимо от годините. (4) (Изм. - ДВ, бр. 55 от 1995 г., изм. - ДВ, бр. 46 от 2002 г.) Митническата стойност на купе за автомобил е равна на 80 на сто от митническата стойност на този автомобил, изчислена съгласно ал. 2 или ал. 2а, без признаване на износеност. (5) (Изм. - ДВ, бр. 55 от 1995 г., изм. - ДВ, бр. 46 от 2002 г.) Митническата стойност на двигателите за автомобили е равна на 20 на сто от стойността, която би следвало да се определи съгласно ал. 2 или ал. 2а, за автомобил с двигател, равен по мощност на внесения, без признаване на износеност. (6) (Нова - ДВ, бр. 105 от 1994 г., отм. - ДВ, бр. 46 от 2002 г.).

Препратки от актовеПрепратки от практикаПрепратки от статии9 редакции на елемента Чл. 4. (Изм. - ДВ, бр. 90 от 1993 г., бр. 105 от 1994 г., бр. 101 от 1996 г., бр. 106 от 1996 г., изм. - ДВ, бр. 46 от 2002 г.) (1) Освобождават се от митни сборове до размера на левовата равностойност на 900 щатски долара автомобили от тарифна позиция 8703 с обем на двигателя до 1800 куб. см и с мощност на двигателя до 100 конски сили, определена по DIN, внасяни от: 1. лица с над 90 на сто трайно намалена работоспособност или трайно ограничена възможност за социална адаптация; 2. лица на 6 и повече години с до 90 на сто включително трайно намалена работоспособност или трайно ограничена възможност за социална адаптация, които имат заболяване или увреждане, включено в списък съгласно приложението. (2) Освобождаването по ал. 1 се разрешава след представяне в определените за целта митнически учреждения на следните документи: 1. декларация по образец, одобрен от директора на Агенция "Митници", че вносителят не е осъществявал внос с освобождаване от митни сборове по реда на този член през предходните 3 години - за употребяван автомобил, и през предходните 5 години - за нов автомобил; 2. експертно решение на Районната експертна лекарска консултативна комисия (РЕЛКК) или на Централната експертна лекарска консултативна комисия (ЦЕЛКК) - за инвалидите под 16-годишна възраст, а за инвалидите над 16-годишна възраст - експертно решение на Териториалната експертна лекарска комисия (ТЕЛК) или на Националната експертна лекарска комисия (НЕЛК); експертните решения на РЕЛКК и ТЕЛК следва да са заверени в съответната картотека за медицински експертни досиета на инвалидите; 3. (изм. - ДВ, бр. 115 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г.) удостоверение от дирекция "Социално подпомагане" на Агенцията за социално подпомагане по постоянен адрес на вносителя, че не са ползвани правата по чл. 48, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания. (3) При освидетелстване и преосвидетелстване на лицата по ал. 1, т. 2 РЕЛКК (ЦЕЛКК) и ТЕЛК (НЕЛК) посочват в експертното решение дали едно или повече заболявания на лицето са включени или могат да бъдат приравнени към заболяванията в приложението. (4) Когато размерът на вносните митни сборове надвишава левовата равностойност на 900 щатски долара, разликата до дължимата сума подлежи на заплащане от вносителя. (5) По реда на този член се допуска безмитен внос на един автомобил за период 3 години за употребявани и 5 години за нови автомобили. (6) В случаите, когато внесените автомобили са били освободени от митни сборове по реда на този член и преди изтичане на сроковете по ал. 5 се заплатят дължимите митни сборове и другите държавни вземания, за лицата по ал. 1, т. 1 и 2 възниква отново правото на безмитен внос на автомобил.

Преходни и Заключителни разпоредби § 1. Отменя Постановление № 204 на Министерския съвет от 1991 г. за освобождаване от акциз и мита вноса и продажбата на леки автомобили (обн., ДВ, бр. 93 от 1991 г.; изм., бр. 5 от 1992 г.).

2 редакции на елемента § 2. (Отм. - ДВ, бр. 106 от 1996 г.)

2 редакции на елемента § 3. (Отм. - ДВ, бр. 106 от 1996 г.)

§ 4. В Постановление № 1 на Министерския съвет от 1993 г. за отмяна на Постановление № 266 на Министерския съвет от 1992 г. за облагане на вноса и продажбите на автомобили (ДВ, бр. 2 от 1993 г.) се правят следните изменения и допълнения: 1. В § 2 след думите "и на" се добавя "чл. 2 и 3 от". 2. Създава се нов § 3. "§ 3. Автомобилите, преминали държавната граница на Република България до 31 Декември 1992 г. включително, се облагат с митни сборове по реда на действащия до тази дата митнически и акцизен режим". 3. Досегашният § 3 става § 4.

3 редакции на елемента § 5. (Отм. - ДВ, бр. 106 от 1996 г.)

2 редакции на елемента § 6. (Отм. - ДВ, бр. 90 от 1993 г.)

Препратки от актовеПрепратки от статии4 редакции на елемента § 7. (Изм. - ДВ, бр. 105 от 1994 г.) (1) За "нов автомобил" се счита автомобил, който: 1. не е имал постоянна пътна (полицейска) регистрация в чужбина; 2. (изм. - ДВ, бр. 46 от 2002 г.) от датата на първоначалната му пътна (полицейска) регистрация в чужбина до датата на преминаване на държавната граница на Република България не е изминала повече от една година; 3. (изм. - ДВ, бр. 46 от 2002 г.) е бил новозакупен и оформен митнически като временен внос в Република България при последващо му оформяне на режим внос. (2) (Изм. - ДВ, бр. 62 от 1997 г., отм. - ДВ, бр. 46 от 2002 г.).

§ 8. Това постановление влиза в сила от 16 януари 1993 г.

Заключителни разпоредби КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 343 ОТ 17 ДЕКЕМВРИ 2004 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ИНТЕГРАЦИЯ НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ 3 редакции на елемента (ОБН. – ДВ, БР. 115 ОТ 2004 Г.) § 5. Постановлението влиза в сила от 1 януари 2005 г. с изключение на § 3, който влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Приложение към чл. 4, ал. 1, т. 2 Препратки от практикаПрепратки от статии Приложение към чл. 4, ал. 1, т. 2 (Ново - ДВ, бр. 46 от 2002 г.) СПИСЪК на заболяванията и уврежданията, при които за лица на 6 и повече години с до 90 на сто включително трайно намалена работоспособност или трайно ограничена възможност за социална адаптация се допуска безмитен внос на автомобили 1. Лъжлива става на бедрото или подбедрицата при общи и местни противопоказания за оперативно лечение. 2. Анкилоза или рязко изразена контрактура на едната или на двете тазобедрени стави. 3. Едностранна тежка коксартроза, довела до трайна контрактура с ограничение на флексията в амплитуда 30 градуса C, или двустранна тежка коксартроза, довела до трайна контрактура с ограничение на флексията в амплитуда 50 градуса C. 4. Скъсяване на единия долен крайник анатомично или функционално със 7 и повече сантиметра. 5. Анкилоза на колянната става във флексия под ъгъл, по-голям от 30 градуса C. 6. Халтава колянна или тазобедрена става с абнормни, пасивни безактивни движения. 7. Облитериращи заболявания на артериалните съдове на долен крайник, довели до трофични изменения и затрудняващи походката. 8. Трайна парализа на ходилото или подбедрицата, както и тежка пареза на същите с остатъчни функционални движения в ставите и пръстите. 9. Трайна долна моноплегия, както и тежка долна монопареза. 10. Анкилоза на двете тазобедрени стави. 11. Контрактура на едната или на двете коленни стави, по-голяма от 30 градуса C. 12. Деформация на стъпалото в положение на принудителна трайна дорзифлексия над 10 градуса C и плантофлексия над 30 градуса C. 13. Имплантирани ендопротези на тазобедрената, колянната или глезенната става и състояние след реимплантация на същата при функционални нарушения в моноподалния стоеж, степента на мускулната компенсация, силата и издръжливостта, в обема на движенията и стабилността на имплантанта. 14. Двустранни високи конгенитални луксации при оформен функционален дефицит на стоежа, придвижването и издръжливостта. 15. Значително изразена деформация на гръбначния стълб и торакса със статична декомпенсация на стоежа и придвижването и минимални отклонения в сагитална, фронтална, трансверзална и аксиална проекция от 50 градуса C. 16. Вродени деформитети на долните крайници с нарушение на моно-биподалния стоеж, придвижването, силата и издръжливостта. 17. Хемофилна артропатия с нарушаване на стабилността и мобилитета на крайниците. 18. Артрогрипоза при декомпенсация на придвижването и стоежа. 19. Тежко изразен двустранен елефантиазис, затрудняващ придвижването. 20. Трайна долна параплегия. 21. Генерализирани форми на Бехтерев със засягане на тазобедрените стави. 22. Трайна хемиплегия (включително круциата), както и тежка хемипареза. 23. Средно изразена долна парапареза или хемипареза (включително круциата) със значително нарушение на двигателните функции.

24. Прогресивна мускулна дистрофия. 25. Късни и трайни последствия от травматично увреждане на гръбначния мозък или кауда еквина с рязко изразени двигателни нарушения или тежко разстройство на функциите на тазовите органи. 26. Миопатии с 50 и над 50 на сто трайно намалена работоспособност. 27. Мултиплена склероза. 28. Ампутация или дезартикулация на горен крайник над метакарпофалангиалните стави. 29. Ампутация или дезартикулация на долен крайник през или над метатарзалните стави. Забележка. При заболявания и увреждания, които не са посочени в това приложение, но значително ограничават двигателните способности, функционалното увреждане се идентифицира (приравнява) към посочените по-горе.