Дв2006бр88по280

от Тефтера
Направо към: навигация, търсене

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 280 ОТ 20 ОКТОМВРИ 2006 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА УСТРОЙСТВЕНИЯ ПРАВИЛНИК НА ДЪРЖАВНАТА АГЕНЦИЯ ЗА МЛАДЕЖТА И СПОРТА, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 233 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2005 Г. (ОБН., ДВ, БР. 89 ОТ 2005 Г.)

В сила от 31.10.2006 г.

Обн. ДВ. бр.88 от 31 Октмври 2006г.

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ ПОСТАНОВИ:

§ 1. В чл. 3 се правят следните изменения и допълнения: 1. В ал. 2 след думата "контролира" се добавя "разработването и". 2. В ал. 3 думата "трима" се заменя с "четирима".

§ 2. В чл. 4, ал. 3 след думата "указания" се поставя запетая и думите "и други вътрешни актове" се заменят със "заповеди и други актове".

§ 3. В глава втора се създава раздел IIа:

"Раздел IIа

Политически кабинет

Чл. 5а. (1) Председателят създава на свое пряко подчинение политически кабинет, който е организационна структура със съвещателни, контролни и информационно-аналитични функции. Политическият кабинет подпомага председателя при определяне и провеждане на правителствената политика в областта на физическото възпитание, спорта, младежта и социалния туризъм, както и при представянето й пред обществото. (2) В изпълнение на функциите по ал. 1 политическият кабинет предлага на председателя за утвърждаване стратегически приоритети, цели и решения, свързани с неговата компетентност, и следи за тяхното изпълнение. (3) В политическия кабинет се включват заместник-председателите и експертът, отговарящ за връзките с обществеността."

§ 4. В чл. 6, ал. 1 след думата "правителството" се поставя запетая и се добавя "както и при осъществяването на връзките с другите държавни органи".

§ 5. В чл. 7 се правят следните изменения: 1. Алинея 1 се изменя така: "(1) Структурата на Държавната агенция за младежта и спорта включва звено за вътрешен одит, финансов контрольор, инспекторат, служител по сигурността на информацията, обща администрация, организирана в три дирекции, и специализирана администрация, организирана в две главни дирекции и пет дирекции." 2. В ал. 2 числото "292" се заменя с "275".

§ 6. В чл. 9 се правят следните изменения и допълнения: 1. Създава се нова т. 15: "15. разработва ежегодните цели на администрацията и план за тяхното изпълнение въз основа на утвърдените от председателя стратегически приоритети;". 2. Досегашната т. 15 става т. 16.

§ 7. В глава трета наименованието на раздел IIа се изменя така: "Раздел IIа Звено за вътрешен одит. Финансов контрольор".

§ 8. Създава се чл. 10б: "Чл. 10б. Финансовият контрольор: 1. осъществява предварителен контрол за законосъобразност съгласно чл. 13, ал. 3, т. 5 от Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор; 2. осъществява проверки и одобрява или отхвърля предложенията на разпоредителя за поемане на задължения или за извършване на разходи."

§ 9. В чл. 11 ал. 4 се изменя така: "(4) Инспекторатът: 1. анализира ефективността на дейността на администрацията; 2. проверява спазването на вътрешните правила за организацията на работата в администрацията; 3. извършва проверки в агенцията и на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити по предложенията и сигналите на гражданите; 4. извършва контрол по изпълнението на индивидуалните административни актове на председателя; 5. контролира спазването на предписанията, дадени от компетентните органи при извършени проверки и ревизии; 6. извършва проверка на сигналите, молбите и жалбите срещу незаконни или неправилни действия или бездействия на служители от администрацията; 7. може да предлага образуване на дисциплинарно производство при констатирани нарушения на служебните задължения, както и на Кодекса за поведение на служителите в държавната администрация; 8. разглежда постъпили сигнали за конфликт на интереси и извършва проверки за наличие на корупционни прояви в администрацията; 9. извършва планови проверки по утвърден от председателя годишен план, както и други проверки, възложени му от него; 10. изготвя ежегоден отчет, съдържащ информация за резултатите от извършваната от него контролна дейност, както и за характерните нарушения на финансовата и друга дисциплина, като анализира причините и условията за нарушенията и предлага мерки за отстраняването им; 11. осъществява и други функции във връзка с административния контрол, произтичащи от нормативен акт или възложени му от председателя."

§ 10. В чл. 14 т. 12 се отменя.

§ 11. В чл. 15 се правят следните изменения: 1. В т. 8 думите "организира и" се заличават. 2. В т. 9 думата "организира" се заличава. 3. В т. 19 думата "регистър" се заменя с "регистрите по чл. 75 от Закона за държавната собственост". 4. Точка 21 се изменя така: "21. води регистър на търговските дружества с държавно участие в капитала, в които председателят упражнява правата на държавата в капитала, и на търговските дружества, в които държавата е акционер или съдружник;".

§ 12. В чл. 20 се правят следните изменения и допълнения: 1. Точка 5 се изменя така: "5. организира и провежда процедурите по Закона за физическото възпитание и спорта, по Закона за държавната собственост и по Закона за обществените поръчки;". 2. Създава се нова т. 9: "9. извършва транспортното обслужване на агенцията, поддръжката и ремонта на транспортните средства;". 3. Досегашната т. 9 става т. 10. 4. Създават се т. 11 и 12: "11. организира текущите и основните ремонти, както и ново строителство в недвижими имоти, туристически и спортни обекти и съоръжения, предоставени за управление на агенцията; 12. създава организация по охрана на труда и по техника на безопасността."

§ 13. В приложение № 1 към чл. 7, ал. 2 се правят следните изменения и допълнения: 1. В наименованието числото "292" се заменя с "275". 2. Ред "Заместник-председатели - 3" се заменя с ред "Политически кабинет - 5". 3. След ред "Звено за вътрешен одит" се създава ред "Финансов контрольор - 1". 4. На ред "Обща администрация" числото "67" се заменя с "59". 5. На ред "дирекция "Административно-правно и информационно обслужване" числото "24" се заменя с "21". 6. На ред "дирекция "Финансово-стопански дейности и управление на собствеността" числото "32" се заменя с "28". 7. На ред "дирекция "Връзки с обществеността и протокол" числото "11" се заменя с "10". 8. На ред "Специализирана администрация" числото "204" се заменя със "192". 9. На ред "дирекция "Международни младежки програми" числото "11" се заменя с "10". 10. На ред "Главна дирекция "Политика за младежта" числото "42" се заменя с "40". 11. На ред "дирекция "Държавна собственост" числото "37" се заменя с "33". 12. На ред "Главна дирекция "Спорт за учащи и спорт в свободното време" числото "45" се заменя с "41". 13. На ред "дирекция "Европейска координация и международна дейност" числото "17" се заменя с "16".

§ 14. В приложение № 2 към чл. 20, т. 2 се правят следните изменения и допълнения: 1. Точка 2 се изменя така: "2. Финална кула, бетонова трибуна и двуетажна сграда - язовир "Панчарево", район "Панчарево", Столична община." 2. Създават се т. 9 - 11: "9. Спортен комплекс "Българска армия", включващ терен и построените в него стадион "Българска армия", сгради и спортни съоръжения - София, Борисовата градина, местността "Пустинята". 10. Спортно-възстановителен център и хокеен комплекс, представляващи обособена част 2 от УПИ I, кв. 17 от Спортен комплекс "Червено знаме" - София, район "Слатина", Столична община, бул. Асен Йорданов 1, с обща площ 48 711 кв. м. 11. Спортен комплекс "Панчарево", включващ футболна база, стрелбищен комплекс и терен - София, район "Панчарево", Столична община, местността "Лозето"."

Заключителни разпоредби § 15. В приложение № 1 към чл. 1, ал. 1, т. 1 от Постановление № 168 на Министерския съвет от 2006 г. за заплатите в бюджетните организации и дейности (ДВ, бр. 56 от 2006 г.) в пореден № 16, колона 7 числото "449,51" се заменя с "450,64", а в пореден № 16.1, колона 7 числото "569,53" се заменя с "574,02".

§ 16. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".