Дв2006бр88по281

от Тефтера
Направо към: навигация, търсене

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 281 ОТ 20 ОКТОМВРИ 2006 Г. ЗА ОТМЕНЯНЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

В сила от 01.01.2007 г.

Обн. ДВ. бр.88 от 31 Октмври 2006г.

Препратки от актове

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ ПОСТАНОВИ:

§ 1. Отменя се Постановление № 287 на Министерския съвет от 1996 г. за защита срещу дъмпингов и субсидиран внос на стоки (обн., ДВ, бр. 106 от 1996 г.; изм., бр. 45 от 1997 г.).

Препратки от актове § 2. Отменя се Постановление № 300 на Министерския съвет от 1996 г. за защитни мерки по вноса на стоки в Република България (обн., ДВ, бр. 109 от 1996 г.; изм., бр. 45 от 1997 г.).

Заключителни разпоредби § 3. Постановлението влиза в сила от датата на влизане в сила на Договора за присъединяване на Република България към Европейския съюз.