Дв2006бр88по282

от Тефтера
Направо към: навигация, търсене

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 282 ОТ 23 ОКТОМВРИ 2006 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ ПО ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЦЕЛЕВИ ТРАНСФЕР ПО БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА КАРЛОВО ЗА 2006 Г. ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ИНФРАСТРУКТУРНИ ОБЕКТИ

В сила от 31.10.2006 г.

Обн. ДВ. бр.88 от 31 Октмври 2006г.

Препратки от актове

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ ПОСТАНОВИ:


Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни бюджетни кредити по централния бюджет в размер 17 559 000 лв. за предоставяне на целеви трансфер по бюджета на община Карлово за 2006 г. (2) Средствата по ал. 1 се предоставят за финансиране на следните инфраструктурни обекти: 1. газификация на Карлово - I етап на стойност 1 650 000 лв.;

2. подмяна на водопровод и ремонт на асфалтови настилки по ул. Генерал Заимов, Карлово, на стойност 630 000 лв.;

3. реконструкция на главен път I-6 (Сопот - ул. Генерал Карцов - бул. Освобождение - с. Васил Левски) - инженеринг на стойност 2 160 000 лв.; 4. реконструкция на ул. Теофан Райнов, Карлово, и на участък от околовръстен път - инженеринг на стойност 2 151 000 лв.; 5. реконструкция на път II-64 до главен път I-6 - инженеринг на стойност 1 017 000 лв.; 6. благоустрояване на квартал 103, УПИ VII - групово и жилищно строителство - Карлово - инженеринг на стойност 1 800 000 лв.; 7. реконструкция на ул. Генерал Гурко и ул. Водопад - пешеходна зона - Карлово - инженеринг на стойност 1 600 000 лв.; 8. изпълнение на вертикална планировка и благоустрояване на кв. "Запад" - Карлово - инженеринг на стойност 1 681 000 лв.;

9. изграждане на канализационна мрежа на с. Дъбене на стойност 1 740 000 лв.;

10. завършване на V клетка на регионалното депо за твърди битови отпадъци в Карлово на стойност 2 500 000 лв.; 11. саниране на нерегламентираните сметища на територията на общината - II етап на стойност 630 000 лв.

Чл. 2. Средствата по чл. 1 да се осигурят от преизпълнение на приходите по републиканския бюджет за 2006 г. по реда на чл. 35, ал. 2 от Закона за устройството на държавния бюджет.

Чл. 3. Министърът на финансите на основание чл. 34, ал. 1 от Закона за устройството на държавния бюджет да извърши съответните промени в бюджетните взаимоотношения на община Карлово с централния бюджет за 2006 г.

Заключителни разпоредби § 1. Постановлението се приема на основание чл. 28, ал. 1 от Закона за устройството на държавния бюджет.

§ 2. Изпълнението на постановлението се възлага на министъра на финансите и на кмета на община Карлово.

§ 3. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".