Дв2006бр88по284

от Тефтера
Направо към: навигация, търсене

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 284 ОТ 23 ОКТОМВРИ 2006 Г. ЗА ОТМЕНЯНЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

В сила от 01.01.2007 г.

Обн. ДВ. бр.88 от 31 Октмври 2006г.

Препратки от актове

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ ПОСТАНОВИ:

§ 1. Отменят се: 1. Постановление № 2 на Министерския съвет от 1993 г. за облагане вноса на автомобили (обн., ДВ, бр. 4 от 1993 г.; изм. и доп., бр. 90 от 1993 г., бр. 105 от 1994 г., бр. 55 и 109 от 1995 г., бр. 24, 101 и 106 от 1996 г., бр. 62 от 1997 г., бр. 4 от 2001 г., бр. 46 от 2002 г. и бр. 11 и 115 от 2004 г.). 2. Постановление № 62 на Министерския съвет от 1998 г. за освобождаване от митни сборове на вноса на стоките, заплащани със средства по програмата на правителството на Япония "Безвъзмездна помощ за проекти на местно равнище" (ДВ, бр. 33 от 1998 г.). 3. Постановление № 79 на Министерския съвет от 1994 г. за освобождаване от митни сборове на имуществата, внасяни в Република България в рамките на безвъзмездната финансова помощ за културата от правителството на Япония (ДВ, бр. 35 от 1994 г.). 4. Постановление № 88 на Министерския съвет от 1994 г. за освобождаване от митни сборове на имуществата, внасяни в Република България в рамките на безвъзмездната помощ от правителството на Република Корея по линия на Корейската агенция за международно сътрудничество (ДВ, бр. 38 от 1994 г.). 5. Постановление № 90 на Министерския съвет от 1998 г. за освобождаване от вносни митни сборове на стоки, предназначени за създаване и опресняване на военновременни запаси и държавни резерви (обн., ДВ, бр. 47 от 1998 г.; изм., бр. 4 от 2001 г.). 6. Постановление № 120 на Министерския съвет от 1995 г. за освобождаване от митни сборове вноса на машини, съоръжения, оборудване, прибори и други материали от фирми, получили разрешение за търсене и/или проучване или концесия за добив на нефт и газ на сушата и в континенталния шелф на Република България в Черно море (обн., ДВ, бр. 56 от 1995 г.; изм. и доп., бр. 101 от 1997 г., бр. 85 от 1999 г. и бр. 56 и 78 от 2005 г.). 7. Постановление № 135 на Министерския съвет от 1997 г. за освобождаване от митни сборове вноса на стоки, доставени от правителството на Япония в изпълнение на проекта "Развитие на млечнокиселите продукти" в Република България (обн., ДВ, бр. 29 от 1997 г.; изм., бр. 45 от 1997 г. и бр. 4 от 2001 г.). 8. Постановление № 216 на Министерския съвет от 1994 г. за освобождаване от митни сборове на оборудване, внасяно в Република България в рамките на безвъзмездните помощи за АЕЦ - Козлодуй (ДВ, бр. 86 от 1994 г.). 9. Постановление № 416 на Министерския съвет от 1997 г. за освобождаване от митни сборове вноса на стоките, получавани по договорите за предоставяне на безвъзмездна помощ в изпълнение на проектите по Инициативата за развитие на Южните Балкани (обн., ДВ, бр. 106 от 1997 г.; изм., бр. 4 от 2001 г.). 10. Постановление № 4 на Министерския съвет от 1995 г. за освобождаване от митни сборове вноса на безвъзмездно предоставено оборудване (ДВ, бр. 6 от 1995 г.). 11. Постановление № 8 на Министерския съвет от 1995 г. за освобождаване от митни сборове вноса на офистехника, оборудване, консумативи и канцеларски материали, закупени със средства, предоставени на Министерството на околната среда като целева безвъзмездна помощ от правителствата на някои страни за подготовката на Третата министерска конференция "Околна среда за Европа" - София'95 (ДВ, бр. 9 от 1995 г.). 12. Постановление № 51 на Министерския съвет от 1998 г. за освобождаване от митни сборове, с изключение на данъка върху добавената стойност, вноса на стоки, доставени в изпълнение на Холандската програма за сътрудничество с Република България за 1998 г. (ДВ, бр. 27 от 1998 г.). 13. Постановление № 65 на Министерския съвет от 1996 г. за освобождаване от митни сборове вноса на резервни части и комплектовка за ремонта на ковашка машина SHK-14 от "Арсенал" - ЕАД, Казанлък (ДВ, бр. 29 от 1996 г.). 14. Постановление № 81 на Министерския съвет от 1997 г. за освобождаване от митни сборове вноса на стоки, доставени в изпълнение на Холандската програма за сътрудничество с Република България за 1997 г. (обн., ДВ, бр. 21 от 1997 г.; изм., бр. 45 от 1997 г.). 15. Постановление № 88 на Министерския съвет от 1993 г. за еднократно освобождаване от мито вноса на машини и съоръжения, предназначени за Комитета по енергетика (ДВ, бр. 40 от 1993 г.). 16. Постановление № 91 на Министерския съвет от 1995 г. за освобождаване от митни сборове вноса на морски влекачи от Параходство "Български морски флот" - АД, Варна (ДВ, бр. 40 от 1995 г.). 17. Постановление № 127 на Министерския съвет от 1994 г. за освобождаване от митни сборове на вноса на държавна фирма "Български държавни железници" на 20 електрически маневрени локомотива и резервни части за тях от Република Чехия (ДВ, бр. 58 от 1994 г.). 18. Постановление № 130 на Министерския съвет от 1997 г. за освобождаване от митни сборове вноса на стоки, предназначени за Министерството на здравеопазването в изпълнение на Проекта за преструктуриране на здравния сектор, финансиран със заеми от Международната банка за възстановяване и развитие и от Фонда за социално развитие към Съвета на Европа (обн., ДВ, бр. 28 от 1997 г.; изм., бр. 4 от 2001 г.). 19. Постановление № 131 на Министерския съвет от 1997 г. за освобождаване от митни сборове вноса на стоки в изпълнение на Проекта за оздравяване и преструктуриране на Българските държавни железници, финансиран със заеми от Международната банка за възстановяване и развитие, от Европейската банка за възстановяване и развитие и от агенции за експортно кредитиране (обн., ДВ, бр. 28 от 1997 г.; изм., бр. 4 от 2001 г.). 20. Постановление № 141 на Министерския съвет от 1997 г. за освобождаване от митни сборове вноса на помощи с хуманитарна цел, предоставени на общините от чужди държави, общини, юридически и физически лица и организации (обн., ДВ, бр. 29 от 1997 г.; изм., бр. 2 от 1998 г.). 21. Постановление № 153 на Министерския съвет от 1995 г. за освобождаване от мито, временна такса по вноса и такса за дейностите по митническото оформяне вноса на телевизионна техника за Българската национална телевизия (ДВ, бр. 69 от 1995 г.). 22. Постановление № 157 на Министерския съвет от 1997 г. за освобождаване от митни сборове вноса на стоки в изпълнение на Програмата за борба с гъботворката през 1997 - 1998 г. в горите и земеделието на Република България (ДВ, бр. 33 от 1997 г.). 23. Постановление № 158 на Министерския съвет от 1996 г. за освобождаване от митни сборове вноса и износа на носители на информация по линия на участието на Република България в международния обмен на издания (ДВ, бр. 59 от 1996 г.). 24. Постановление № 177 на Министерския съвет от 1995 г. за освобождаване от доплащане на митни сборове вноса на стоки от "Декотекс - Карпет" - ЕАД, Сливен (ДВ, бр. 87 от 1995 г.). 25. Постановление № 196 на Министерския съвет от 1994 г. за освобождаване от митни сборове вноса на рентгенов апарат за нуждите на Транспортната обединена болница - Пловдив (ДВ, бр. 78 от 1994 г.). 26. Постановление № 207 на Министерския съвет от 1997 г. за освобождаване от митни сборове целевия износ на хлебна пшеница и вноса на зърнокомбайни, придобити с приходите от износа (ДВ, бр. 39 от 1997 г.). 27. Постановление № 217 на Министерския съвет от 1994 г. за освобождаване от митни сборове вноса на безвъзмездно доставените в Република България стоки във връзка с изграждането на центрове за квалификация и повишаване на квалификацията в рамките на немско-българския проект за намаляване на емиграцията (ДВ, бр. 86 от 1994 г.). 28. Постановление № 228 на Министерския съвет от 1995 г. за освобождаване от митни сборове вноса на безвъзмездно предоставените от Федерална република Германия стоки за професионално-информационните центрове на Националната служба по заетостта при Министерството на труда и социалните грижи във Варна, Видин, Добрич и Пещера (ДВ, бр. 107 от 1995 г.). 29. Постановление № 251 на Министерския съвет от 1997 г. за освобождаване от митни сборове вноса на стоки по Споразумението между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие за дарение от Глобалния доверителен фонд за околната среда за изпълнение на Националната програма за ограничаване на употребата на озоноразрушаващи вещества (ДВ, бр. 46 от 1997 г.). 30. Постановление № 236 на Министерския съвет от 1997 г. за освобождаване от митни сборове вноса на стоките, доставени по програмата "Трансформ" (ДВ, бр. 42 от 1997 г.). 31. Постановление № 255 на Министерския съвет от 1997 г. за освобождаване от митни сборове вноса на стоки, доставени в изпълнение на Споразумението между правителството на Конфедерация Швейцария и правителството на Република България за оказване на финансова помощ (ДВ, бр. 47 от 1997 г.). 32. Постановление № 262 на Министерския съвет от 1995 г. за освобождаване вноса на оборудване, техника и материали по линия на българското участие в програмите на ЮНЕСКО от заплащане на мита (ДВ, бр. 4 от 1996 г.). 33. Постановление № 292 на Министерския съвет от 1996 г. за освобождаване от митни сборове вноса на безвъзмездно доставени стоки в рамките на Протокола за сътрудничество през 1996 г. между Федералното министерство на труда и социалния ред на Федерална република Германия и Министерството на труда и социалните грижи на Република България (обн., ДВ, бр. 107 от 1996 г.; изм., бр. 18 от 1997 г.). 34. Постановление № 293 на Министерския съвет от 1994 г. за освобождаване от митни сборове вноса на апаратура, инструменти, машини, материали и медикаменти, получавани като безвъзмездна помощ по линия на Програмата на японските доброволци за сътрудничество с чужбина (ДВ, бр. 103 от 1994 г.). 35. Постановление № 294 на Министерския съвет от 1997 г. за освобождаване от митни сборове на вноса на зърнокомбайни (ДВ, бр. 59 от 1997 г.). 36. Постановление № 311 на Министерския съвет от 1997 г. за освобождаване от митни сборове вноса на цифрова телефонна централа, безвъзмездно предоставена от правителството на Китайската народна република (ДВ, бр. 63 от 1997 г.). 37. Постановление № 387 на Министерския съвет от 1997 г. за освобождаване от митни сборове на стоки, предназначени за водоснабдяване, пречистване на води и топлофициране, доставени в изпълнение на Споразумението за заем между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие (Проект за преструктуриране и модернизация на "В и К" дружествата) и на Споразумението за изменение и допълнение на споразумението за заем (обн., ДВ, бр. 97 от 1997 г.; изм., бр. 4 от 2001 г.). 38. Постановление № 403 на Министерския съвет от 1997 г. за освобождаване от митни сборове вноса на 100 хил. т хлебна пшеница от Република Полша (ДВ, бр. 101 от 1997 г.). 39. Постановление № 432 на Министерския съвет от 1997 г. за освобождаване от митни сборове вноса на пшеница, брашно и фураж, осъществен от "Нефтохим" - ЕАД, през 1996 г. (ДВ, бр. 110 от 1997 г.). 40. Постановление № 477 на Министерския съвет от 1997 г. за освобождаване от митни сборове и пристанищни такси вноса на дареното от правителството на Република Корея оборудване за изграждане и функциониране на Социален център за инвалиди в София (ДВ, бр. 125 от 1997 г.). 41. Постановление № 481 на Министерския съвет от 1997 г. за освобождаване от митни сборове вноса на соев шрот, осъществяван по програмата Джи-Ес-Ем-102 ( ДВ, бр. 125 от 1997 г.). 42. Постановление № 4 на Министерския съвет от 1995 г. за уреждане на някои въпроси във връзка с провеждането на многонационалното военноморско учение "Кооператив партнър '95" (ДВ, бр. 79 от 1995 г.). 43. Постановление № 42 на Министерския съвет от 1994 г. за разрешаване на безмитен внос на движимо употребявано имущество, закупено от български предприятия в чужбина до 31 декември 1990 г. (ДВ, бр. 22 от 1994 г.). 44. Постановление № 126 на Министерския съвет от 1998 г. за уреждане на някои въпроси във връзка с провеждането на българо-американско хуманитарно военноинженерно учение "Крайъгълен камък '98" в духа на инициативата "Партньорство за мир" (ДВ, бр. 66 от 1998 г.). 45. Постановление № 148 на Министерския съвет от 1996 г. за уреждане на някои въпроси във връзка с провеждането на учението "Съвместна решимост '96" от програмата "Партньорство за мир" в района на гр. Белене (ДВ, бр. 57 от 1996 г.). 46. Постановление № 214 на Министерския съвет от 1995 г. за приемане на Наредба за начина и реда за въвеждане на бандероли за бутилираните вина и бутилираните спиртни напитки (ДВ, бр. 102 от 1995 г.).

Заключителни разпоредби § 2. Постановлението влиза в сила от 1 януари 2007 г.