Дв2006бр88по42

от Тефтера
Направо към: навигация, търсене

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 42 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 1 МАРТ 1994 Г. ЗА РАЗРЕШАВАНЕ НА БЕЗМИТЕН ВНОС НА ДВИЖИМО УПОТРЕБЯВАНО ИМУЩЕСТВО, ЗАКУПЕНО ОТ БЪЛГАРСКИ ПРЕДПРИЯТИЯ В ЧУЖБИНА ДО 31 ДЕКЕМВРИ 1990 Г.

Обн. ДВ. бр.22 от 15 Март 1994г., отм. ДВ. бр.88 от 31 Октмври 2006г.

Отменено с § 1, т. 43 на Постановление № 284 от 23 октомври 2006 г. за отменяне на нормативни актове на Министерския съвет - ДВ, бр. 88 от 31 октомври 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ ПОСТАНОВИ:

Чл. 1. Освобождава от митни сборове вноса на движимо употребявано имущество, принадлежащо на български предприятия, закупено в чужбина до 31 декември 1990 г. по реда на действащата в този период нормативна уредба.

Чл. 2. Освобождаването се извършва от митническите власти по списъци, заверени от ведомства, чиито ръководители упражняват правата на едноличния собственик на капитала в тези предприятия, при пристигане на съответните пратки движимо имущество в страната.

Заключителни разпоредби Параграф единствен. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".