Дв2006бр88по79

от Тефтера
Направо към: навигация, търсене

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 79 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 15 АПРИЛ 1994 Г. ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ МИТНИ СБОРОВЕ НА ИМУЩЕСТВАТА, ВНАСЯНИ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В РАМКИТЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНАТА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ЗА КУЛТУРАТА ОТ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА ЯПОНИЯ

Обн. ДВ. бр.35 от 26 Април 1994г., отм. ДВ. бр.88 от 31 Октмври 2006г.

Отменено с § 1, т. 3 на Постановление № 284 от 23 октомври 2006 г. за отменяне на нормативни актове на Министерския съвет - ДВ, бр. 88 от 31 октомври 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ ПОСТАНОВИ:

Чл. 1. (1) Внасяните в Република България имущества, закупени със средства от безвъзмездната финансова помощ за културата от правителството на Япония по одобрените от японската страна проекти, се освобождават от митни сборове. (2) Освобождаването от митни сборове се извършва за всяка конкретна пратка след представяне в митническите учреждения на писмо от Министерството на външните работи, удостоверяващо, че имуществото се внася в изпълнение на одобрен проект по безвъзмездната финансова помощ за културата от правителството на Япония.

Чл. 2. Безвъзмездно полученото имущество по чл. 1 не може да бъде продавано или преотстъпвано.