Дв2006бр88по881993

от Тефтера
Направо към: навигация, търсене

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 88 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 4 МАЙ 1993 Г. ЗА ЕДНОКРАТНО ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ МИТО ВНОСА НА МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА КОМИТЕТА ПО ЕНЕРГЕТИКА

Обн. ДВ. бр.40 от 11 Май 1993г., отм. ДВ. бр.88 от 31 Октмври 2006г.

Отменено с § 1, т. 15 на Постановление № 284 от 23 октомври 2006 г. за отменяне на нормативни актове на Министерския съвет - ДВ, бр. 88 от 31 октомври 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ ПОСТАНОВИ:

Чл. 1. Освобождава еднократно от мито вноса на следните машини и съоръжения:

1. специални помпи за топлофикационни централи, внос от Република Хърватско;

2. механизиран комплекс за добив на въглища за мини "Бобов дол" - АД, внос от Федерална република Германия;

3. лентова транспортна линия ГЛТ-2200 за рудник "Трояново-1"-ООД, внос от Република Чехия.

4. насипообразувател А2РсВ12500.135 за рудник "Трояново-север" - ООД, внос от Федерална република Германия.

Забележка. Освобождаването от мито на внасяните стоки по т. 1, 2, 3 и 4 се извършва на базата на писмено положително становище на Комитета по енергетика и на Министерството на финансите.