Дв2006бр88ук434

от Тефтера
Направо към: навигация, търсене

УКАЗ № 434

Обн. ДВ. бр.88 от 31 Октмври 2006г.

На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България

ПОСТАНОВЯВАМ:

Да се обнародва в "Държавен вестник" Законът за ратифициране на Многостранното споразумение между Европейската общност и нейните държави членки, Република Албания, Босна и Херцеговина, Република България, Република Хърватия, Бивша Югославска република Македония, Република Исландия, Република Черна гора, Кралство Норвегия, Румъния, Република Сърбия и Временната администрация на ООН в Косово за установяване на Общоевропейско авиационно пространство, приет от ХL Народно събрание на 18 октомври 2006 г.

Издаден в София на 25 октомври 2006 г.

Подпечатан с държавния печат.