Template

от Тефтера
Направо към: навигация, търсене

ТЪРГОВСКИ ЗАКОН

от 1999 г., от 2002 г.; доп., (Обн., ДВ, бр. 48 от 1991 г.; изм., бр. 25 от 1992 г.; изм. и доп., бр. 61 от 1993 г., бр. 103 от 1993 г., бр. 63 от 1994 г., бр. 63 от 1995 г., бр. 42 от 1996 г.; изм., бр. 59 от 1996 г.; изм. и доп., бр. 83 от 1996 г.; изм., бр. 86 от 1996 г., бр. 104 от 1996 г., бр. 58 от 1997 г., бр. 100 от 1997 г.; изм. и доп., бр. 124 от 1997 г.; доп., бр. 39 от 1998 г., бр. 52 от 1998 г.; изм. и доп., бр. 70 от 1998 г.; изм. с § 4 от Закона за деноминация на лева - бр. 20 от 05.03.1999 г.; изм., бр. 33 от 1999 г.; доп., бр. 42 от 1999 г.; изм., бр. 64 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 81 от 1999 г.; изм., бр. 90 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 103 от 1999 г., бр. 114бр. 84 от 2000 г.; изм., бр. 28 от 2002 г.; изм. и доп., бр. 61бр. 96 от 2002 г.; изм., бр. 19 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 31 от 2003 г., бр. 58 от 2003 г., бр. 31 от 2005 г. - в сила от 08.10.2005 г.; изм., бр. 39 от 2005 г., бр. 42 от 2005 г., бр. 43 от 2005 г. – в сила от 01.09.2005 г.; изм. и доп., бр. 66, бр. 103, бр. 105/2005 г., бр. 38, бр, 59/2006 г.)


ЧАСТ ПЪРВА.

ОБЩА ЧАСТ

Глава първа. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Глава втора. ТЪРГОВСКИ РЕГИСТЪР
Глава трета. ТЪРГОВСКА ФИРМА И СЕДАЛИЩЕ
Глава четвърта. ПРЕДПРИЯТИЯ И СДЕЛКИ С ТЯХ
Глава пета. КЛОНОВЕ
Глава шеста. ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Раздел I. ТЪРГОВСКИ ПЪЛНОМОЩНИЯ Раздел II. ТЪРГОВСКИ ПРЕДСТАВИТЕЛ Раздел III. ТЪРГОВСКИ ПОСРЕДНИК Раздел IV. ТЪРГОВСКА ТАЙНА (Ново загл. - ДВ, бр. 103 от 1993 г.)


Глава седма. ТЪРГОВСКИ КНИГИ

ЧАСТ ВТОРА. ВИДОВЕ ТЪРГОВЦИ

ДЯЛ ПЪРВИ. ЕДНОЛИЧЕН ТЪРГОВЕЦ
 Глава осма. ТЪРГОВЕЦ - ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

ДЯЛ ВТОРИ. ДЪРЖАВНИ И ОБЩИНСКИ ПРЕДПРИЯТИЯ

 Глава девета. ТЪРГОВЕЦ - ПУБЛИЧНО ПРЕДПРИЯТИЕ


ДЯЛ ТРЕТИ. ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА

 Глава десета. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
 Глава единадесета. СЪБИРАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО
 Раздел I. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
 Раздел II. ПРАВООТНОШЕНИЯ МЕЖДУ СЪДРУЖНИЦИТЕ
 Раздел III. ПРАВООТНОШЕНИЯ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ С ТРЕТИ ЛИЦА
 Раздел IV. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО И ЧЛЕНСТВОТО
 Глава дванадесета. КОМАНДИТНО ДРУЖЕСТВО
 Раздел I. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
 Раздел II. ПРАВООТНОШЕНИЯ МЕЖДУ СЪДРУЖНИЦИТЕ
 Раздел III. ПРАВООТНОШЕНИЯ С ТРЕТИ ЛИЦА
 Глава тринадесета. ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ
 Раздел I. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
 Раздел II. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ
 Раздел III. УПРАВЛЕНИЕ
 Раздел IV. ИЗМЕНЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВЕНИЯ ДОГОВОР
 Раздел V. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО
 Глава четиринадесета. АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО
 Раздел I. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
 Раздел II. УЧРЕДЯВАНЕ ЧРЕЗ ПОДПИСКА
 Раздел III. АКЦИИ
 Раздел IV. ВНОСКИ
 Раздел V. УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА
 Раздел VI. НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА
 Раздел VII. ОБЛИГАЦИИ
 Раздел VIII. ПРЕВРЪЩАНЕ НА ОБЛИГАЦИИ В АКЦИИЛ
 Раздел IX. ОРГАНИ НА АКЦИОНЕРНОТО ДРУЖЕСТВО
 Подраздел I. ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
 Подраздел II. ОБЩИ ПРАВИЛА ЗА ДВЕТЕ СИСТЕМИ НА УПРАВЛЕНИЕ
 Подраздел III. ДВУСТЕПЕННА СИСТЕМА
 Подраздел IV. ЕДНОСТЕПЕННА СИСТЕМА
 Раздел X. ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА
 Раздел XI. ПРОВЕРКА НА ГОДИШНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ
 Раздел XII. ПРЕКРАТЯВАНЕ
 Глава петнадесета. КОМАНДИТНО ДРУЖЕСТВО С АКЦИИ
 Глава шестнадесета. ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА
 Раздел I.  ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
 Раздел II.ПРЕОБРАЗУВАНЕ ЧРЕЗ ВЛИВАНЕ, СЛИВАНЕ, РАЗДЕЛЯНЕИ ОТДЕЛЯНЕ
 Раздел III.ПРЕОБРАЗУВАНЕ ЧРЕЗ ПРОМЯНА НА ПРАВНАТА ФОРМА
 Раздел IV.ПРЕОБРАЗУВАНЕ ЧРЕЗ ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ИМУЩЕСТВОВЪРХУ ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК
 Глава седемнадесета.ЛИКВИДАЦИЯ
 Глава осемнадесета.ОБЕДИНЕНИЯ НА ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА
 Раздел I. КОНСОРЦИУМ
 Раздел II. ХОЛДИНГ
 Глава деветнадесета. ПРИЛОЖИМ ЗАКОН
 Глава двадесета. АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

ЧАСТ ТРЕТА. ТЪРГОВСКИ СДЕЛКИ (НОВА - ДВ, бр. 83 от 1996 г.)

Глава двадесет и първа. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
 Раздел I.  ОСНОВНИ РАЗПОРЕДБИ
 Раздел II. СКЛЮЧВАНЕ НА ТЪРГОВСКА СДЕЛКА
 Раздел III. ИЗПЪЛНЕНИЕ
 Раздел IV. НЕИЗПЪЛНЕНИЕ
 Раздел V. ТЪРГОВСКИ ОБЕЗПЕЧЕНИЯ
 Раздел VI. ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ПРАВА
Глава двадесет и втора. ТЪРГОВСКА ПРОДАЖБА
 Раздел I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
 Раздел II. ОСОБЕНИ ПРАВИЛА ЗА НЯКОИ ПРОДАЖБИ
 Раздел III. ПРОДАЖНБА НА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ
Глава двадесет и трета. ДОГОВОР ЗА ЛИЗИНГ
Глава двадесет и четвърта. КОМИСИОНЕН ДОГОВОР
Глава двадесет и пета. СПЕДИЦИОНЕН ДОГОВОР
Глава двадесет и шеста. ДОГОВОР ЗА ПРЕВОЗ
Глава двадесет и седма. ДОГОВОР ЗА ЗАСТРАХОВКА (отм. ДВ бр. 103/2005 г.)
Глава двадесет и осма. ДОГОВОР ЗА ТЕКУЩА СМЕТКА
Глава двадесет и девета. БАНКОВИ СДЕЛКИ
 Раздел I. ДОГОВОР ЗА БАНКОВ ВЛОГ
 Раздел II. ДОГОВОР ЗА РАЗПЛАЩАТЕЛНА СМЕТКА
 Раздел III. ДОГОВОР ЗА БАНКОВ КРЕДИТ
 Раздел V. АКРЕДИТИВ
 Раздел VI. БАНКОВА ГАРАНЦИЯ
 Раздел VII. БАНКОВО ИНКАСО. БАНКОВО ДОКУМЕНТАРНО ИНКАСО
 Раздел VIII. БАНКОВ ПРЕВОД
 Раздел IX. ДОГОВОР ЗА БАНКОВА КАСЕТКА
Глава тридесета. МЕНИТЕЛНИЦА
 Раздел I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
 Раздел II. ДЖИРО
 Раздел IV. МЕНИТЕЛНИЧНО ПОРЪЧИТЕЛСТВО
 Раздел V. ПАДЕЖ
 Раздел VI. ПЛАЩАНЕ
 Раздел VII. ПРОТЕСТ
 Раздел VIII. ОБРАТНИ ИСКОВЕ
 Раздел IX. ПОСРЕДНИЧЕСТВО
 Раздел X. МНОЖЕСТВО ЕКЗЕМПЛЯРИ И ПРЕПИСИ
 Раздел XI. ИЗМЕНЕНИЯ
 Раздел XIII. НЕОСНОВАТЕЛНО ОБОГАТЯВАНЕ
Глава тридесет и първа. ЗАПИС НА ЗАПОВЕД
Глава тридесет и втора. ЧЕК
 Раздел I. ИЗДАВАНЕ И ФОРМА
 Раздел II. ДЖИРО
 Раздел III. ПЛАЩАНЕ
 Раздел IV. ПРЕСЕЧЕН ЧЕК И ЧЕК ЗА МИНАВАНЕ ПО СМЕТКА
 Раздел V. ОБРАТЕН ИСК ПОРАДИ НЕПЛАЩАНЕ
 Раздел VI. МНОЖЕСТВО ЕКЗЕМПЛЯРИ
 Раздел VII. ДАВНОСТ
 Раздел VIII. ОСОБЕНА РАЗПОРЕДБА
Глава тридесет и трета. ПРИЛОЖИМ ЗАКОН ЗА МЕНИТЕЛНИЦАТА, ЗАПИСА НА ЗАПОВЕД И ЧЕКА
Глава тридесет и четвърта. ВЛОГ В ПУБЛИЧЕН СКЛАД
Глава тридесет и пета. ЛИЦЕНЗИОНЕН ДОГОВОР
Глава тридесет и шеста. ДОГОВОР ЗА СТОКОВ КОНТРОЛ
Глава тридесет и седма. ПРИЛОЖИМО ПРАВО

ЧАСТ ЧЕТВЪРТА. НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ

Глава тридесет и осма. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
 Раздел I. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
 Раздел II. ВПИСВАНЕ И ОБНАРОДВАНЕ
Глава тридесет и девета. ОТКРИВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВО ПО НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ
Раздел I. НАЧАЛО НА ПРОИЗВОДСТВОТО
Раздел II. ПОСТАНОВЯВАНЕ НА РЕШЕНИЕ

Глава четиридесета. ДЕЙСТВИЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВО ПО НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ

Глава четиридесет и първа.  ПОПЪЛВАНЕ МАСАТА НА НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТТА. ОХРАНИТЕЛНИ МЕРКИ
 Раздел I. ПОПЪЛВАНЕ МАСАТА НА НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТТА
Раздел II. ЗАПЕЧАТВАНЕ
Раздел III. ОПИС НА ИМУЩЕСТВО
Глава четиридесет и втора.  ОРГАНИ И УПРАВЛЕНИЕ НА МАСАТА НА НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТТА
 Раздел I. СИНДИК
 Раздел II. ВРЕМЕНЕН СИНДИК
 Раздел III. ПЪРВО СЪБРАНИЕ НА КРЕДИТОРИТЕ
 Раздел IV.  СЪБРАНИЕ НА КРЕДИТОРИТЕ
 Раздел V. КОМИТЕТ НА КРЕДИТОРИТЕ
Глава четиридесет и трета. ПРЕДЯВЯВАНЕ НА ВЗЕМАНИЯТА
Глава четиридесет и четвърта. ОЗДРАВЯВАНЕ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО
Глава четиридесет и пета. ОБЯВЯВАНЕ В НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ
Глава четиридесет и шеста. ОСРЕБРЯВАНЕ НА ИМУЩЕСТВОТО
Глава четиридесет и седма.  РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ОСРЕБРЕНОТО ИМУЩЕСТВО И ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВОТО ПО НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ
 Раздел I. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ОСРЕБРЕНОТО ИМУЩЕСТВО
 Раздел II. ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВОТО ПО НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ
Глава четиридесет и осма. ИЗВЪНСЪДЕБНО СПОРАЗУМЕНИЕ
Глава четиридесет и девета. ОСОБЕНИ ПРАВИЛА ЗА ТЪРГОВСКИТЕ ДРУЖЕСТВА
Глава петдесета. ВЪЗОБНОВЯВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВОТО ПО НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ
Глава петдесет и първа. ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ ПРАВАТА НА ДЛЪЖНИКА


Глава петдесет и втора. ПРИЛОЖИМ ЗАКОН


ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ.