Закони

от Тефтера
Направо към: навигация, търсене

А

Закон за амнистия от 1947 г.

Закон за амнистия от 1950 г.

Закон за амнистия от 1964 г.

Закон за амнистия от 1974 г.

Закон за амнистия от 1981 г.

Закон за амнистия от 1984 г.

Закон за амнистия от 1989 г.

Закон за амнистия от 1990 г.

Закон за амнистия от 2002 г.

Закон за арендата в земеделието

Закон за акцизите и данъчните складове

ЗАКОН за автомобилните превози

Закон за амнистия и връщане на отнети имущества

Закон за амнистия и за освобождаване от изтърпяване на наложени наказания

ЗАКОН за авторското право и сродните му права

ЗАКОН за административното обслужване на физическите и юридическите лица

ЗАКОН за административно-териториалното устройство на Република България

ЗАКОН за арендата в земеделието,

ЗАКОН за администрацията

ЗАКОН ЗА АДВОКАТУРАТА

ЗАКОН за административните нарушения и наказания

Закон за акредитацията, извършвана от българската служба за акредитация

Закон за агенция за чуждестранна помощ

Б

Закон за банковата несъстоятелност

Закон за безопасно използване на ядрената енергия

ЗАКОН за бежанците

Закон за борба с трафика на хора

Закон за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (загл. изм. - изв., бр. 11 от 1961 г.)

Закон за българите, живеещи извън република България

Закон за българската академия на науките

Закон за българската народна банка

Закон за българските документи за самоличност

ЗАКОН за Българския Червен кръст

ЗАКОН за банковата несъстоятелност

ЗАКОН за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2000 г.

Закон за българското гражданство

В

Валутен закон

ЗАКОН за ветераните от войната

Закон за ветераните от войните

Закон за вероизповеданията

Закон за висшето образование

Закон за влизането, пребиваването и напускането на република България на гражданите на европейския съюз и членовете на техните семейства

Закон за водите

Закон за военноинвалидите и военнопострадалите

Закон за възобновяемите и алтернативните енергийни източници и биогоривата

ЗАКОН за възстановяване собствеността върху недвижими имоти на български граждани от турски произход, направили постъпки за заминаване в Република Турция и други страни през периода май - септември 1989 г.

Закон за възстановяване собствеността върху някои отчуждени имоти по закона за териториално и селищно устройство, закона за плановото изграждане на населените места, закона за благоустройство на населените места, закона за държавните имоти и закона за ...

Закон за възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд

Закон за възстановяване собствеността върху някои магазини, работилници, складове и ателиета

Закон за възстановяване собствеността върху одържавени недвижими имоти

Закон за външната търговия

ЗАКОН ЗА ВЪРХОВНИЯ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД

Г

ЗАКОН за гражданската регистрация

ЗАКОН за горите

Закон за гарантиране на влоговете в банките

Закон за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя

Закон за геодезията и картографията

ЗАКОН ЗА ГРАЖДАНСКОТО ВЪЗДУХОПЛАВАНЕ

Д

Закон за деноминация на лева

Закон за данъците върху доходите на физическите лица

ЗАКОН за допитване до народа

ЗАКОН за достъп до обществена информация

Закон за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към държавна сигурност и разузнавателните служби на българската народна армия

ЗАКОН за достъп до документите на бившата Държавна сигурност

ЗАКОН за достъп до документите на бившата Държавна сигурност и бившето Разузнавателно управление на Генералния щаб

Закон за договорите за финансово обезпечение

Закон за допълнителния надзор върху финансовите конгломерати

ЗАКОН за държавните резерви и военновременните запаси

Закон за дружествата със специална инвестиционна цел

ЗАКОН ЗА "ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК"

Закон за държавните помощи

ЗАКОН ЗА ДЪРЖАВНИТЕ ТАКСИ

ЗАКОН за държавния дълг

ЗАКОН за държавния протокол

ЗАКОН за държавния служител

ЗАКОН ЗА ДЪРЖАВНАТА СОБСТВЕНОСТ

Закон за държавната финансова инспекция

ЗАКОН ЗА ДЪРЖАВНА ЗАЩИТА НА ВЛОГОВЕ И СМЕТКИ В ТЪРГОВСКИ БАНКИ

Е

Закон за експортния контрол на оръжия и изделия и технологии с двойна употреба

ЗАКОН ЗА ЕКСПОРТНОТО ЗАСТРАХОВАНЕ

ЗАКОН ЗА ЕЛЕКТРОСТОПАНСТВОТО

Закон за електронната търговия

Закон за електронните съобщения

ЗАКОН за електронния документ и електронния подпис

Закон за електронното управление

Закон за енергетиката

Закон за енергийната ефективност

Ж

Закон за железопътния транспорт

ЗАКОН за животновъдството

ЗАКОН за жилищностроителните кооперации

З

3AKOH за забрана на химическото оръжие и за контрол. на токсичните химически вещества и техните прекурсори

ЗАКОН ЗА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ДОГОВОРИТЕ

Закон за задълженията към международния фонд за обезщетение при щети, причинени от замърсяване с нефт

ЗАКОН за задължителните запаси от нефт и нефтопродукти

Закон за задължителното депозиране на екземпляри от печатни и други произведения

ЗАКОН ЗА ЗАДГРАНИЧНИТЕ ПАСПОРТИ

Закон за закриване на агенцията за чуждестранна помощ

Закон за закриване на медицинската академия

ЗАКОН за закрила и развитие на културата

ЗАКОН за закрила на детето

Закон за закрила на новите сортове растения и породи животни

Закон за замяна на воинските задължения с алтернативна служба

Закон за защита на конкуренцията

Закон за защита на лица, застрашени във връзка с наказателно производство

ЗАКОН за защита на личните данни

Закон за защита на потребителите

ЗАКОН за защита на потребителите и за правилата за търговия

ЗАКОН за защита на растенията

Закон за защита от вредното въздействие на химичните вещества и препарати (загл. изм. - дв, бр. 114 от 2003 г., в сила от 31.01.2004 г.)

Закон за защита от дискриминация (загл. изм. - дв, бр. 68 от 2006 г.)

Закон за защита от шума в околната среда

Закон за защита при бедствия

ЗАКОН за защита срещу домашното насилие

ЗАКОН за здравето

ЗАКОН за здравословни и безопасни условия на труд

Закон за здравното осигуряване

ЗАКОН ЗА ЗАСТРАХОВАНЕТО

И

Закон за избиране на велико народно събрание

ЗАКОН за избиране на народни представители

Закон за избиране на президент и вицепрезидент на републиката

Закон за избиране на членове на европейския парламент от република България

ЗАКОН за измерванията

ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за виното и спиртните напитки

Закон за изменение и допълнение на закона за уреждане на колективните трудови спорове

Закон за изпращане и използване на български въоръжени сили извън територията на република България

Закон за изпълнение на наказанията

Закон за икономически и социален съвет

Закон за имуществото на българската комунистическа партия, българския земеделски народен съюз, отечествения фронт, димитровския комунистически младежки съюз, съюза на активните борци против фашизма и капитализма и българските професионални съюзи

ЗАКОН за интеграция на хората с увреждания

Закон за информация относно необслужвани кредити

Закон за информиране и консултиране с работниците и служителите в многонационални предприятия, групи предприятия и европейски дружества

ЗАКОН за ипотечните облигации

К

Закон за кадастъра и имотния регистър

Закон за камарата на строителите

ЗАКОН за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране

ЗАКОН за Комисията за финансов надзор

ЗАКОН за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите

Закон за конституционен съд

Закон за консултативен съвет за национална сигурност

Закон за контрол над взривните вещества, огнестрелните оръжия и боеприпасите

Закон за концесиите

ЗАКОН за кооперациите

Закон за кредитните институции

Закон за кръвта, кръводаряването и кръвопреливането

Л

Закон за лекарствените продукти в хуманната медицина

Закон за лечебните заведения

ЗАКОН за лечебните растения

Закон за лихвите върху данъци, такси и други подобни държавни вземания

Закон за лицата и семейството

ЗАКОН ЗА ЛОВА И ОПАЗВАНЕ НА ДИВЕЧА

М

Закон за малките и средните предприятия

Закон за марките и географските означения

Закон за медиацията

ЗАКОН за международните договори на Република България

Закон за международния търговски арбитраж

Закон за мерките срещу изпирането на пари

ЗАКОН за мерките срещу финансирането на тероризма

Закон за местните избори

ЗАКОН ЗА МЕСТНОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

Закон за министерството на вътрешните работи

ЗАКОН ЗА МИТНИЦИТЕ

Закон за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на република България

ЗАКОН ЗА МОРЯШКИТЕ ПАСПОРТИ

Н

ЗАКОН ЗА НАРОДНАТА ПРОСВЕТА

ЗАКОН ЗА НАРОДНИТЕ ЧИТАЛИЩА

ЗАКОН ЗА НАСЛЕДСТВОТО

ЗАКОН за насърчаване на инвестициите

Закон за насърчаване на заетостта

Закон за насърчаване на научните изследвания

Закон за научните степени и научните звания

ЗАКОН за Националната агенция за приходите

Закон за националната стандартизация

Закон за националния архивен фонд

ЗАКОН за Националния дарителски фонд “13 века България

ЗАКОН за Националния център за аграрни науки

ЗАКОН за независимия финансов одит

ЗАКОН ЗА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ

ЗАКОН за нотариусите и нотариалната дейност

Закон за някои права на лицата, които са били президенти на република България

О

ЗАКОН за обезщетяване на собственици на одържавени имоти

ЗАКОН за образуване на еднолични търговски дружества с държавно имущество

Закон за обществените поръчки

ЗАКОН за общинските бюджети

ЗАКОН за общинската собственост

Закон за общинския дълг

Закон за обявяване на комунистическия режим в България за престъпен

Закон за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност

Закон за омбудсмана

ЗАКОН за опазване на земеделските земи

ЗАКОН за опазване на водите и почвата от замърсяване

Закон за опазване на обществения ред при провеждането на спортни мероприятия

ЗАКОН за опазване на селскостопанското имущество

ЗАКОН ЗА ОПРОЩАВАНЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ДЪРЖАВАТА

Закон за ордените и медалите на република България

Закона за особените залози

ЗАКОН за отбраната и въоръжените сили на Република България

Закон за отговорността на държавата и общините за вреди

Закон за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност

Закон за оттегляне на декларации по международната конвенция относно намесата в открито море в случаи на бедствия, водещи до замърсяване на морето с нефт, от 1969 г. и за ратифициране на протокола относно намесата в открито море в случаи на замърсяване...

Закон за оттегляне на резервата, направена от република България в съответствие с чл. 13, ал. 1 от европейската конвенция за борба с тероризма

Закон за оттегляне на резервата, направена от република България по чл. 12 от европейската конвенция за екстрадиция

Закон за оттегляне на резерви и декларации по международни конвенции относно задължителната юрисдикция на международния съд и на международния арбитраж

Закон за оттегляне на резервите, направени от република България в съответствие с чл. 37, ал. 1 от наказателната конвенция относно корупцията

П

Закон за пазарите на финансови инструменти

Закон за паричните преводи, електронните платежни инструменти и платежните системи

Закон за патентите и регистрацията на полезните модели (загл. изм. - дв, бр. 64 от 2006 г., в сила от 09.11.2006 г.)

Закон за подземните богатства

Закон за подпомагане и финансова компенсация на пострадали от престъпления

ЗАКОН за подпомагане на земеделските производители

Закон за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица

Закон за политическите партии

Закон за посевния и посадъчния материал

Закон за потребителския кредит

Закон за почвите

ЗАКОН за пощенските услуги

Закон за правната помощ

ЗАКОН за преброяване на земеделските стопанства в Република България през 2003 г.

ЗАКОН за преброяване на населението, жилищния фонд и земеделските стопанства в Република България през 2001 г.

Закон за предоставяне на финансови услуги от разстояние

Закон за преминаването през и пребиваването на територията на република България на съюзнически и на чужди въоръжени сили

ЗАКОН за преобразуване на Държавната спестовна каса

Закон за преобразуване на строителните войски, войските на министерството на транспорта и войските на комитета по пощи и далекосъобщения в държавни предприятия

Закон за приватизационните фондове

ЗАКОН за приватизация и следприватизационен контрол

Закон за приемане на декларация за признаване задължителната юрисдикция на международния съд и за оттегляне на резервите по разпоредбите на някои международни конвенции, предвиждащи такава юрисдикция

Закон за приемане на декларация по смисъла на чл. 42, § 1 от конвенцията за международни железопътни превози (COTIF), подписана на 9 май 1980 г. в берн

Закон за приемане на декларация по смисъла на член хI, раздел 43 от конвенцията на оон за привилегиите и имунитетите на специализираните организации за разширяване прилагането на конвенцията по отношение на някои специализирани организации

ЗАКОН за промишления дизайн

Закон за професионалното образование и обучение

ЗАКОН за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности

ЗАКОН ЗА ПЧЕЛАРСТВОТО

ЗАКОН ЗА ПЪТИЩАТА

P

Закон за радиото и телевизията

Закон за регионалното развитие

Закон за регистрация и контрол на земеделската и горската техника

Закон за регистър булстат

Закон за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги

ЗАКОН ЗА РИБНОТО СТОПАНСТВО

C

ЗАКОН за сделките с компенсаторни инструменти

ЗАКОН за сдружения за напояване

Закон за семейни помощи за деца

ЗАКОН за Сметната палата

ЗАКОН ЗА СОБСТВЕНОСТТА

ЗАКОН за собствеността и ползването на земеделските земи

ЗАКОН ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ

ЗАКОН за Социалноинвестиционен фонд

ЗАКОН ЗА СПЕЦИАЛНИТЕ РАЗУЗНАВАТЕЛНИ СРЕДСТВА

Закон за статистика на вътрешнообщностната търговия със стоки

ЗАКОН за статистиката

ЗАКОН за степента на образование, общообразователния минимум и учебния план

ЗАКОН за стоковите борси и тържищата

ЗАКОН ЗА СЧЕТОВОДСТВОТО

ЗАКОН за събиране на държавните вземания

ЗАКОН ЗА СЪБРАНИЯТА, МИТИНГИТЕ И МАНИФЕСТАЦИИТЕ

Закон за съдебната власт

Закон за съсловната организация на ветеринарните лекари в България

Закон за съсловната организация на магистър-фармацевтите

Закон за съсловната организация на медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти

Закон за съсловните организации на лекарите и на лекарите по дентална медицина (загл. изм. - дв, бр. 76 от 2005 г., в сила от 01.01.2007 г.)

Закон за съхранение и търговия със зърно

Закон срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти

T

Закон за творческите фондове

Закон за териториалното деление на столичната община и големите градове

Закон за техническите изисквания към продуктите

Закон за топологията на интегралните схеми

Закон за трансплантация на органи, тъкани и клетки

ЗАКОН за туризма

Закон за тълкуване на чл. 47 от закона за чужденците в република България (обн., дв, бр. 153 от 1998 г.; изм., бр. 70 от 1999 г.)

Закон за търговския регистър

ТЪРГОВСКИ ЗАКОН

У

Закон за убежището и бежанците

Закон за управление при кризи

Закон за уреждане на жилищните въпроси на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове

Закон за уреждане на задължения на "булгаргаз" - еад, към държавата

Закон за уреждане на колективните трудови спорове

Закон за уреждане на необслужваните кредити, договорени до 31 декември 1990 г.

Закон за уреждане на стари задължения по банкови кредити

Закон за уреждане правата на купувачи на недвижими имоти с частни договори

Закон за уреждане правата на лицата, които са заели или получили държавни дворни места

Закон за уреждане правните последици на бракове, сключени в нарушение на чл. 7 от семейния кодекс

Закон за устройство на територията

ЗАКОН за устройството на Държавния бюджет

Закон за устройството на черноморското крайбрежие

Ф

Закон за физическото възпитание и спорта

Закон за финансовото управление и контрол в публичния сектор

Закон за фуражите

Х

ЗАКОН за хазарта

ЗАКОН за храните

Ц

ЗАКОН за цените

Ч

Закон за частната охранителна дейност

Закон за частните съдебни изпълнители

Закон за чистотата на атмосферния въздух

Закон за чужденците в република България

Ю

Закон за юридическите лица с нестопанска цел