Дв2006бр88

от Тефтера
Направо към: навигация, търсене

Народно събрание

Закон за свръхзапасите от земеделски и захарни продукти

Закон за ратифициране на Многостранното споразумение между Европейската общност и нейните държави членки, Република Албания, Босна и Херцеговина, Република България, Република Хърватия, Бивша Югославска република Македония, Република Исландия, Република Черна гора, Кралство Норвегия, Румъния, Република Сърбия и Временната администрация на ООН в Косово за установяване на Общоевропейско авиационно пространство

Решение за приемане на Правила за процедурата относно законопроектите за изменение и допълнение на Конституцията на Република България

Решение за избиране на съдия в Конституционния съд на Република България

Министерски съвет

Постановление № 280 от 20 октомври 2006 г. за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Държавната агенция за младежта и спорта, приет с Постановление № 233 на Министерския съвет от 2005 г.

Постановление № 281 от 20 октомври 2006 г. за отменяне на нормативни актове на Министерския съвет

Постановление № 282 от 23 октомври 2006 г. за одобряване на допълнителни бюджетни кредити по централния бюджет за предоставяне на целеви трансфер по бюджета на община Карлово за 2006 г. за финансиране на инфраструктурни обекти

Постановление № 283 от 23 октомври 2006 г. за изменение на Постановление № 289 на Министерския съвет от 1997 г. за определяне на първостепенния и второстепенните разпоредители с бюджетни кредити в Министерството на вътрешните работи

Постановление № 284 от 23 октомври 2006 г. за отменяне на нормативни актове на Министерския съвет

Постановление № 285 от 23 октомври 2006 г. за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Агенцията за социално подпомагане, приет с Постановление № 25 на Министерския съвет от 2003 г.

Споразумение за премахване на визите на гражданите на Република България и Мексиканските съединени щати, притежаващи дипломатически и официални мексикански паспорти и дипломатически и служебни български паспорти, сключено чрез размяна на ноти на 21 април 2006 г.

Работна програма 2006 - 2008 г. в изпълнение на Спогодбата за сътрудничество между правителството на Република България, от една страна, и правителството на Валония и правителството на Френската общност на Белгия, от друга, както и на Спогодбата за сътрудничество между Република България и Комисията на Френската общност на регион Брюксел-столица

Министерство на здравеопазването

Наредба за изменение на Наредба № 40 от 2004 г. за определяне на основния пакет от здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК

Министерство на земеделието и горите

Наредба № 113 от 17 октомври 2006 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за развитие на селскостопански дейности, целящи опазването на околната среда по Специалната предприсъединителна програма на Европейския съюз за развитие на земеделието и селските райони в Република България (САПАРД)

Министерство на културата

Наредба за изменение на Наредба № 4 от 2002 г. за приемане на ученици в Националната гимназия за древни езици и култури “Константин-Кирил Философ”

Централна избирателна комисия за избиране на президент и вицепрезидент на Републиката

Решение № 232 от 31 октомври 2006 г. за обявяване на окончателните резултати от произведените на 22 октомври 2006 г. и на 29 октомври 2006 г. избори за президент и вицепрезидент на Републиката


УКАЗ № 433

УКАЗ № 434

Правила за процедурата относно законопроектите за изменение и допълнение на конституцията на република България


Променени актове

Постановление № 2 на министерския съвет от 8 януари 1993 г. за облагане вноса на автомобили

Постановление № 88 на министерския съвет от 4 май 1993 г. за еднократно освобождаване от мито вноса на машини и съоръжения, предназначени за комитета по енергетика

Постановление № 42 на министерския съвет от 1 март 1994 г. за разрешаване на безмитен внос на движимо употребявано имущество, закупено от български предприятия в чужбина до 31 декември 1990 г.

Постановление № 79 на министерския съвет от 15 април 1994 г. за освобождаване от митни сборове на имуществата, внасяни в република България в рамките на безвъзмездната финансова помощ за културата от правителството на япония

Постановление № 88 на министерския съвет от 27 април 1994 г. за освобождаване от митни сборове на имуществата, внасяни в република България в рамките на безвъзмездната помощ от правителството на република корея по линия на корейската агенция за междуна...

Правила за процедурата относно законопроектите за изменение и допълнение на конституцията на република България