Правилници

от Тефтера
Направо към: навигация, търсене

А

ПРАВИЛНИК ЗА АРБИТРАЖ "АД ХОК", ПОДПОМАГАН ОТ АРБИТРАЖНИЯ СЪД ПРИ БЪЛГАРСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА

ПРАВИЛНИК НА АРБИТРАЖНИЯ СЪД ПРИ БЪЛГАРСКАТА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА

Б

БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА В ЕЛЕКТРИЧЕСКИ УРЕДБИ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ И ТОПЛОФИКАЦИОННИ ЦЕНТРАЛИ И ПО ЕЛЕКТРИЧЕСКИ МРЕЖИ

ПРАВИЛНИК ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА ПО ЕЛЕКТРООБЗАВЕЖДАНЕТО С НАПРЕЖЕНИЕ ДО 1000 V

ПРАВИЛНИК ЗА БЕЗОПАСНОСТ ПРИ РАБОТА В НЕЕЛЕКТРИЧЕСКИ УРЕДБИ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ И ТОПЛОФИКАЦИОННИ ЦЕНТРАЛИ И ПО ТОПЛОПРЕНОСНИ МРЕЖИ И ХИДРОТЕХНИЧЕСКИ СЪОРЪЖЕНИЯ

В

ВЪНШНИ МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ВОДОСНАБДЯВАНЕ, КАНАЛИЗАЦИЯ И ТОПЛОСНАБДЯВАНЕ. ПРАВИЛНИК ЗА ИЗВЪРШВАНЕ И ПРИЕМАНЕ

ПРАВИЛНИК ЗА ВОДНОСПАСИТЕЛНАТА ДЕЙНОСТ И ОБЕЗОПАСЯВАНЕТО НА ВОДНИТЕ ПЛОЩИ

ПРАВИЛНИК ЗА ВПИСВАНИЯТА

ПРАВИЛНИК ЗА ВЪТРЕШНИЯ РЕД В ТУРИСТИЧЕСКИТЕ И АЛПИЙСКИТЕ ХИЖИ, ЗАСЛОНИ, СПАЛНИ И ДОМОВЕ

Д

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕТСКИТЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИ СТАИ

Е

ЕЛЕКТРИФИКАЦИЯ НА ЖЕЛЕЗОПЪТНИ ЛИНИИ

З

ПРАВИЛНИК № 18 ЗА ЗАДАЧИТЕ, ОРГАНИЗАЦИЯТА И ВЪТРЕШНИЯ РЕД В СТОЛОВЕТЕ И БЮФЕТИТЕ ПРИ УЧИЛИЩАТА

И

ПРАВИЛА ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА КОЛИЧЕСТВОТО ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ

ПРАВИЛНИК ЗА ИЗДАВАНЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ДОКУМЕНТИ ЗА САМОЛИЧНОСТ

ПРАВИЛНИК ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ, АКТУАЛИЗИРАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА НАЦИОНАЛНАТА НОМЕНКЛАТУРА НА ТОВАРИТЕ В ТРАНСПОРТА

ПРАВИЛНИК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ПРИЕМАНЕ - РАЗДЕЛ ПЪТИЩА И УЛИЦИ

ПРАВИЛНИК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ПРИЕМАНЕ МОНТАЖНИТЕ РАБОТИ НА ТЕХНОЛОГИЧНИ МАШИНИ, СЪОРЪЖЕНИЯ И ТРЪБОПРОВОДИ

ПРАВИЛНИК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КОНВЕНЦИЯТА ЗА ЗАЩИТА НА КУЛТУРНИТЕ ЦЕННОСТИ В СЛУЧАЙ НА ВЪОРЪЖЕН КОНФЛИКТ

К

ПРАВИЛНИК ЗА КАДРОВА ВОЕННА СЛУЖБА

ПРАВИЛНИК ЗА КАТЕГОРИЗИРАНЕ И ПРЕКАТЕГОРИЗИРАНЕ НА РЪКОВОДИТЕЛИТЕ НА ХУДОЖЕСТВЕНАТА САМОДЕЙНОСТ

Л

ПРАВИЛНИК ЗА ЛЕГАЛИЗАЦИИТЕ, ЗАВЕРКИТЕ И ПРЕВОДИТЕ НА ДОКУМЕНТИ И ДРУГИ КНИЖА

М

ПРАВИЛНИК ЗА МИТНИШКИЯ НАДЗОР ПО РЕКА ДУНАВ

Н

ПРАВИЛНИК ЗА НАБИРАНЕ, РАЗХОДВАНЕ, ОТЧИТАНЕ И КОНТРОЛ НА СРЕДСТВАТА ПО ФОНД "РАЗВИТИЕ НА НАЦИОНАЛНАТА СИСТЕМА ЗА ОБСЛУЖВАНЕ НА ВЪЗДУШНОТО ДВИЖЕНИЕ"

О

ОХЛАДИТЕЛНИ КУЛИ, КОМИНИ, СИЛОЗИ И БУНКЕРИ

ПРАВИЛНИК ЗА ОПАЗВАНЕ НА ГОРИТЕ В НАРОДНА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ПРАВИЛНИК ЗА ОСИГУРЯВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ОТБРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА И БЪЛГАРСКАТА АРМИЯ

П

ПРАВИЛА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОСТЪП ДО ГАЗОПРЕНОСНАТА И/ИЛИ ГАЗОРАЗПРЕДЕЛИТЕЛНИТЕ МРЕЖИ

ПРАВИЛА ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПЕЩОСТРОИТЕЛНИ РАБОТИ ЗА ТОПЛОТЕХНИЧЕСКИ СЪОРЪЖЕНИЯ

ПРАВИЛА ЗА ПРИЕМАНЕ НА ХИДРОМЕЛИОРАТИВНИ СИСТЕМИ И СЪОРЪЖЕНИЯ

ПРАВИЛНИК № 033 ЗА ПРОЕКТИРАНЕ И УСТРОЙСТВО НА МЕДИЦИНСКИ РЕНТГЕНОВИ КАБИНЕТИ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА МЕДИЦИНСКИ РЕНТГЕНОВИ УРЕДБИ С МАКСИМАЛНО ВЪРХОВО НАПРЕЖЕНИЕ ДО 300 KV

ПРАВИЛНИК ЗА ПЛАНИРАНЕ НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА

ПРАВИЛНИК ЗА ПОДГОТОВКА НА ИЗПЪЛНИТЕЛСКИ, КОНТРОЛНИ И РЪКОВОДНИ КАДРИ ПО ГАЗОКИСЛОРОДНО РЯЗАНЕ И ЗАВАРЯВАНЕ

ПРАВИЛНИК ЗА ПОДГОТОВКА НА ИЗПЪЛНИТЕЛСКИ, КОНТРОЛНИ И РЪКОВОДНИ КАДРИ ПО ЕЛЕКТРОДЪГОВО ЗАВАРЯВАНЕ

ПРАВИЛНИК ЗА ПОМИРЕНИЕ НА АРБИТРАЖНИЯ СЪД ПРИ БЪЛГАРСКАТА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА

ПРАВИЛНИК ЗА ПРАВИЛНА И БЕЗОПАСНА ЕКСПЛОАТАЦИЯ И ПОДДЪРЖАНЕ НА СЪОРЪЖЕНИЯТА ОТ ХИДРОМЕЛИОРАТИВНАТА ИНФРАСТРУКТУРА

ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА КОНТРОЛ НАД ВЗРИВНИТЕ ВЕЩЕСТВА, ОГНЕСТРЕЛНИТЕ ОРЪЖИЯ И БОЕПРИПАСИТЕ

ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЮТИТЕ ЗА ВРЕМЕННО НАСТАНЯВАНЕ И ЦЕНТРОВЕТЕ ЗА ЗАКРИЛА И ПОМОЩ НА ЖЕРТВИТЕ НА ТРАФИКА НА ХОРА

ПРАВИЛНИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЕРЕННИ АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ПРОУЧВАНИЯ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ПРИМЕРЕН ПРАВИЛНИК ЗА ВЪТРЕШНИЯ РЕД В ЕТАЖНАТА СОБСТВЕНОСТ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 15 ОТ 2003 Г.)

Р

ПРАВИЛНИК ЗА РАБОТА НА КОНСУЛТАТИВНИЯ СЪВЕТ КЪМ МИНИСТЪРА НА ИКОНОМИКАТА

ПРАВИЛНИК ЗА РАБОТА НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

ПРАВИЛНИК ЗА РАБОТАТА НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ И НЕГОВАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

ПРАВИЛНИК ЗА РАБОТАТА НА НАЦИОНАЛНИЯ КОМИТЕТ ЗА ПРОФИЛАКТИКА НА СПИН И ПОЛОВО ПРЕДАВАНИ БОЛЕСТИ

ПРАВИЛНИК ЗА РАБОТАТА НА ПОМИРИТЕЛНИТЕ КОМИСИИ

ПРАВИЛНИК ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА ГЕНЕТИЧЕСКИ ИЗМЕНЕНИ ВИСШИ РАСТЕНИЯ, СЪЗДАДЕНИ ЧРЕЗ РЕКОМБИНАНТНА ДНК ТЕХНОЛОГИЯ

ПРАВИЛНИК ЗА РЕДА В КОРАБОПЛАВАНЕТО ПО ВЪТРЕШНИТЕ ВОДИ В НАРОДНА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ПРАВИЛНИК ЗА РЕДА ЗА ВПИСВАНЕ И ВОДЕНЕ НА ЦЕНТРАЛНИЯ ПРОФЕСИОНАЛЕН РЕГИСТЪР НА СТРОИТЕЛЯ

ПРАВИЛНИК ЗА РЕДА ЗА УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВАТА НА ДЪРЖАВАТА В ТЪРГОВСКИТЕ ДРУЖЕСТВА С ДЪРЖАВНО УЧАСТИЕ В КАПИТАЛА

ПРАВИЛНИК ЗА РЕДА И НАЧИНА ЗА РАЗПРЕДЕЛЯНЕ И ИЗРАЗХОДВАНЕ НА СРЕДСТВАТА ПО ФОНДОВЕТЕ ЗА ПОКРИВАНЕ НА РАЗХОДИТЕ ЗА ПРИВАТИЗИРАНЕ НА ДЪРЖАВНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

С

ПРАВИЛНИК ЗА СОЦИАЛНО ОБСЛУЖВАНЕ НА ЛИЦА И СЕМЕЙСТВА

ПРАВИЛНИК ЗА СЪДЕБНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ В РАЙОННИТЕ, ОКРЪЖНИТЕ, АДМИНИСТРАТИВНИТЕ, ВОЕННИТЕ И АПЕЛАТИВНИТЕ СЪДИЛИЩА (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 33 ОТ 2007 Г., В СИЛА ОТ 20.04.2007 Г.)

Т

ПРАВИЛА ЗА ТЪРГОВИЯ С ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ

ПРАВИЛНИК ЗА ТВОРЧЕСКИЯ ФОНД ПРИ МИНИСТЕРСТВОТО НА КУЛТУРАТА (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 101 ОТ 1977 Г, БР. 94 ОТ 1998 Г.)

ПРАВИЛНИК ЗА ТЕХНИЧЕСКИЯ НАДЗОР ВЪРХУ СЪОРЪЖЕНИЯТА С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ

У

ПРАВИЛА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ДОСТЪП ДО ЕЛЕКТРОПРЕНОСНАТА И ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛИТЕЛНИТЕ МРЕЖИ

ПРАВИЛНИК ЗА УСКОРЕНИ ПРОИЗВОДСТВА ПО АРБИТРАЖНИ ДЕЛА

ПРАВИЛНИК ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА РАБОТА НА ЕТИЧНАТА КОМИСИЯ ПО ТРАНСПЛАНТАЦИЯ КЪМ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

ПРАВИЛНИК ЗА УЧЕНИЧЕСКИТЕ ПОЧИВНИ ЛАГЕРИ И ЕКСКУРЗИОННОТО ЛЕТУВАНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ

Ф

ПРАВИЛНИК ЗА ФИНАНСОВАТА И СЧЕТОВОДНАТА ОТЧЕТНОСТ НА СЪДЕБНИТЕ УЧРЕЖДЕНИЯ

ПРАВИЛНИК ЗА ФУНКЦИИТЕ, ЗАДАЧИТЕ И ОРГАНИЗАЦИЯТА НА РАБОТА НА СЪВЕТА ПО СИГУРНОСТТА ПРИ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 28 ОТ 2002 Г., ИЗМ. - ДВ, БР. 20 ОТ 2003 Г.)

ПРАВИЛНИК ЗА ФУНКЦИИТЕ, ЗАДАЧИТЕ И УСТРОЙСТВОТО НА НАЦИОНАЛНИЯ ЦЕНТЪР ПО НАРКОМАНИИ

ПРАВИЛНИК ЗА ФУНКЦИИТЕ, УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "РЪКОВОДСТВО НА ВЪЗДУШНОТО ДВИЖЕНИЕ"

ПРАВИЛНИК НА ФОНД "НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ"

ПРАВИЛНИК ЗА СТРУКТУРАТА

ПРАВИЛНИК ЗА СТРУКТУРАТА И ДЕЙНОСТТА НА ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ "СЪОБЩИТЕЛНО СТРОИТЕЛСТВО И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ"

ПРАВИЛНИК ЗА СТРУКТУРАТА И ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ДЕЙНОСТТА НА СЛУЖБА "СИГУРНОСТ - ВОЕННА ПОЛИЦИЯ И ВОЕННО КОНТРАРАЗУЗНАВАНЕ"

ПРАВИЛНИК ЗА СТРУКТУРАТА, ДЕЙНОСТТА И ЗАДАЧИТЕ НА ОКРЪЖНИТЕ ДИРЕКЦИИ "БИБЛИОТЕКИ"

ПРАВИЛНИК ЗА СТРУКТУРАТА, ДЕЙНОСТТА И ОРГАНИЗАЦИЯТА НА РАБОТА НА ФОНД "РЕПУБЛИКАНСКА ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА" И НА НЕГОВАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

ПРАВИЛНИК ЗА СТРУКТУРАТА, ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО

ПРАВИЛНИК ЗА СТРУКТУРАТА, ОРГАНИЗАЦИЯТА И РЕДА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА НАЦИОНАЛНАТА ГВАРДЕЙСКА ЧАСТ

ПРАВИЛА ЗА УПРАВЛЕНИЕТО

ПРАВИЛА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЙНАТА СИСТЕМА

ПРАВИЛА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛИТЕЛНИТЕ МРЕЖИ

ПРАВИЛНИК ЗА УПРАВЛЕНИЕТО И СТОПАНИСВАНЕТО НА СВОБОДНАТА БЕЗМИТНА ЗОНА - БУРГАС

ПРАВИЛНИК ЗА УПРАВЛЕНИЕТО И СТОПАНИСВАНЕТО НА СВОБОДНАТА БЕЗМИТНА ЗОНА - ВИДИН

ПРАВИЛНИК ЗА УПРАВЛЕНИЕТО И СТОПАНИСВАНЕТО НА СВОБОДНАТА БЕЗМИТНА ЗОНА - ПЛОВДИВ

ПРАВИЛНИК ЗА УПРАВЛЕНИЕТО И СТОПАНИСВАНЕТО НА СВОБОДНАТА БЕЗМИТНА ЗОНА - РУСЕ

ПРАВИЛНИК ЗА УПРАВЛЕНИЕТО И СТОПАНИСВАНЕТО НА СВОБОДНАТА БЕЗМИТНА ЗОНА - СВИЛЕНГРАД

ПРАВИЛНИК ЗА УПРАВЛЕНИЕТО, РЕДА И НАДЗОРА В ЕТАЖНАТА СОБСТВЕНОСТ

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА И ОРГАНИЗАЦИЯТА НА РАБОТА НА ЦЕНТЪР "ФОНД ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА ДЕЦА"

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА И СТРУКТУРАТА НА ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ "ТРАНСПОРТНО СТРОИТЕЛСТВО И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ"

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА И СТРУКТУРАТА НА ДЪРЖАВНОТО ПРЕДПРИЯТИЕ "СТРОИТЕЛСТВО И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ"

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА И УСТРОЙСТВОТО НА НИСМ "Н. И. ПИРОГОВ"

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА И УСТРОЙСТВОТО НА РЕПУБЛИКАНСКИЯ ЦЕНТЪР ПО ПРОТЕЗИРАНЕ И ВЪЗСТАНОВИТЕЛНА ХИРУРГИЯ

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА ВАКУУМНАТА ДЕЗИНСЕКЦИОННА КАМЕРА В ГР. БУРГАС

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА ВИСШИЯ СЪВЕТ ПО ФАРМАЦИЯ

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ И НЕЙНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА КОМИСИЯТА ЗА РАЗКРИВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ И ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ПРИНАДЛЕЖНОСТ НА БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ КЪМ ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ И РАЗУЗНАВАТЕЛНИТЕ СЛУЖБИ НА БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА АРМИЯ И НА НЕЙНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА МЕЖДУВЕДОМСТВЕНИЯ СЪВЕТ ПО ВЪПРОСИТЕ НА ВОЕННОПРОМИШЛЕНИЯ КОМПЛЕКС И МОБИЛИЗАЦИОННАТА ГОТОВНОСТ НА СТРАНАТА

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА МЕЖДУВЕДОМСТВЕНИЯ СЪВЕТ ПО ЕКСПОРТНО ЗАСТРАХОВАНЕ

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА НАРОДНИТЕ АСТРОНОМИЧЕСКИ ОБСЕРВАТОРИИ И ПЛАНЕТАРИУМИ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ И АКРЕДИТАЦИЯ

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА НАЦИОНАЛНАТА СЛУЖБА ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА НАЦИОНАЛНИЯ ИНСТИТУТ ЗА ОБУЧЕНИЕ НА ДИРЕКТОРИ

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ПО ЗАСТРАХОВАНЕ

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА ПОМИРИТЕЛНАТА КОМИСИЯ ЗА ПЛАТЕЖНИ СПОРОВЕ

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА ПРОТИВОСВЛАЧИЩНИТЕ СТАНЦИИ В НАРОДНА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА РЕСУРСНИТЕ ЦЕНТРОВЕ ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ИНТЕГРИРАНОТО ОБУЧЕНИЕ И ВЪЗПИТАНИЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ СЪС СПЕЦИАЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПОТРЕБНОСТИ

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА СПАСИТЕЛНИТЕ ЦЕНТРОВЕ

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА СЪВЕТА ПО ГРАЖДАНСТВОТО ПРИ МИНИСТЕРСТВОТО НА ПРАВОСЪДИЕТО (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 43 ОТ 2005 Г.)

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА СЪВЕТА ПО ДОПЪЛНИТЕЛНО СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА СЪВЕТА ПО МЕЖДУНАРОДНИ ОСИНОВЯВАНИЯ

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА СЪВЕТА ПО НАЦИОНАЛНИЯ РАДИОЧЕСТОТЕН СПЕКТЪР

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА СЪВЕТА ПО ОСИНОВЯВАНЕ

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА ФОНД "УСЛОВИЯ НА ТРУД"

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА ФОНД "УСЛОВИЯ НА ТРУД"

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА ЩАБОВЕТЕ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА РАБОТАТА В ЖЕЛЕЗОПЪТНИЯ, ВОДНИЯ И АВТОМОБИЛНИЯ ТРАНСПОРТ, СЪЗДАДЕНИ С РЕШЕНИЕ № 31 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 20 ФЕВРУАРИ 1979 Г.

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА, ОРГАНИЗАЦИЯТА НА РАБОТА И СЪСТАВ НА БАСЕЙНОВИТЕ ДИРЕКЦИИ

ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА

ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТАТА НА АДМИНИСТРАЦИЯТА НА ВЪРХОВНИЯ КАСАЦИОНЕН СЪД

ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА АДМИНИСТРАЦИЯТА НА ВЪРХОВНИЯ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД

ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА АДМИНИСТРАЦИЯТА НА ПРОКУРАТУРАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ДОМОВЕТЕ ЗА ДЕЦА

ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ЛОВНИЯ СЪВЕТ КЪМ НАЦИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ ПО ГОРИТЕ, СЪВЕТИТЕ ПО ЛОВА КЪМ РЕГИОНАЛНИТЕ УПРАВЛЕНИЯ НА ГОРИТЕ И КОМИСИИТЕ ПО ЛОВНО СТОПАНСТВО КЪМ ДЪРЖАВНИТЕ ЛЕСНИЧЕЙСТВА И ДЪРЖАВНИТЕ ДИВЕЧОВЪДНИ СТАНЦИИ

ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА МЕЖДУВЕДОМСТВЕНАТА КОМИСИЯ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И ПОДПОМАГАНЕ КЪМ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ

ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА НАЦИОНАЛНАТА КОМИСИЯ ЗА БОРБА С ТРАФИКА НА ХОРА

ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ

ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ПО НАРКОТИЧНИТЕ ВЕЩЕСТВА

ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ПО ТУРИЗЪМ

ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЛАСТНИТЕ СЪВЕТИ ЗА РАЗВИТИЕ

ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩЕСТВЕНИЯ ПОСРЕДНИК НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА

ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОМБУДСМАНА

ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ПО ОБЩИНИ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ПРОФИЛАКТИКА НА ЗАБОЛЯВАНИЯТА И ОПАЗВАНЕ НА ПЧЕЛНИТЕ СЕМЕЙСТВА ОТ ОТРАВЯНИЯ

ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА РЕГИОНАЛНАТА МИТНИЧЕСКА ДИРЕКЦИЯ – БУРГАС

ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА РЕГИОНАЛНАТА МИТНИЧЕСКА ДИРЕКЦИЯ – ВАРНА

ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА РЕГИОНАЛНАТА МИТНИЧЕСКА ДИРЕКЦИЯ – ПЛОВДИВ

ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА РЕГИОНАЛНАТА МИТНИЧЕСКА ДИРЕКЦИЯ – РУСЕ

ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА РЕГИОНАЛНАТА МИТНИЧЕСКА ДИРЕКЦИЯ – СОФИЯ

ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА РЕГИОНАЛНИТЕ СЪВЕТИ ЗА РАЗВИТИЕ

ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА СТОЛИЧНИЯ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С АДМИНИСТРАЦИЯТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА

ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА СЪВЕТА ЗА КРИМИНОЛОГИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ КЪМ МИНИСТЪРА НА ПРАВОСЪДИЕТО

ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА СЪВЕТА ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ КЪМ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ И НА ОБЛАСТНИТЕ СЪВЕТИ ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА СЪВЕТА ПО ПРОДУКТИТЕ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА

ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА СЪВЕТИТЕ ЗА ТРИСТРАННО СЪТРУДНИЧЕСТВО

ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И РАБОТАТА НА ДОМОВЕТЕ ЗА ВРЕМЕННО НАСТАНЯВАНЕ НА МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ

ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ДЕЙНОСТТА НА ИНСПЕКТОРАТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА

ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ДЕЙНОСТТА НА КОНСТИТУЦИОННИЯ СЪД

ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ДЕЙНОСТТА НА НАЦИОНАЛНИЯ СЕДМИЧНИК ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА "АЗ БУКИ"

ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА КОНТРОЛНИТЕ ОРГАНИ ПО РАДИАЦИОННА БЕЗОПАСНОСТ

ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ТРУДОТЕРАПИЯТА И ПОМОЩНАТА СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ В СИСТЕМАТА НА СОЦИАЛНИТЕ ГРИЖИ

ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА, СТРУКТУРАТА И ФУНКЦИИТЕ НА СПЕЦИАЛНАТА КУРИЕРСКА СЛУЖБА

ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО

ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВО И ДЕЙНОСТТА НА КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ

ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА БОЛНИЦА "ЛОЗЕНЕЦ"

ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА ВИСШЕТО ВОЕННОМОРСКО УЧИЛИЩЕ "НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ"

ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА ВИСШИЯ КОНСУЛТАТИВЕН СЪВЕТ ПО ВОДИТЕ

ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА ВОЕННАТА АКАДЕМИЯ "ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ"

ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА ВОЕННОМЕДИЦИНСКАТА АКАДЕМИЯ

ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА ВЪЗПИТАТЕЛНИТЕ УЧИЛИЩА-ИНТЕРНАТИ И СОЦИАЛНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ ИНТЕРНАТИ

ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА ГАРАНЦИОННИЯ ФОНД

ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА ДЕГУСТАЦИОННИТЕ КОМИСИИ

ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА ДИАЛИЗНИТЕ ЦЕНТРОВЕ

ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА ДИРЕКЦИИТЕ ЗА ТЕХНИЧЕСКО СЪДЕЙСТВИЕ, КООРДИНАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА РЕГИОНАЛНИ ПРОГРАМИ И ПЛАНОВЕ

ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА ДИРЕКЦИИТЕ НА НАЦИОНАЛНИТЕ ПАРКОВЕ

ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА ДОМОВЕТЕ ЗА МЕДИКО-СОЦИАЛНИ ГРИЖИ ЗА ДЕЦА

ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА ДОМОВЕТЕ ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ И ВЪЗПИТАНИЕ НА ДЕЦА, ЛИШЕНИ ОТ РОДИТЕЛСКА ГРИЖА

ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ПО ПОРОДИ ЖИВОТНИ

ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ПО СТОКОВИТЕ БОРСИ И ТЪРЖИЩАТА И НА НЕЙНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ПО ЦЕННИТЕ КНИЖА

ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА ДЪРЖАВНИТЕ ФАКУЛТЕТСКИ БОЛНИЦИ

ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА ДЪРЖАВНИЯ КУЛТУРЕН ИНСТИТУТ КЪМ МИНИСТЪРА НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ

ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ "КАБИЮК"- ШУМЕН

ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ "ФОНД ЗАТВОРНО ДЕЛО"

ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА ЗВЕНО ЗА КООРДИНАЦИЯ НА ПРОЕКТА "УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО"

ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА ЗВЕНОТО ЗА ОПЕРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ И ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ НА ОРГАНИЗАЦИОННИТЕ СТРУКТУРИ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА КОНСУЛТАТИВНО-ЕКСПЕРТНИЯ СЪВЕТ ЗА ЛЕЧЕБНИ РАСТЕНИЯ КЪМ МИНИСТЪРА НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ ЗА СТАЦИОНАРНА ПСИХИАТРИЧНА ПОМОЩ ПО ЧЛ. 5, АЛ. 1 ОТ ЗАКОНА ЗА ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ

ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ КЪМ МИНИСТЕРСТВОТО НА ПРАВОСЪДИЕТО

ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА МЕДИЦИНСКИЯ ИНСТИТУТ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА МЕЖДУВЕДОМСТВЕНИЯ СЪВЕТ ПО ВЪПРОСИТЕ НА ГРАНИЧНИЯ КОНТРОЛ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 39 ОТ 2003 Г.)

ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА МНОГОПРОФИЛНИТЕ ТРАНСПОРТНИ БОЛНИЦИ КЪМ МИНИСТЕРСТВОТО НА ТРАНСПОРТА (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 96 ОТ 2005 Г., В СИЛА ОТ 01.12.2005 Г.)

ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА НАЦИОНАЛНАТА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА

ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА НАЦИОНАЛНАТА СЛУЖБА ЗА ОХРАНА ПРИ ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА НАЦИОНАЛНАТА СЛУЖБА ЗА СЪВЕТИ В ЗЕМЕДЕЛИЕТО

ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА НАЦИОНАЛНИЯ ВОЕНЕН УНИВЕРСИТЕТ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА НАЦИОНАЛНИЯ ДВОРЕЦ НА ДЕЦАТА

ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА НАЦИОНАЛНИЯ ИНСТИТУТ ЗА ПОМИРЕНИЕ И АРБИТРАЖ

ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА НАЦИОНАЛНИЯ МЕДИЦИНСКИ КООРДИНАЦИОНЕН ЦЕНТЪР

ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА НАЦИОНАЛНИЯ ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР

ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА НАЦИОНАЛНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИ ЦЕНТЪР

ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА НАЦИОНАЛНИЯ СТУДЕНТСКИ ДОМ

ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ЗА ИНТЕГРАЦИЯ НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ И КРИТЕРИИТЕ ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛНОСТ НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ И НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ ЗА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ

ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО ПО ЕТНИЧЕСКИТЕ И ДЕМОГРАФСКИТЕ ВЪПРОСИ КЪМ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ПО МЕДИЦИНСКА ЕКСПЕРТИЗА

ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА НАЦИОНАЛНИЯ ЦЕНТЪР ЗА ИНФОРМАЦИЯ И ДОКУМЕНТАЦИЯ

ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА НАЦИОНАЛНИЯ ЦЕНТЪР ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ТРАНСПЛАНТАЦИЯТА "БУЛТРАНСПЛАНТ"

ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА НАЦИОНАЛНИЯ ЦЕНТЪР ПО ЗАРАЗНИ И ПАРАЗИТНИ БОЛЕСТИ

ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА НАЦИОНАЛНИЯ ЦЕНТЪР ПО ЗДРАВНА ИНФОРМАЦИЯ

ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА НАЦИОНАЛНИЯ ЦЕНТЪР ПО ОПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНОТО ЗДРАВЕ

ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА НАЦИОНАЛНИЯ ЦЕНТЪР ПО РАДИОБИОЛОГИЯ И РАДИАЦИОННА ЗАЩИТА

ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА НАЦИОНАЛНИЯ ЦЕНТЪР ПО СЪРДЕЧНО-СЪДОВИ ЗАБОЛЯВАНИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ

ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА НАЦИОНАЛНИЯ ЦЕНТЪР ПО ФИЗИКАЛНО ЛЕЧЕНИЕ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ

ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА НАЦИОНАЛНИЯ ЦЕНТЪР ПО ФИТОТЕРАПИЯ И НАРОДНА МЕДИЦИНА

ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА НАЦИОНАЛНОТО БЮРО ЗА ПРАВНА ПОМОЩ

ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА НАЦИОНАЛНОТО ЗВЕНО ЗА ОЦЕНЯВАНЕ В СРЕДНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА ПРЕДПРИЯТИЕТО ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА ПРИЮТИТЕ ЗА БЕЗНАДЗОРНИ ДЕЦА

ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА РЕГИОНАЛНИТЕ ИНСПЕКТОРАТИ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО

ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА РЕГИОНАЛНИТЕ ИНСПЕКЦИИ ЗА ОПАЗВАНЕ И КОНТРОЛ НА ОБЩЕСТВЕНОТО ЗДРАВЕ

ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА РЕГИОНАЛНИТЕ ИНСПЕКЦИИ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА РЕГИОНАЛНИТЕ ЦЕНТРОВЕ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА САНАТОРНО-КУРОРТНОТО УПРАВЛЕНИЕ

ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА СТОПАНСКАТА ДИРЕКЦИЯ "ИЗГРАЖДАНЕ НА СЕЛИЩНИТЕ СИСТЕМИ" ПРИ ОКРЪЖНИТЕ НАРОДНИ СЪВЕТИ И НА ПОДЕЛЕНИЯТА Й

ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА УНИВЕРСИТЕТ С НАИМЕНОВАНИЕ АКАДЕМИЯ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА ФОНДА ЗА КОМПЕНСИРАНЕ НА ИНВЕСТИТОРИТЕ В ЦЕННИ КНИЖА

ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА ЦЕНТРАЛНИЯ РЕГИСТЪР НА ОСОБЕНИТЕ ЗАЛОЗИ КЪМ МИНИСТЕРСТВОТО НА ПРАВОСЪДИЕТО

ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА ЦЕНТРАЛНИЯ РЕГИСТЪР НА ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ ЗА ОБЩЕСТВЕНОПОЛЕЗНА ДЕЙНОСТ ПРИ МИНИСТЕРСТВОТО НА ПРАВОСЪДИЕТО

ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА ЦЕНТРОВЕТЕ ЗА ТРАНСФУЗИОННА ХЕМАТОЛОГИЯ

ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА ЦЕНТЪР "ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИЕТО"

ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА ЦЕНТЪР "КОНКУРЕНТНА СИСТЕМА ЗА ОБУЧЕНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ"

ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА ЦЕНТЪР ЗА КОНТРОЛ И ОЦЕНКА НА КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО

ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА ЦЕНТЪР ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ

ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА ЦЕНТЪРА ЗА ИНФОРМАЦИОННО ОСИГУРЯВАНЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО

ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА ЦЕНТЪРА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ

ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ЗАДАЧИТЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ ИНСТИТУТ ЗА ПАМЕТНИЦИТЕ НА КУЛТУРАТА

ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ОРГАНИЗАЦИЯТА НА РАБОТА НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ПО РАВНОПОСТАВЕНОСТТА НА ЖЕНИТЕ И МЪЖЕТЕ КЪМ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ОРГАНИЗАЦИЯТА НА РАБОТА НА ОРГАНИТЕ НА МЕДИЦИНСКАТА ЕКСПЕРТИЗА НА РАБОТОСПОСОБНОСТТА И НА РЕГИОНАЛНИТЕ КАРТОТЕКИ НА МЕДИЦИНСКИТЕ ЕКСПЕРТИЗИ

ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И РЕДА НА РАБОТАТА НА КОМИСИЯТА ПО ОПРАВОМОЩАВАНЕ НА ЛИЦА, УПРАЖНЯВАЩИ НЕЗАВИСИМ СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР В ПРОЕКТИРАНЕТО И СТРОИТЕЛСТВОТО

ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО, ДЕЙНОСТТА И ОРГАНИЗАЦИЯТА НА РАБОТА НА ЦЕНТЪРА ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ОТ ЕТНИЧЕСКИТЕ МАЛЦИНСТВА

ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО, ДЕЙНОСТТА, ОРГАНИЗАЦИЯТА НА РАБОТА НА КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА И СТРУКТУРАТА НА НЕЙНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО, ЗАДАЧИТЕ И ДЕЙНОСТТА НА ДЪРЖАВЕН КУЛТУРЕН ИНСТИТУТ "КЪЩА-МУЗЕЙ "ПАНЧО ВЛАДИГЕРОВ"

ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО, ЗАДАЧИТЕ И ДЕЙНОСТТА НА НАЦИОНАЛНИЯ ЦЕНТЪР ЗА КНИГАТА

ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО, ЗАДАЧИТЕ И ДЕЙНОСТТА НА НАЦИОНАЛНИЯ ЦЕНТЪР ЗА МУЗЕИ, ГАЛЕРИИ И ИЗОБРАЗИТЕЛНИ ИЗКУСТВА

ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО, ЗАДАЧИТЕ И ДЕЙНОСТТА НА НАЦИОНАЛНИЯ ЦЕНТЪР ЗА МУЗИКА И ТАНЦ

ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО, ЗАДАЧИТЕ И ДЕЙНОСТТА НА НАЦИОНАЛНИЯ ЦЕНТЪР ЗА ТЕАТЪР

ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО, ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ОТДИХ, ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И СПОРТ

ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО, ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ЦЕНТЪР ЗА ОТДИХ И ОБУЧЕНИЕ - СОФИЯ

УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК

УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА, СТРУКТУРАТА, ОРГАНИЗАЦИЯТА НА РАБОТА И ЧИСЛЕНИЯ СЪСТАВ НА БАСЕЙНОВИТЕ СЪВЕТИ

УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА АВИООТРЯД 28

УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА АГЕНЦИЯ "МИТНИЦИ"

УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА АГЕНЦИЯТА ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ

УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА АГЕНЦИЯТА ЗА ДЪРЖАВНИ ВЗЕМАНИЯ

УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА АГЕНЦИЯТА ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ

УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА АГЕНЦИЯТА ЗА СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН КОНТРОЛ

УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА АГЕНЦИЯТА ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ

УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА АГЕНЦИЯТА ЗА ФИНАНСОВО РАЗУЗНАВАНЕ

УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА АГЕНЦИЯТА ЗА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ

УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА АГЕНЦИЯТА ЗА ЯДРЕНО РЕГУЛИРАНЕ

УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА АГЕНЦИЯТА ПО ВПИСВАНИЯТА

УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА АГЕНЦИЯТА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 77 ОТ 2007 Г.)

УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА АГЕНЦИЯТА ПО ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ

УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА АГЕНЦИЯТА ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА БЪЛГАРО-ГЕРМАНСКИ ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ - ГР. ПАЗАРДЖИК

УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА БЪЛГАРО-ГЕРМАНСКИ ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ - ГР. ПЛЕВЕН

УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА БЪЛГАРО-ГЕРМАНСКИ ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ - ГР. СТАРА ЗАГОРА

УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА БЪЛГАРСКАТА АГЕНЦИЯ ЗА ИНВЕСТИЦИИ

УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА БЪЛГАРСКИЯ ИНСТИТУТ ПО МЕТРОЛОГИЯ

УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА БЪЛГАРСКИЯ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР

УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА ДИРЕКЦИЯТА ЗА НАЦИОНАЛЕН СТРОИТЕЛЕН КОНТРОЛ

УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА ДЪРЖАВЕН КУЛТУРЕН ИНСТИТУТ "КУЛТУРЕН ЦЕНТЪР "ДВОРЕЦА" - БАЛЧИК

УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА ДЪРЖАВЕН МУЗИКАЛНО-ДРАМАТИЧЕН ТЕАТЪР "КАДРИЕ ЛЯТИФОВА"

УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА ДЪРЖАВЕН МУЗИКАЛНО-ДРАМАТИЧЕН ТЕАТЪР "НАЗЪМ ХИКМЕТ"

УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ"

УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ "АРХИВИ"

УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ "ДЪРЖАВЕН РЕЗЕРВ И ВОЕННОВРЕМЕННИ ЗАПАСИ"

УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА ДЪРЖАВНАТА АГЕНЦИЯ ЗА БЕЖАНЦИТЕ ПРИ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА ДЪРЖАВНАТА АГЕНЦИЯ ЗА БЪЛГАРИТЕ В ЧУЖБИНА

УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА ДЪРЖАВНАТА АГЕНЦИЯ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО

УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА ДЪРЖАВНАТА АГЕНЦИЯ ЗА ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯ

УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА ДЪРЖАВНАТА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 40 ОТ 2006 Г., В СИЛА ОТ 05.05.2006 Г.)

УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА ДЪРЖАВНАТА АГЕНЦИЯ ЗА МЛАДЕЖТА И СПОРТА

УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА ДЪРЖАВНАТА АГЕНЦИЯ ЗА ОСИГУРИТЕЛЕН НАДЗОР

УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА ДЪРЖАВНАТА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ

УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА ДЪРЖАВНАТА АГЕНЦИЯ ПО ТУРИЗЪМ

УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ И НА НЕЙНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ (ЗАГЛ. ДОП. - ДВ, БР. 49 ОТ 2005 Г.)

УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ПО СИГУРНОСТТА НА ИНФОРМАЦИЯТА И НА НЕЙНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ПО ХАЗАРТА И НА НЕЙНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА ДЪРЖАВНАТА ПАРИЧНО-ПРЕДМЕТНА ЛОТАРИЯ

УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА ЗВЕНОТО ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТИ ПО ПРОГРАМА ФАР

УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ"

УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "БЪЛГАРСКА СЛУЖБА ЗА АКРЕДИТАЦИЯ"

УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "НАЦИОНАЛЕН ФИЛМОВ ЦЕНТЪР"

УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "ПРИСТАНИЩНА АДМИНИСТРАЦИЯ"

УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "СЕРТИФИКАЦИЯ И ИЗПИТВАНЕ"

УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА АГЕНЦИЯ "АКАДЕМИКА"

УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА АГЕНЦИЯ "БОРБА С ГРАДУШКИТЕ"

УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА АГЕНЦИЯ "ВОЕННИ КЛУБОВЕ И ИНФОРМАЦИЯ"

УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА АГЕНЦИЯ "ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА"

УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА АГЕНЦИЯ "ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА" (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 25 ОТ 2001 Г., В СИЛА ОТ 01.04.2001 Г., ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 9 ОТ 2004 Г.)

УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА АГЕНЦИЯ "ЖЕЛЕЗОПЪТНА АДМИНИСТРАЦИЯ"

УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА АГЕНЦИЯ "ИЗПИТВАНИЯ И КОНТРОЛНИ ИЗМЕРВАНИЯ НА ВЪОРЪЖЕНИЕ, ТЕХНИКА И ИМУЩЕСТВА" (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 39 ОТ 2000 Г., В СИЛА ОТ 12.05.2000 Г., БР. 56 ОТ 2000 Г., В СИЛА ОТ 11.07.2000 Г., БР. 25 ОТ 2001 Г.)

УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА АГЕНЦИЯ "МОРСКА АДМИНИСТРАЦИЯ"

УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА АГЕНЦИЯ "ПРОУЧВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА Р. ДУНАВ"

УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА АГЕНЦИЯ "СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА" (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 100 ОТ 2004 Г., В СИЛА ОТ 01.12.2004 Г.)

УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА АГЕНЦИЯ ЗА ИКОНОМИЧЕСКИ АНАЛИЗИ И ПРОГНОЗИ КЪМ МИНИСТЪРА НА ФИНАНСИТЕ

УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА АГЕНЦИЯ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА МАЛКИТЕ И СРЕДНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ КЪМ МИНИСТЪРА НА ИКОНОМИКАТА И ЕНЕРГЕТИКАТА (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 78 ОТ 2005 Г., В СИЛА ОТ 01.10.2005 Г.)

УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВАТА

УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА АГЕНЦИЯ ПО ЛОЗАТА И ВИНОТО

УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА АГЕНЦИЯ ПО ПОЧВЕНИТЕ РЕСУРСИ КЪМ МИНИСТЪРА НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ГОРИТЕ

УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ

УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА АГЕНЦИЯ ПО СЕЛЕКЦИЯ И РЕПРОДУКЦИЯ В ЖИВОТНОВЪДСТВОТО КЪМ МИНИСТЪРА НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ГОРИТЕ

УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА АГЕНЦИЯ ПО СОРТОИЗПИТВАНЕ, АПРОБАЦИЯ И СЕМЕКОНТРОЛ

УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА АГЕНЦИЯ ПО ТРАНСПЛАНТАЦИЯ

УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА АГЕНЦИЯ ПО ХИДРОМЕЛИОРАЦИИ

УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА ИНСТИТУТА ЗА ЕВРОПЕЙСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ИНФОРМАЦИЯ

УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА ИНСТИТУТА ПО ПУБЛИЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ И ЕВРОПЕЙСКА ИНТЕГРАЦИЯ КЪМ МИНИСТЪРА НА ДЪРЖАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ И АДМИНИСТРАТИВНАТА РЕФОРМА (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 83 ОТ 2005 Г., В СИЛА ОТ 18.10.2005 Г.)

УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА ИНСТИТУТА ПО РОЗАТА И ЕТЕРИЧНОМАСЛЕНИТЕ КУЛТУРИ

УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА ИНСТИТУТА ПО ТЮТЮНА И ТЮТЮНЕВИТЕ ИЗДЕЛИЯ

УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА

УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ КЪМ МИНИСТЪРА НА ИКОНОМИКАТА И ЕНЕРГЕТИКАТА И НА НЕЙНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА КОМИСИЯТА ПО ПРОЗРАЧНОСТ ПО ЗАКОНА ЗА ЛЕКАРСТВАТА И АПТЕКИТЕ В ХУМАННАТА МЕДИЦИНА

УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ И НА НЕГОВАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ

УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ДЪРЖАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ И АДМИНИСТРАТИВНАТА РЕФОРМА

УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ДЪРЖАВНАТА ПОЛИТИКА ПРИ БЕДСТВИЯ И АВАРИИ

УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ПРОДОВОЛСТВИЕТО (ИЗМ. - ДВ, БР. 62 ОТ 2007 Г., В СИЛА ОТ 19.07.2007 Г.)

УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ИКОНОМИКАТА И ЕНЕРГЕТИКАТА

УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА КУЛТУРАТА

УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА

УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ПРАВОСЪДИЕТО

УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО

УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ТРАНСПОРТА (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 96 ОТ 2005 Г.)

УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА

УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ФИНАНСИТЕ

УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА МУЗИКАЛЕН ЦЕНТЪР "БОРИС ХРИСТОВ"

УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА НАЦИОНАЛНАТА БАНКА ЗА ПРОМИШЛЕНИ МИКРООРГАНИЗМИ И КЛЕТЪЧНИ КУЛТУРИ

УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА НАЦИОНАЛНАТА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКА СЛУЖБА

УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА НАЦИОНАЛНАТА СЛУЖБА ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА

УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА НАЦИОНАЛНАТА СЛУЖБА ПО ЗЪРНОТО И ФУРАЖИТЕ КЪМ МИНИСТЪРА НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ГОРИТЕ

УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА НАЦИОНАЛНИЯ ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ВИНО И СПИРТНИ НАПИТКИ - СОФИЯ

УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА НАЦИОНАЛНИЯ ЦЕНТЪР "ЕВРОПЕЙСКИ МЛАДЕЖКИ ПРОГРАМИ И ИНИЦИАТИВИ"

УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА НАЦИОНАЛНИЯ ЦЕНТЪР ЗА АГРАРНИ НАУКИ КЪМ МИНИСТЪРА НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ГОРИТЕ

УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА НАЦИОНАЛНИЯ ЦЕНТЪР ЗА ИНФОРМАЦИЯ И ДОКУМЕНТАЦИЯ

УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА ОБЛАСТНИТЕ АДМИНИСТРАЦИИ

УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА ПАТЕНТНОТО ВЕДОМСТВО

УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА СЛУЖБА "ГРАЖДАНСКА ЗАЩИТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ"

УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА ТЕАТРАЛНА КЪЩА "НАДЕЖДА"

УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА ЦЕНТЪРА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ В ИНДУСТРИЯТА

УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА ЦЕНТЪРА ЗА ИЗПИТВАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКА, ГОРСКА ТЕХНИКА И РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ - ПЛОВДИВ

УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА ЦЕНТЪРА ЗА ИЗПИТВАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКА, ГОРСКА ТЕХНИКА И РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ - РУСЕ

УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА ЦЕНТЪРА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ИЗНОСА

УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА ЦЕНТЪРА ЗА ПОДВОДНА АРХЕОЛОГИЯ

УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА ЦЕНТЪРА ЗА ПРЕВОДИ И РЕДАКЦИИ КЪМ МИНИСТЪРА НА ДЪРЖАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА ЦЕНТЪРА НА ПРОМИШЛЕНОСТТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В МОСКВА, РУСКА ФЕДЕРАЦИЯ

ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕТО

ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ОДОБРЕНИЕ И ПРИЛОЖЕНИЕ НА ОБЩИЯ ГРАДОУСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА СОФИЯ

ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ЗАДЪЛЖИТЕЛНОТО ДЕПОЗИРАНЕ НА ЕКЗЕМПЛЯРИ ОТ ПЕЧАТНИ И ДРУГИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ

ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ЛОВА И ОПАЗВАНЕ НА ДИВЕЧА

ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ ВЪТРЕШЕН ФИНАНСОВ КОНТРОЛ

ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ПЪТИЩАТА

ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКАТА ДЕЙНОСТ

ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ЧУЖДЕНЦИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ВЕТЕРАНИТЕ ОТ ВОЙНИТЕ

ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА НАРОДНАТА ПРОСВЕТА

ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ЗАМЯНА НА ВОИНСКИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ С АЛТЕРНАТИВНА СЛУЖБА

ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ

ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА АКЦИЗИТЕ

ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА МИТНИЦИТЕ

ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИТЕ ПОМОЩИ

ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИИТЕ

ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО

ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ЗАЕТОСТТА

ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА КЛАСИФИЦИРАНАТА ИНФОРМАЦИЯ

ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА КОНТРОЛ НА ВЪНШНОТЪРГОВСКАТА ДЕЙНОСТ С ОРЪЖИЕ И СЪС СТОКИ И ТЕХНОЛОГИИ С ВЪЗМОЖНА ДВОЙНА УПОТРЕБА

ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ПАТЕНТНА КОНВЕНЦИЯ ОТ 5 ОКТОМВРИ 1973 Г., ПОСЛЕДНО ИЗМЕНЕНИЕ С РЕШЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИЯ СЪВЕТ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ПАТЕНТНА ОРГАНИЗАЦИЯ ОТ 13 ОКТОМВРИ 1999 Г.

ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА СЕМЕЙНИ ПОМОЩИ ЗА ДЕЦА

ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕТО НА СИСТЕМА ЗА ФИНАНСОВ МЕНИДЖМЪНТ В МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА